Velferdssektoren

Totalleverandør av IT-løsninger for velferdssektoren.

Den grunnleggende tanken bak velferdsstaten er at staten har påtatt seg ansvaret for å sikre velferden til alle i samfunnet. Offisielle beregninger viser at velferdsstaten de kommende årene står ovenfor store utfordringer både når det gjelder tilgang til arbeidskraft og statens evne til å finansiere tjenestene. De unge tar lenger utdanning enn før, kommer seinere ut i jobb, og får færre barn. De eldre lever lenger, har bedre helse og representerer store fødselskull. En annen utfordring er den økende globaliseringen. Med større åpenhet i økonomien, og økt arbeidsinnvandring fra EU blir det større press på norske velferdsordninger. For å finansiere utgiftene er det viktig å holde en størst mulig del av befolkningen i arbeid.

NAV har et stort ansvar innenfor denne sektoren, både gjennom forvaltning av trygd og stønader, og gjennom ansvaret for å holde befolkningen i arbeid. Etaten står ovenfor store utfordringer når både interne arbeidsprosesser og etatens selvbetjeningsløsninger skal videreutvikles og effektiviseres. Modernisering av IT-systemene er sentralt i effektiviseringsarbeidet.

Digitalisering av velferdssektoren

I Visma har vi definert offentlig sektor som primærmarkedet for våre systemutviklingsleveranser. For å være en attraktiv leverandør i digitaliseringen av velferdssektoren har vi valgt å fokusere på å bygge:

Løsningskompetanse

Utvikling av teknisk og funksjonell kompetanse på digitale løsninger innenfor velferdssektoren, samt konseptuelle løsningsskisser innenfor:

  • Fagsystemer og saksbehandlingsløsninger
  • Selvbetjeningsløsninger, portaler og skyløsninger
  • Brukeropplevelse og mobile løsninger
  • Information management og Business Intelligence

Domenekompetanse

Inngående kunnskap om virksomhetsprosessene innenfor velferdssektoren, samt offentlige initiativer og felleskomponenter. Eksempelvis: 

  • Altinn
  • ID-porten
  • Grunnregistre
  • Sikker Digital Post
  • Universell utforming

Teknologikompetanse

Kontinuerlig kompetansebygging og faglig utvikling gjennom en fagorganisasjon ledet av en egen fagsjef og en rekke faggruppeledere.

Fagorganisasjonen fokuserer på faglig utvikling innenfor teknologi og systemutviklingsmetodikk, inspirert av behov innenfor offentlig sektor, samt nye teknologier og teknologitrender.

Dette har vi gjort for våre kunder

Visma har levert flere store prosjekter innenfor velferdssektoren. Automatiserte prosesser for selvbetjening, og dialog med brukere og samarbeidspartnere er sentrale elementer i løsningene vi leverer.

NAV Arena - Et moderne saksbehandlingssystem 

Arena er kjernesystemet for NAVs arbeidsrelaterte tjenester og ytelser, inkludert selvbetjeningstjenester for arbeidssøkere. Arena er et moderne saksbehandlingssystem med arbeidsflytstyring, rettighetsstyring, avanserte skjermbildedialoger og dokumentgenerering. Visma har ansvaret for vedlikehold og videreutvikling av Arena. 

 

Effektivisering hos Skatteetaten

Skatteetaten gjennomfører prosjektene MAG og EDAG som skal bidra til økt effektivitet og bedre tjenester til virksomheter og skattytere. Prosjekt MAG (Modernisering Av Grunndata) moderniserer etatens systemportefølje for innhenting av informasjon til Skatteetaten, slik at skatter og avgifter kan fastsettes på et mest mulig korrekt grunnlag. Prosjekt EDAG (Elektronisk Dialog med Arbeidsgivere) implementerer a-ordningen og er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, SSB, Br.reg. og SKD. Målet er å forenkle arbeidsgivers rapporteringsplikt til det offentlige og legge grunnlag for bedre tjenester fra det offentlige overfor inntektsmottakere og arbeidsgivere. 

 

Elektronisk dokumenthåndtering hos NAV

Visma er ansvarlig leverandør for forvaltningen av NAVs dokumenthåndtering. NAV har en rekke løsninger som understøtter elektronisk 

håndtering av etatens dokumentflyt, med et volum på flere titalls millioner dokumenter årlig. Det er svært kritisk for NAV å sikre pålitelighet, robusthet og høy oppetid på systemene som understøtter arbeidet til 15.000 saksbehandlere. 

 

Fagsystem for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Visma Consulting har utviklet et brukervennlig og fleksibelt fagsystem for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet et fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. 

 

Visma Consulting bidrar også i helsesektoren, som er beskrevet under området helse.

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.