Generelle vilkår

Visma Opic Anbudsvarsel

Avtalen gjelder for bruk av tjenestene Visma Anbudsvarsel og Visma Markedsovervåking via Visma Commerce sine nettsider, på intranettet, eksternt nett eller egen hjemmeside via Visma Commerce.

1. Avtaleparter

Avtaleparter er Visma Commerce AS (988775320), heretter kalt Visma Commerce, og bestiller, heretter kalt Kunden. Med Kunden menes den juridiske person som oppgis på ordrebekreftelsen. Avtalen anses som inngått ved betaling av faktura eller ved annen enighet om kjøp av Visma Commerce sine tjenester og produkter. Prøveabonnenter tillates å benytte Visma Commerce sine tjenester i en (1) periode på 14 dager. Prøvetiden kan forlenges av Visma Commerce. Visma Commerce forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel eller angivelse av årsak, å avslutte et prøveabonnement. En årsak for dette kan være at Visma Commerce mistenker at prøveabonnenten bruker informasjonen på en slik måte at Visma Commerce anser det utilbørlig. En annen årsak kan være at Visma Commerce mistenker at samme person, samme organisasjon eller samme eller lignende epost-adresse registreres for ytterliggere en prøveperiode. Andre årsaker kan forekomme.

2. Avtalens omfang

Ved inngåelse av Avtalen med Visma Commerce tildeler kunden Visma Commerce,​ i tråd med brukerprofilen som er opprettet for Kunden, til å gi opplysninger om offentlige anskaffelser. Kunden har rett til å søke, hente og motta denne informasjonen om offentlige anskaffelser for eget bruk.

Automatiserte hentinger av informasjon av Visma Commerce sine tjenester og nettplasser er ikke tillatt. Kunden har ansvaret for å kontrollere at fakturerings- og påloggingsinformasjon samt bransje, er korrekt registrert hos Visma Commerce. Kunden har en ikke-eksklusiv rett via Visma Commerce sin overvåkingstjeneste å benytte den informasjon og de tjenester som beskrives i ordrebekreftelsen. For overvåking via Visma Commerce sine nettsider gjelder bruksretten kun for det antall brukere som er oppgitt i ordrebekreftelsen. Kunden har imidlertid, i de tilfeller der en navngitt person slutter i sin jobb eller får endret stilling, rett til å endre bruker av tjenesten. I slike tilfeller skal Kunden informere Visma Commerce i forkant av at den nye brukeren benytter seg av adgangen til informasjon og tjenestene. Avtalens omfang, som fortsatt er gjeldende, fremgår av ordrebekreftelsen.

3. Avtaleperiode

Avtalen løper i henhold til ordrebekreftelsen. Oppsigelse av Avtalen skal skje skriftlig, i henhold til oppgitt standard, senest 60 dager før abonnementets utløp. Foreligger ikke oppsigelse, vil Avtalen forlenges med ytterligere ett år av gangen.

4. Tilgang til overvåkingen/informasjonen

Tjenestene er normalt tilgjengelige i kontortiden. Visma Commerce forbeholder seg retten til å stenge av tjenestene for normalt vedlikehold. Vedlikehold vil hovedsakelig skje på natten og i helger for i så liten grad som mulig å påvirke Kundens bruk av tjenestene.

5. Priser m.m.

Priser for de tjenester som omfattes av Avtalen fremgår av ordrebekreftelsen. På alle priser påløper merverdiavgift og eventuelle andre offentlige avgifter. Visma Commerce forbeholder seg retten til årlig prisjustering.

6. Betalingsbetingelser

Betaling skal skje forskuddsvis per år mot faktura med betalingsforfall 30 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).
Refusjon av vederlag vil kun foretas hvis Kunden har lidd tap i henhold til punkt 7 i denne Avtalen.

7. Ansvar

Informasjonen Kunden mottar fra Visma Commerce er innhentet fra offentlig tilgjengelig informasjon. Visma Commerce har ikke kontrollert riktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen og har ikke ressurser til å utføre slike kontroller. Visma Commerce påtar seg derfor ikke ansvar for den registrerte informasjon. Ansvar for den registrerte informasjon påhviler den enkelte informasjonsgiver. Visma Commerce forplikter seg imidlertid å korrigere eventuell feilaktig informasjon så snart Visma Commerce får kjennskap til feilen. Nettsiden kan inneholde lenker til andre nettsider. Visma Commerce har ikke ansvar for tilgjengeligheten på slike nettsider eller innholdet i disse. Visma Commerce skal ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller følgeskader relatert til tjenestene, inkludert uteblitt inntekt eller lignende, også selv om Visma Commerce informeres om muligheten for slikt tap. Visma Commerce er ansvarlig for direkte tap som følge av forsett eller grov uaktsomhet. Visma Commerces ansvar er under en hver omstendighet begrenset til direkte tap på et samlet beløp høyest tilsvarende en (1) årsavgift.

8. Taushetsplikt m.m.

Kunden forplikter seg til å sørge for at bruker-ID, passord og eventuelle lenker til intranettet hemmeligholdes slik at det ikke benyttes av uvedkommende. Kunden forplikter seg til ikke å avdekke eller på annet vis tilgjengeliggjøre informasjon, som er innhentet direkte av Visma Commerce eller via Visma Commerce sine tjenester til andre, samt påse at ingen andre enn ansatte i arbeid hos Kunden får tilgang til slik informasjon.  Kunden har ikke rett til slik informasjon med unntak av det som følger av Avtalen. Med unntak av offentlig tilgjengelig informasjon har Visma Commerce og deres leverandører full eiendomsrett og opphavsrett til den informasjon som er innhentet direkte av Visma Commerce eller via Visma Commerce sine tjenester.

9. Integritet

For å kunne benytte Visma Commerce sine tjenester må man registrerer seg. Visma Commerce lagrer kun informasjon om Kunden for å kunne tilby informasjon og best mulig service til Kunden. For å kunne tilby Kunden informasjon om blant annet kompletteringer og tilleggsdokumenter, lagres data om hvilke dokumenter Kunden laster ned. Informasjon om kunngjøringer og dokumenter som Kunden har lastet ned kan vises til informasjonsgiver slik at Kunden ikke skal gå glipp av viktig informasjon. Ut over dette gir ikke Visma Commerce ut informasjon til tredjepart uten godkjennelse fra Kunden med mindre lovgivning krever slik utlevering. Visma Commerce sine tjenester inneholder lenker til andre nettsider. Visma Commerce forsøker å vise til lenker som oppfyller våre krav til sikkerhet og integritet, men kan ikke ta ansvar for innhold eller håndteringen av disse nettsidene.

10. Force majeure

Dersom en part er forhindret i å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen som følge av omstendigheter utenfor partenes kontroll, som for eksempel lynnedslag, arbeidskonflikt, brudd i den offentlige kraftforsyning, brann, beslutning av offentlig myndighet, systembrudd eller bristende tilgjengelighet i eksternt nettverk, skal dette utgjøre fritaksgrunn som medfører utsettelse av oppfyllelsesfrister og ansvarsfrihet.

11. Endringer

Visma Commerce kan utvikle tjenestens utseende og funksjonalitet. Visma Commerce har videre rett til å endre vilkårene for tjenestene samt gjeldende tekniske og administrative rutiner. Slike endrede vilkår vil tre i kraft 30 dager etter at det er lagt ut på Visma Commerce sin nettside.

12. Overdragelse

Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen til andre, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Visma Commerce. Forutsetningen for slik godkjennelse er at den nye brukeren overtar Avtalen under samme vilkår eller med nye vilkår tilpasset nye brukeren av Visma Commerce.
Kunden har heller ikke rett til å oppgi eller overlevere brukernavn eller passord til andre.

13. Mislighold

Dersom Kunden misligholder vilkår i Avtalen, kan Visma Commerce med umiddelbar virkning si opp Avtalen og stenge tilgangen til ordrebekreftelsens oppgitte tjenester. Årsavgift på abonnement vil ikke bli tilbakebetalt..

14. Tolking

Dersom det skulle forekomme motstridene opplysninger i konkurransegrunnlaget, skal dokumentene gis prioritet i følgende rekkefølge, om ikke annet er uttrykkelig uttalt: 1. Ordrebekreftelse, 2. Faktura, 3. Avtale.

15. Tvist

Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Dersom det skulle oppstå tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved norske domstoler. Oslo Byrett er rett verneting dersom partene ikke enes om annet sted.

Tilbake til Visma Opic Anbudsvarsel