Teknisk test

Økt bruk og avhengighet av IT gjør at vi i økende grad forventer at alt skal fungere 100% hele tiden, så hvordan sikre et stabilt og forutsigbart IT-miljø?

Hvordan sikre et stabilt og forutsigbart IT-miljø?

Når IT-systemet feiler eller har uakseptabel ytelse, er konsekvensene ofte svært store. Økonomiske tap, merarbeid og misnøye blant kunder og brukere øker. Viljen til å bruke systemene reduseres, og virksomheten taper også anseelse og omdømme dersom ustabile IT-miljøer rammer mange brukere.

For å redusere sannsynligheten for at alvorlige konsekvenser inntreffer, gjennomføres tekniske tester, og da særlig ytelsestester og pålitelighetstester. Tekniske tester reduserer sannsynligheten for at alvorlige konsekvenser inntreffer, og formidler viktig informasjon om IT-systemet til systemeiere, brukere og driftspersonell.

Hva gir dette deg som kunde?

Våre tekniske testere vil kunne legge til rette for:

  • et raskt, effektivt og stabilt IT-system som støtter virksomhetens prosesser
  • redusert nedetid, IT relaterte kostnader og merarbeid forbundet med lav ytelse
  • å unngå tap av anseelse og omdømme så vel internt som eksternt, og derav tap av fortjeneste
  • å kunne planlegge fremtidige oppgraderinger med høyere grad av nøyaktighet for å unngå unødige utgifter.

Med andre ord, våre tjenester gir deg som kunde økt trygghet, bedre forutsigbarhet og lavere risiko.

Hovedområder innen teknisk test

Teknisk test er et fellesbegrep for test av ulike ikke-funksjonelle egenskaper, som ytelse, robusthet og sikkerhet. 

For å kunne evaluere en applikasjons eller et IT-systems ytelse, utsettes det for grundige tekniske tester. Hvilken type tester som gjennomføres, avgjøres i stor grad av hvilke ytelseskrav og tekniske egenskaper som skal evalueres.

Ytelse

Formålet med ytelsestester er å avdekke eventuelle utfordringer knyttet til blant annet respons, dataflyt og/eller skalerbarhet ved en applikasjon eller et IT-system under en gitt arbeidsbelastning. Ytelsestester/-målinger er nødvendig for å kunne verifisere at løsningens ytelseskrav er oppfylt. Sentrale metrikker innenfor ytelsestest kan være responstider, kapasitet og ressursutnyttelse.

Robusthet

Sentrale egenskaper som testes ved en robusthetstest er stabilitet, modenhet for drift, feiltoleranse, tilgjengelighet og gjenopprettbarhet. Her benyttes blant annet metrikken mean time between failure (MTBF). Robusthetstester gjennomføres ofte som negative tester hvor man forsøker å brekke systemet. Robusthet verifiseres gjerne gjennom en særskilt driftstest i produksjonslikt miljø.

Sikkerhet

Formålet med sikkerhetstester er å sikre at løsningen etterlever sikkerhetsmessige krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det er viktig å tenke sikkerhet allerede i det øyeblikket planlegging og spesifikasjon av løsningen startes. God sikkerhet sikres blant annet gjennom inspeksjon av løsninger og rutiner. Det utføres i tillegg trusselmodelleringer og penetrasjonstester.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

 

 

Chat - Statement.png

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI