Legemiddelverket

En langsiktig satsning på digitale løsninger i Legemiddelverket sørger for automatisert mottak og arkivering av søknader, prosesstyrt saksbehandling og effektiv og automatisert kommunikasjon.

Bredt industrisamarbeid på Legemiddelverket

Legemiddelverket er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet med ca 250 ansatte. Allelegemidler som selges på det norske markedet må utredes og godkjennes av Statenslegemiddelverk for å sikre at vi får legemidler med dokumentert effekt, sikkerhet og kvalitet.

Legemiddelverket hadde utfordringer knyttet til at de ikke klarte å overholde forskriftsfestede krav til behandlingstid på søknader om markedsføringstillatelser for nye legemidler, at saksbehandlingsdialogen med søker ikke var effektiv, og at søker ikke hadde forutsigbarhet i forhold til godkjenningstidspunkt. Hovedårsak til dette var mangel på gode nok it-systemer som understøttet prosesser for samhandling og saksbehandling.

Langsiktig satsning på digitale løsninger

Legemiddelverket iverksatte en langsiktig satsing på utvikling av digitale løsninger. Denne satsingen skulle sørge for automatisert mottak og arkivering av søknader, og prosess-styrt saksbehandling som understøttet effektiv og automatisert kommunikasjon med søker (legemiddelindustrien) underveis i behandlingen. Som et ledd i sin satsning søkte Legemiddelverket etter en leverandør som kunne ta et helhetlig ansvar for omstillingsprosjektet, kalt EYRA. De søkte også etter en leverandør som kunne utføre prosesskartlegging og prosessforbedringer, endringsledelse, prosjekt- og testledelse samt utføre tjenester knyttet til support og vedlikehold av den nye løsningen.

Selvbetjening og dialog med samarbeidspartnere

Visma Consulting ble valgt som hovedleverandør for å EYRA. Selvbetjening og dialog medsamarbeidspartnere, og automatiserte prosesser er meget sentrale elementer i løsningene, samt fokuspå fleksibilitet som muliggjør fremtidige endringer i lover, organisasjon og arbeidsprosesser.

EYRA-plattformen er levert og har gitt en betydelig effektivisering i saksbehandlingsrutiner. Tidligerepapirbasert dokumentasjon er nå elektronisk og samhandlingen med legemiddelindustrien er effektiv ogautomatisert. Løsningen er satt sammen av følgende hovedkomponenter:

  • SharePoint benyttes som arbeidsflate for Legemiddelverkets ansatte, og som internettportal ogpubliseringsløsning.
  • Nye nettsider (www.legemiddelverket.no) er lansert, med innhold tilrettelagt for mobile enheter og fremtidig utvikling av «apps».
  • K2 Blackpearl benyttes for å implementere forhåndsdefinerte arbeidsflyter og automatiserte prosesser.
  • I dialogen med legemiddelindustrien og andre aktører benyttes Altinn og CESP (Common European Submission Portal).
  • Dokumenthåndtering i systemet støtter NOARK5 standarden og dokumentarkivet er integrert i løsningen gjennom WebServices.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.