Velferdssektoren

Totalleverandør av IT-løsninger for velferdssektoren.

Den grunnleggende tanken bak velferdsstaten er at staten har påtatt seg ansvaret for å sikre velferden til alle i samfunnet. Offisielle beregninger viser at velferdsstaten de kommende årene står overfor store utfordringer både når det gjelder tilgang til arbeidskraft og statens evne til å finansiere tjenestene. De unge tar lenger utdanning enn før, kommer senere ut i jobb og får færre barn. De eldre lever lenger, har bedre helse og representerer store fødselskull. En annen utfordring er den økende globaliseringen. Med større åpenhet i økonomien og økt arbeidsinnvandring fra EU blir det større press på norske velferdsordninger. For å finansiere utgiftene er det viktig å holde en størst mulig del av befolkningen i arbeid.

NAV har et stort ansvar innenfor denne sektoren, både gjennom forvaltning av trygd og stønader, og gjennom ansvaret for å holde befolkningen i arbeid. Etaten står ovenfor store utfordringer når både interne arbeidsprosesser og etatens selvbetjeningsløsninger skal videreutvikles og effektiviseres. Modernisering av IT-systemene er sentralt i effektiviseringsarbeidet.

Digitalisering av velferdssektoren

I Visma har vi definert offentlig sektor som primærmarkedet for våre systemutviklingsleveranser. For å være en attraktiv leverandør i digitaliseringen av velferdssektoren har vi valgt å fokusere på å bygge:

 

Dette har vi gjort for våre kunder

Visma har levert flere store prosjekter innenfor velferdssektoren. Automatiserte prosesser for selvbetjening, og dialog med brukere og samarbeidspartnere er sentrale elementer i løsningene vi leverer.

Elektronisk dokumenthåndtering hos NAV

Visma er ansvarlig leverandør for forvaltningen av NAVs dokumenthåndtering. NAV har en rekke løsninger som understøtter elektronisk håndtering av etatens dokumentflyt, med et volum på flere titalls millioner dokumenter årlig. Det er svært kritisk for NAV å sikre pålitelighet, robusthet og høy oppetid på systemene som understøtter arbeidet til 15.000 saksbehandlere. 

 

Visma Consulting bidrar også i helsesektoren, som er beskrevet under området helse.