Teknisk test

Økt bruk og avhengighet av IT gjør at vi i økende grad forventer at alt skal fungere 100% hele tiden.  Virksomheter er avhengige av at IT-systemene er tilgjengelige, robuste, stabile og har god ytelse slik at daglige arbeidsoppgaver og forretningsprosesser skal kunne gjennomføres raskt og effektivt. 
teknisktest illustrasjon

Hvordan sikre et stabilt og forutsigbart IT-miljø?

Når IT-systemet feiler eller har uakseptabel ytelse, er konsekvensene ofte svært høye. Økonomiske tap, merarbeid og misnøye blant kunder og brukere øker. Viljen til å bruke systemene reduseres, og virksomheten taper også anseelse og omdømme dersom ustabile IT-miljøer rammer mange brukere.

For å redusere sannsynligheten for at alvorlige konsekvenser inntreffer, gjennomføres tekniske tester, og da særlig ytelsestester og pålitelighetstester. Tekniske tester reduserer sannsynligheten for at alvorlige konsekvenser inntreffer og formidler viktig informasjon om IT-systemet til systemeiere, brukere og driftspersonell. 

Hva er en Ytelsestest?

Ytelsestest er et fellesbegrep for test av ulike tekniske egenskaper, og har til hensikt å måle og vurdere om krav til ytelse er tilfredsstilt.

Formålet med ytelsestester er å måle og avdekke utfordringer knyttet til blant annet respons, dataflyt, pålitelighet og/eller skalerbarhet ved en applikasjon eller et IT-system under en gitt arbeidsbelastning, og verifisere ytelseskrav som er stilt til løsningen.

Et hvert system eller applikasjon består av tekniske egenskaper og når det knyttes krav til disse egenskapene, kalles det «krav til ytelse». For eksempel krav til responstider, tilgjengelighet, ressursutnyttelse osv.   

Typiske tekniske egenskaper som blir testet:

 • Pålitelighet - Modenhet, Tilgjengelighet, Feiltoleranse og Gjenopprettbarhet
 • Effektivitet -  Responstider, Kapasitet og Ressursutnyttelse
 • Skalerbarhet
 • Utholdenhet
 • Stresstoleranse

For å kunne evaluere en applikasjons eller et IT-systems ytelse, utsettes det for grundige tekniske tester. Hvilken type tester som gjennomføres, avgjøres i stor grad av hvilke ytelseskrav og tekniske egenskaper som skal evalueres.

 

Trenger du hjelp?

Visma Consulting har over 15 års erfaring og kan tilby skreddersydde Test-team som settes sammen av eksperter innen ytelsestest, database, applikasjon-servere, web-servere, produktspesialister m. fl. som har relevant teknologi- og produktkompetanse på systemet som skal testes. Våre eksperter vil administrere hele testprosessen for små og store kunder, fra planlegging til gjennomføring, analyse og testrapportering.

Vårt tekniske test team vil bistå i å identifisere systemområder som er preget av treghet og ustabilitet. Vi vil teste systemet med relevant belastning, identifisere områder som presterer lavere enn ytelseskravene og fokusere på disse områdene for å identifisere ytelsesfremmende tiltak på kort og lang sikt.

Hva gir dette deg som kunde?

Våre ytelsestester vil kunne legge til rette for

 • Et raskt, effektivt og stabilt IT-system som støtter dine virksomhetsprosesser
 • Redusert nedetid, IT relaterte kostnader og merarbeid forbundet med lav ytelse
 • Unngå tap av anseelse og omdømme så vel internt som eksternt, og derav tap av fortjeneste.
 • Mulighet til å planlegge fremtidige oppgraderinger med høyere grad av nøyaktighet for å unngå unødige utgifter.

Med andre ord, våre tjenester gir deg som kunde trygghet, forutsigbarhet, lavere risiko.

 

Rådgivning

Vi tilbyr også rådgivningstjenester innen blant annet

 • Etablering av ytelsesstrategi
 • Bistand og rådgivning vedrørende valg av verktøy og konfigurasjon
 • "Proof of Concept" på ytelsesrelaterte områder
 • Utvikling av ytelsestest script
 • Analyse
 • Opplæring

 

Kundereferanser

Vi har gjennomført mange prosjekter hvor det har vært behov for mye testing, blant annet for kunder som NAV, Utdanningsdirerktoratet og Skatteetaten. For mer informasjon om prosjekter hvor vi har gjennomført og stått ansvarlig for test av løsninger kan du se mer her:

Våre prosjekter

 

Hvilke test typer finnes?

Pålitelighetstest (Reliability test)

Pålitelighetstest handler om å teste en applikasjon eller et system slik at feil blir oppdaget og fjernet før systemet blir satt i produksjon. Pålitelighetstest av en applikasjon eller et system har til hensikt å teste og måle egenskapene "modenhet for drift" (Maturity), "feiltoleranse" (Fault Tolerance), "gjenopprettbarhet" (Recoverability) og evnen til å forholde seg til regler, konvensjoner eller forskrift relatert til pålitelighet (Reliability Compliance). Pålitelighet måles blant annet ved hjelp av MTBF – "Mean Time Before Failures". Hensikten med en pålitelighetstest er å vurdere en applikasjons eller et systems pålitelighet, for å finne ut om kundens krav til pålitelighet er oppfylt og for å iverksette eventuelle tiltak for å øke påliteligheten.

Utholdenhetstest (Endurance test)

Utholdenhetstest innebærer å teste et system med en betydelig belastning over en lengre periode. Hensikten er å finne ut hvordan systemet oppfører seg under vedvarende bruk over lengre tid. En applikasjon eller et system kan for eksempel oppføre seg nøyaktig som forventet når det blir testet i en time, men når samme applikasjon eller system blir testet i tre timer, oppstår det problemer, for eksempel minne lekkasje, som kan føre til at systemet svikter eller oppfører seg vilkårlig. Målet er å finne ut hvordan systemet oppfører seg under konstant belastning og under vedvarende bruk, og sikre at gjennomløpshastighet og/eller reaksjonstider etter lengre vedvarende aktivitet er like god eller bedre enn ved begynnelsen av testen. Testen egner seg godt til å avdekke minnelekkasjer.

Belastningstest (Load test)

En belastningstest (Load Test) blir normalt gjennomført for å vurdere en applikasjons eller et systems adferd under en bestemt forventet belastning. Belastningstest utføres for å fastslå systemets adferd under både normal og høy belastning. Testen kan bidra til å etablere kunnskap om normal driftskapasitet og den maksimale driftskapasiteten en applikasjon eller system kan operere under. Den vil også avdekke eventuelle flaskehalser og finne ut hvilke(t) element(er) som forårsaker redusert ytelse. For eksempel hvis antall kall til en webtjeneste økes med 30%, hvor mye vil dette påvirke CPU-, minneuttak, Disk IO, svartider etc.

Skalerbarhetstest (Scalability test)

Skalerbarhetstesting innebærer å teste evnen til en applikasjon eller et system, et nettverk, eller en prosess, når den endres i størrelse eller volum for å møte et økende behov. Skalerbarhetstesting handler om å teste og måle evnen til å skalere opp når for eksempel antall transaksjoner eller datavolum øker. Testresultatet gir verdifull informasjon om ytelsesmessige begrensinger og mulige tiltak for å bedre skalerbarhet.

Volumtest (Volume testing)

Volum-testing er til testing av en applikasjon eller system med en viss mengde data. Hvis vi for eksempel ønsker å volum teste en applikasjon med en bestemt database-størrelse, må vi å utvide vår database til den størrelsen og deretter teste applikasjonens ytelse på denne databasen. Volum-testing kan handle om å utsette en applikasjon eller et system for store mengder data med det formål å vise at applikasjonen eller systemet ikke håndterer volumet av data som er angitt i målene. Volum testing kan også gjennomføres for å vurdere systemets ytelse med økende volum av data i databasen.

Stresstest (Stress testing)

Stress testing innebærer testing utover normal driftskapasitet, ofte til et bristepunkt, for å observere resultatene. Det er en form for testing som brukes for å bestemme stabiliteten i et gitt system. I testen legges det større vekt på robusthet, tilgjengelighet og avvikshåndtering under tung belastning, enn på hva som ville bli betraktet som korrekt oppførsel under normale omstendigheter. Målene for slike tester kan være å sikre at programvaren ikke krasjer på grunn av for lavt minne, CPU eller diskplass. Knekkpunkttest er også en form for stresstest hvor hensikten er å etablere knekkpunktet til et IT-system eller applikasjon hvor ytelsen ikke lenger kan aksepteres.

Batchtest (Batch testing)

Batchtesting innebærer testing av batcher med fokus på ytelse og kjøretid. Batcher behandler ofte store mengder data og driftspersonell har behov for å vite hvor lang tid batchen bruker på å behandle et gitt antall. Batcher skal, så fremt det ikke er teknisk/praktisk umulig, alltid testes med produksjonslikt antall og typisk vil kjøretidsmiljøet og database overvåkes med fokus på ressursuttak på involverte servere, svartider til eventuelle tjenestekall, kjøretid, SQL’ers effektivitet og databasetrafikk.

 

Definisjoner

Pålitelighet (Reliability)

ISO: Pålitelighet angir i hvilken grad et system, et produkt eller en komponent utfører spesifiserte funksjoner under spesifiserte betingelser for en spesifisert tidsperiode.

Modenhet (Maturity)

ISO: Modenhet er et underpunkt til "pålitelighet" og angir i hvilken grad et system, et produkt eller en komponent oppfyller kravene til pålitelighet under normal bruk. I dagligtalen er dette ofte omtalt som Modenhet for drift.

Feiltoleranse (Fault tolerance)

ISO: Feiltoleranse er et underpunkt til "pålitelighet" og angir i hvilken grad et system, et produkt eller en komponent virker som forutsatt til tross for feil i programvaren.

Gjenopprettbarhet (Recoverability)

ISO: Gjenopprettbarhet er et underpunkt til "pålitelighet" og angir i hvilken grad et produkt eller system kan gjenopprette dataene direkte berørt og re-etablere den ønskede tilstanden til systemet etter et avbrudd.

Tilgjengelighet (Availability)

ISO: Tilgjengelighet er et underpunkt til "pålitelighet" og angir i hvilken grad et system, et produkt eller en komponent er i drift og lett tilgjengelig når det er behov for bruk.

Utholdenhet

ISTQB: Utholdenhet angir en applikasjons eller et systems evne til å fortsette å fungere godt når det utsettes for betydelig belastning over en lengre periode.

Skalerbarhet

ISTQB: Skalerbarhet angir en applikasjons eller systems, et nettverks, eller en prosess evne til å fortsette å fungere godt, når den endres i størrelse eller volum for å møte et økende krav til ytelse. 

Stresstoleranse

ISTQB: Stresstoleranse er et systems eller en applikasjons evne til å håndtere høy belasting, ofte til et bristepunkt, utover normal driftskapasitet.

Ledige stillinger illustrasjon

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Portrett av en Visma konsulent

Portrett av en Visma konsulent