Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet (Udir) er en etat under Kunnskapsdepartementet, som har ansvaret for utvikling av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Barnehagefakta

Kunnskapsdepartementet ga i november 2014 Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle et helhetlig system for å følge med på kvaliteten i barnehagen. I oppdragsbrevet presiserte Kunnskapsdepartementet at kvalitetssystemet skulle ivareta foreldrenes behov for informasjon om, og dialog med barnehagene.

En nettløsning for informasjon om kvalitet i barnehagesektoren er ett av flere tiltak innenfor rammen av Utdanningsdirektoratets overordnede prosjekt «Kvalitet i barnehagen» (KIB).

Barnehagefakta støtter foreldrenes behov for å se en oversikt over barnehager rundt om i Norge. Per i dag finnes det ingen andre landsdekkende systemer som viser statistikk og nøkkelinformasjon for norske barnehager.

Løsningen er innbydende og inviterende hvor barnehagens viktigste verdier blir formidlet; lek, omsorg, relasjoner og samspill. Barnehagefakta skal hjelpe Utdanningsdirektoratet med å bli bedre kjent med barnehagesektoren.

Visma Consulting har vært totalleverandør av Barnehagefakta.no. En helhetlig løsning hvor hele design- og utviklingsprosessen er ivaretatt av våre eksperter.

Vi utførte en behovsanalyse på grunnlag av forprosjektet til Barnehagefakta – laget konseptskisser, utførte brukertester og designet grafiske grensesnitt som resultat av metoder for brukerinvolvering underveis. Vi jobbet etter «mobile first»-konseptet i hele designprosessen. Nettsiden er således svært skalerbar og responsiv, og tilrettelagt for alle plattformer og skjermstørrelser.

 

Barnehagefakta ble lansert sommeren 2015 og følgende er levert:

 • En brukervennlig og oversiktlig løsning som viser alle barnehager i Norge
 • En rask og responsiv løsning som fungerer like godt på alle plattformer
 • Mulighet for å filtrere og finne bestemte barnehager raskt og enkelt
 • Viser barnehager både i liste og kart
 • Se detaljer for en barnehage og statistikk for denne barnehagen
 • Mulighet for å «lagre» egne barnehager og se statistikk for disse
 • Ivaretar Utdanningsdirektoratets grafiske uttrykk og følger designmanualen for web
 • Hjelpetekst til statistikkene lett tilgjengelig
 • Mulighet for å kunne utvide løsningen og legge til flere statistikker ved behov

 

Hovedteknologi

.NET 4.5, ASP .NET MVC, ASP .NET Web API, DocumentDB, Microsoft Azure,

Angular, Chart JS, Leaflet, Gulp, Javascript, HTML5, CSS3, Sharepoint Search,  Foundation, Sass

 

Nytt statistikksystem for Utdanningsdirektoratet

Blant Udirs oppgaver er tilgjengeliggjøring av statistikk om grunnopplæringen slik at denne kan benyttes av offentligheten, norske skoler, forskere og en rekke andre brukergrupper. Dette muliggjøres gjennom en ny statistikkløsning utviklet av Visma.

 

Statistikksystemet vil dekke fire områder:

Skjermbilde av Statistikksystem for Udir, Norges kart.
 • Rapportering - Web-baserte tjenester for å sammenstille rapporter, analysere og drille i tilgjengelige data
 • Statistikkbank - Registre som samler og tilgjengeliggjør innsamlede opplysninger
 • Datamottak og kryptering - Systemstøtte for kryptering og anonymisering av innsamlede opplysninger slik at personvernet ivaretas
 • Kontrollstasjon - Systemstøtte for automatisk kontroll og kvalitetssikring av innsamlede opplysninger

 

I det nye systemet vil statistikkavdelingen bruke mer av sin tid på kvalitativ analyse av data i stedet for på manuelle kvalitetssjekker. Mer statistikk vil bli publisert, og sikkerhetsløsningene vil sikre at ingen personidentifiserbare opplysninger vil komme på avveie.

 

Strenge krav til sikkerhet

IT sikkerhet illustrasjon

Udir har strenge krav til sikkerhet, og løsningen omfatter kryptering av personidentifiserende opplysninger, sikker filoverføring, sikkerhetssoner og logging av all brukeraktivitet som involverer personidentifiserende opplysninger. Statistikkavdelingen har også behov for å kunne gjøre utstrakt analyse og bearbeiding av data i løsningen. Dette muliggjøres både gjennom standard verktøy fra Microsoft og gjennom et skreddersydd simuleringsområde.

Teknologi

Visma Consulting gjennomfører systemutviklingsprosjektet for Udir. Et prosjekt som involverer en større prosjektgruppe som går over flere år. Det er lagt vekt på å utvikle en konfigurerbar, generisk løsning som gjør at Udir i størst mulig grad skal være uavhengig av eksperthjelp. Løsningen skal publisere data mot offentligheten og utveksle data med en rekke eksterne instanser. Statistikkløsningen baserer seg på utstrakt bruk av standardkomponenter. MS Sharepoint 2013 Enterprise, .NET (C# 4.0), Windows Communication Foundation og MS SQL Server 2012.

 

Udirbeta

Udir har hatt et ønske om å ha en plattform for å formidle informasjon til skolesektoren; både ansatte, elever og foreldre. Denne plattformen bør være enkel og vedlikeholde, være oversiktlig og følge Udir sine retningslinjer for nett.
Bloggen skal bidra til en dialog om hvordan Udir og de som jobber i og med barnehager, skole og fagopplæring kan gi barn og unge en god og trygg utdanning. Det skal Udir gjøre ved å dele erfaringer, statistikk, nye løsninger og være åpne for hvordan ting kan gjøres enklere, smartere og mer forståelig. 
Visma Consulting ble valgt som totalleverandør til Udirbeta. Vi leverte alt fra interaksjonsdesign, grafisk design, utvikling av løsningen i henhold til kravspesifikasjon og oppsettet av Wordpress CMS. Vi hadde også en opplæringsprosess med kunden for å vise tips og triks i rammeverket, slik at kunden selv kan drifte og vedlikeholde løsningen.

Utdanningsdirektoratet har nå fått en blogg hvor de kan formidle følgende informasjon til sluttbrukerne:

 • Betabloggen skal vise fram hvordan Utdanningsdirektoratet jobber.
 • Ansatte i Utdanningsdirektoratet og andre inviterte kan dele erfaringer, statistikk, forslag til nye tjenester, ideer og kommentarer til aktuelle saker.
 • Betabloggen skal bidra til bedre kommunikasjon med sentrale målgrupper, utviklingen av udir.no og andre elektroniske tjenester.
 • Betabloggen skal invitere til dialog. Innspill er viktig, både for å skape forankring og involvering, men også for å få nyttige innspill fra brukerperspektivet.

 

Teknologi

Wordpress CMS, HTML5, CSS3, PHP, jQuery

 

Kundeuttalelse

Kommunikasjonsstaben i Utdanningsdirektoratet brukte Visma til å hjelpe oss med å sette opp en betablogg i Wordpress. Vi hadde en god avklaring av forventninger i forkant, fikk tydelig beskjed om hvilke avgjørelser vi trengte å ta og fikk kjørt hele dette miniprosjektet i løpet av noen korte uker. For oss var det viktig at siden skulle være tilpasset mobil, at visningen var enkel og grei og at vi ikke la på mer funksjonalitet enn det som er helt nødvendig. Vi er fornøyde både med den grafiske designen, utviklingen og med prosjektstyringen.

Sjekk resultatet her: http://udirbeta.udir.no/

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.