Landbruksdirektoratet ønsket å utvikle nye digitale løsninger for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote, melkeprodusenter og for forvaltningen. Som totalleverandør av prosjektet har Visma Consulting utviklet løsninger som er enkle og effektive, og skal sikre at melkeproduksjonen skjer i henhold til reglene som gjelder.

Manuell registrering er tidkrevende

Det er Landbruksdirektoratet som gjør vedtak om produksjonsgrunnlaget for aktive melkeprodusenter i hvert kvoteår, og har ansvaret for håndtering og tildeling av melkekvoter. Landbruksdirektoratet skal også blant annet klargjøre ansvarsforholdet mellom eier av grunnkvote og melkeprodusenten.

Til nå har en stor del av søknadene kommet på papir, med mye manuell registrering. Dette krever mye av både tid og ressurser, og tilbyr langt dårligere sikkerhet enn en digital løsning.

Kuer.jpg

Kuer.jpg

En skreddersydd digital løsning for fremtiden

Med de nye løsningene vil Landbruksdirektoratet få et effektivt verktøy for søknadsbehandling, og for å kontrollere at vilkårene i kvoteforskriften er oppfylt. Saksbehandlerne kan på en enkel måte få oversikt over grunnkvoter og disponeringsforhold og har gode søke- og rapporteringsmuligheter.

De nye løsningene består av en digital arbeidsflate for ansatte i Landbruksdirektoratet og en selvbetjeningsløsning for eierne av landbrukseiendom med grunnkvote og melkeprodusenter. Løsningene er også optimalisert for mobiltelefon og andre mobile enheter, og alle krav til universell utforming er naturligvis tilfredsstilt. Utsending av brev og arkivering blir 100% digitalisert og automatisert, og er dermed i henhold til gjeldende anbefalinger og føringer om digital kommunikasjon mellom offentlig forvaltning og publikum.

Løsningene vil tilby skreddersydde funksjoner for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote og for melkeprodusenter:

Eiere av landbrukseiendom med grunnkvote

En eier som ønsker å endre hvilke foretak som skal disponere grunnkvoten neste kvoteår kan registrere endringene i en enkel selvbetjeningsløsning. Hvis eieren ikke endrer noe vil disponeringen videreføres automatisk fra år til år.

En eier kan også søke om å selge eller flytte sin grunnkvote via den samme selvbetjeningsløsningen. Løsningen henter det meste av nødvendig informasjon fra nasjonale fellesregistre. Samtykkeparter, det vil si medeiere og panthavere, kan få forespørsel om samtykke digitalt, slik at eieren kan søke uten manuelt papirarbeid.

Melkeprodusenter

Melkeprodusentene vil som før motta et vedtak («kvotebrevet») som gir produksjonsrett for det kommende året. Produsenten har en egen arbeidsflate i de nye digitale løsningene, hvor han/hun kan se detaljer om sin disponeringsrett. Dersom eieren foretar endringer som skal gjelde fra neste år, vil produsenten bli varslet om dette, og kan kontrollere endringene i arbeidsflaten. Når en produsent melder brukerskifte til sitt meieri, vil informasjonen automatisk overføres til de nye løsningene, og disponeringsforhold vil dermed automatisk bli oppdatert og vist på produsentenes arbeidsflate.

Det legges opp til en smidig overgang fra gammelt system til nytt system slik at både sikkerhet, pålitelighet og ytelse ivaretas gjennom hele prosessen.

Effektivisering gir økt kapasitet

Til nå har det gått mye tid og ressurser til manuelle prosesser både hos forvaltningen, landbrukseiere med grunnkvote og melkeprodusenter. Ved å effektivisere søknads- og saksbehandlingsprosessen, kan kapasitet frigjøres hos Landbruksdirektoratet til å veilede når spesielle behov oppstår. Med det oppnår de både økt brukertilfredshet og større sikkerhet for at saker behandles i henhold til regelverket. 

De nye digitale løsningene gir et langt bedre grunnlag for å kontrollere at vilkårene i kvoteforskriften er oppfylt og sikrer at melkeproduksjonen skjer i henhold til de regler som gjelder.

Anvendt teknologi

Løsningen består av en backend-applikasjon utviklet med Java 11 og Spring Boot, og en frontend-applikasjon utviklet med JavaScript og React. Frontend- og backend-applikasjonene er koblet sammen med rundt 150 ulike REST-tjenester. Kildekoden ble skrevet i IntelliJ, versjonert med Git og hostet i GitLab. Prosjektene har benyttet Jenkins som byggserver, Maven som byggverktøy og SonarQube til kodeanalyse.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss

 

Isometric_Chat - Statement.png