Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet. 

Bufetats hovedoppgave er å gi barn, unge og familier som trenger hjelp og støtte, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Hovedhensikten med utviklingen av BiRK har vært å lage et fag- og rapporteringssystem som skulle gi etaten et elektronisk verktøy for god faglig og økonomisk styring av det statlige barnevernet. Dette innebærer bl.a. samordning og standardisering av registrering og rapportering som bidrar til å sikre barna et mer likeverdig tjenestetilbud uansett hvor i landet barna befinner seg.

Etaten skal til enhver tid ha oversikt over antall barn/unge som er eller har vært i tiltak innenfor det statlige barnevernet. BiRK gjør det mulig å få oversikt over om målene for de valgte tiltakene nås for hvert enkelt barn, samtidig som man får aggregert informasjon om måloppnåelse.

For de som arbeider direkte med barn er det nødvendig å ha et oppdatert og tilgjengelig klient-/journalsystem der relevante opplysninger om barna kan lagres og hentes frem på en betryggende måte. Personvern har derfor vært et sentralt anliggende både i arbeidet med klientsaker, opplysningers tilgjengelighet og datauttrekk fra systemet. Det er også mulig for etaten å dokumentere aktuelle data knyttet til barn/unge fordelt på typer tiltak ut fra kriterier som kjønn, alder og lignende.

BiRK gir oppdaterte oversikter over tjenestetilbudets sammensetning, kapasitet og utnyttelsesgrad for å kunne styre etaten i tråd med overordnede målsettinger for virksomheten. Det er enkelt å ta ut rapporter og datafiler til analyseformål på alle nivåer. Datatilfanget er tidsfestet slik at det er mulig å se utvikling over tid.

Bufetat har vært veldig opptatt av brukskvaliteten i det nye systemet. Systemet er enkelt å bruke og støtter sentrale arbeids- og rapporteringsprosesser.

Systemet kommuniserer med andre fagsystemer som brukes i etaten og i Oslo kommune, som for eksempel økonomisystemet Agresso og arkivsystemet ePhorte for Bufetat, respektive Public 360 for Oslo kommune. Systemet kommuniserer også med, og eksporterer/importerer data til og fra eksterne systemer hos for eksempel Utlendingsdirektoratet og Statistisk Sentralbyrå.

Bufetats IT-infrastruktur er standardisert på Microsoft arkitektur, med MsSQL. Kontorstøtte, fagsystemer og arkivsystem er installert sentralt og nås av brukerne via tynnklienter, Citrix-/WTS-løsning. Oslo kommune har en liknende infrastruktur, men bruker Oracle.

 

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.