Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

For å realisere etatens mål om å effektivisere og øke kvaliteten på integrerings- og inkluderingsarbeidet, ble det igangsatt et omfattende Digitaliseringsprogram, IMPact. Gjennom programmet ble det etablert en plattform og de sentrale arbeidsprosessene ble digitalisert gjennom denne.


Etablering av digital plattform

Visma Consulting ble valgt som leverandør for å etablere en basisplattform. I tett samarbeid med IMDI etablerte Visma en solid plattform som:

• Tar imot data fra andre offentlige registre og tjenester
• Behandler komplekse regler og prosesser, som f.eks. tilskuddsforvaltning og juridiske regelverk
• Benyttes til å bygge komplette applikasjoner
• Genererer rapporter og statistikk for virksomhetsstyring
• Administrerer brukertilgang og rettigheter

Plattformen er basert på standardprodukter, i hovedsak fra Microsoft, og danner grunnlaget for et nytt system med fokus på fleksibilitet. Plattformen er utvidet til å benytte en stadig økende grad av skybaserte tjenester og applikasjoner.


Med plattformen som basis, er det realisert en rekke prosjekter som digitaliserer de sentrale arbeidsprosessene knyttet til integrering i det norske samfunnet. Flere av disse er tilgjengelige via direktoratets nettsider, og tilbyr brukerflater for både egne ansatte og eksterne brukere.

 

 

Bosetting

Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten. Sentrale arbeidsprosesser knyttet til administrasjon, utsøkning og tilskudd er realisert som del av IMPact-programmet og Visma Consulting har vært hovedleverandør for prosjektene. Løsningene som er utviklet forvaltes av Visma.

Introduksjonsprogrammet og Norskopplæring

Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Alle arbeidsprosesser knyttet til programmet er fullt digitalisert gjennom prosjektet NIR. Visma Consulting var hovedleverandør og forvalter løsningene som er levert.


Tall og fakta

IMDi tilbyr en omfattende statistikk og data om integreringsarbeidet i Norge. Dette er viktig for utformingen av innvandringspolitikk og samfunnsdebatt. Grunnlaget for statistikken leveres gjennom den tekniske plattformen som er etablert gjennom IMPact-ptrogrammet, med Visma Consulting som leverandør.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png