Helsesektoren

Totalleverandør av IT-løsninger for Helsesektoren

Helsesektoren i Norge har vært i stor endring de siste årene. Flere hundre tusen meldinger går over Norsk Helsenett hver dag. Elektroniske henvisninger og epikriser er innført, e-resept er lansert og elektroniske rekvisisjoner og prøvesvar er knyttet opp imot ulike pasient- og kvalitetsregistre. Det stilles i tillegg stadig større krav til god informasjonsflyt i systemer og standardisering av helsefaglig informasjon. Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har definert følgende mål for hvordan de skal møte utfordringer innenfor e-helse fremover. 

 • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling.
 • Beslutningsstøtte skal inngå i journalsystemet.
 • Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester.
 • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Innrapportering skal skje mest mulig automatisk og være en integrert del av arbeidsprosessene.

Digitalisering av helsesektoren

I Visma har vi definert offentlig sektor som primærmarkedet for våre systemutviklingsleveranser. For å være en attraktiv leverandør i digitaliseringen av helsesektoren har vi valgt å fokusere på å bygge:

Løsningskompetanse

Utvikling av teknisk og funksjonell kompetanse på digitale løsninger innenfor helsesektoren, samt konseptuelle løsningsskisser innenfor:

 • Fagsystemer og saksbehandlingsløsninger
 • Selvbetjeningsløsninger, portaler og skyløsninger
 • Brukeropplevelse og mobile løsninger
 • Information management og Business Intelligence

Domenekompetanse

Inngående kunnskap om virksomhetsprosessene innenfor helsesektoren, samt offentlige initiativer og felleskomponenter. Eksempelvis: 

 • Altinn
 • ID-porten
 • Grunnregistre
 • Sikker Digital Post
 • Universell utforming

Teknologikompetanse

Kontinuerlig kompetansebygging og faglig utvikling gjennom en fagorganisasjon ledet av en egen fagsjef og en rekke faggruppeledere.

Fagorganisasjonen fokuserer på faglig utvikling innenfor teknologi og systemutviklingsmetodikk, inspirert av behov innenfor offentlig sektor, samt nye teknologier og teknologitrender.

Dette har vi gjort for våre kunder

Visma har levert flere store prosjekter innenfor helsesektoren. Automatiserte prosesser for selvbetjening, og dialog med brukere og samarbeidspartnere er sentrale elementer i løsningene vi leverer.

 

Elektronisk samhandling med Statens Legemiddelverk
Visma var hovedleverandør for EYRA prosjektet i Statens Legemiddelverk.
EYRA-plattformen er levert og har gitt en betydelig effektivisering i saksbehandlingen. Tidligere papirbasert dokumentasjon er nå elektronisk og samhandlingen med legemiddelindustrien er effektiv og automatisert.

 

Bo lenger hjemme

Visma var leverandør for et stort prosjekt i Omsorgsektoren som gjør at eldre nå kan bo lenger hjemme ved hjelp av velferdsteknologi. Målet med prosjektet var å koble teknologi opp imot pasientjournalen for at brukerne skal få riktig hjelp når de trenger det og således trygt kan bo lenger hjemme.

 

Individuell plan og opplæringsplan på nett
Visma var leverandør av Visma Flyt SamPro som er en nettbasert løsning for å håndtere individuelle planer og opplæringsplaner. Fra å være papirbasert og statisk har Individuell plan blitt et dynamisk og levende hjelpemiddel som en viktig del av opplegget i en behandling eller rekonvalesens.

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Portrett av en Visma konsulent

Portrett av en Visma konsulent