CLM et selvfølgelig verktøy for klimakartlegging

CLM et selvfølgelig verktøy for klimakartlegging

Intervju med Ove Botnevik, seniorrådgiver for Seksjon for innkjøp ved Universitetet i Bergen.

På Vismas brukerdager traff vi Ove Botnevik, seniorrådgiver for Seksjon for innkjøp ved Universitetet i Bergen. Vi snakket om oppfølging av avtaler, vellykket bærekraftarbeid og viktigheten av å konkretisere målene sine.

Universitetet i Bergen jobber strategisk med bærekraft og bærekraftig utvikling. Målet er å være klimanøytrale i 2030. Og innsatsen bærer frukter. Ved å plasseres på 53. plass av 642 på Times Higher Educations University Impact Ranking over globale institusjoner som arbeider for FNs bærekraftsmål, rangeres de samtidig høyest i Norge.

- Som offentlig institusjon der driften og innkjøpene finansieres med statlige, offentlige midler, er det viktig å ta samfunnsansvar, understreker Ove. Vi har kartlagt klimaavtrykket vårt og arbeider aktivt og systematisk med å redusere det.

Universitetets forskning er av stor betydning i arbeidet, men også administrative funksjoner spiller en stor rolle. Derfor har vi valgt å bli stadig mer digitale.

"Vi har utviklet bærekraftskrav og metoder for hvordan vi skal arbeide systematisk, og det omfatter interne beslutninger. Digitaliseringen er en del av vårt store engasjement for bærekraft. Alle initiativene henger sammen."

- Ove Botnevik, seniorrådgiver for Seksjon for innkjøp ved Universitetet i Bergen

Ove Botnevik, seniorrådgiver for Seksjon for innkjøp ved Universitetet i Bergen

Kartlegging av klimaavtrykk i Visma CLM

Som et ledd i bærekraftarbeidet har Universitetet i Bergen valgt å satse på avtaleoppfølging med Visma CLM.

- Det er et utmerket verktøy for kartlegging av leverandørenes miljøsertifisering for varer og tjenester. Kartleggingen utføres automatisk ved hjelp av egenrapportering fra leverandører i CLM-verktøyet. På den måten får universitetet en fullstendig klimakartlegging for omkring 100 leverandører i året, sier Ove.

Veien mot et langsiktig bærekraftarbeid går via automatiserte prosesser. Kontinuerlig oppfølging gir også god oversikt og bedre kontroll over innkjøpene som helhet, fortsetter Ove og spesifiserer:

- Ca. 40 % av klimaavtrykket vårt er i dag knyttet til varer og tjenester vi kjøper. Da blir oppfølging av avtaler en svært viktig del av arbeidet med å redusere avtrykket. Visma CLM betyr at vi kan arbeide mer systematisk med avtaleoppfølging enn vi har gjort tidligere. Ved å gjøre ting digitalt og på en god måte tar vi hensyn til livssykluskostnader og kan komme dit vi ønsker både effektivt og profesjonelt.

Innkjøper og leverandør har et gjensidig ansvar

For å redusere utslipp av drivhusgasser i egen virksomhet er det viktig å konkretisere og passe på detaljene, mener Ove. I oktober lanserte universitetet i Bergen en kampanje som sier at alt kontormateriell som kjøpes inn, skal være miljømerket, noe som går helt ned til detaljnivå for for eksempel hva slags kulepenner som kan kjøpes inn.

- I Visma CLM kan leverandørene ved hjelp av definerte nøkkeltall rapportere klimaregnskapet sitt. Her kan de for eksempel oppgi materialbruk og CO2-avtrykk, noe som gjør det enklere for oss.

Som en stor og kompleks virksomhet med uttalte bærekraftsmål må man stille krav til leverandøren. For at det totalt sett skal gå i riktig retning, handler det om å gjøre aktive valg gjennom å definere hvert innkjøp.

- Også her handler det om å følge opp avtaler, sier Ove. Når du sitter i et møte med en rammeavtaleleverandør, for eksempel noen som arbeider med byggematerialer, må du forklare at virksomheten skal bli klimanøytral og at de materialene vi ønsker å bestille, må ha et lavere klimaavtrykk. For at vi totalt sett skal gå i riktig retning, må alle deler henge sammen, og vi må arbeide aktivt med innkjøp for å komme noen vei. Det er dette som er den store utfordringen, å ta ned bærekraftmålene til et konkret nivå.

Ove sier at Vismas brukerdager ga en god oversikt over planer og utviklingstanker rundt kontraktadministrasjon, som er verdifulle i utviklingen av mer helhetlige og enda bedre systemer for avtaleoppfølging. Han synes de to dagene bød på gjennomgående gode og spennende presentasjoner. Å snakke med folk og høre hvordan andre virksomheter arbeider, er veldig nyttig. Dessuten var Mats Peterssons forfriskende inspirasjonsforelesning, som lokket frem latteren, en hyggelig avslutning på den første dagen, avslutter Ove.

Om Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen, som har mer enn 18 000 studenter og nærmere 4000 ansatte, er et mellomstort universitet i europeisk målestokk. De sentrale delene av campus ligger i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både en utdannings- og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste disipliner, organisert i sju fakulteter med en rekke tilknyttede institutter og akademiske sentre.

Universitetet i Bergen inngår også i et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner.


Universitetet i Bergen

Kontakt oss

Kontakt oss

Er du interessert i hvordan Visma CLM kan hjelpe deg? Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg etter kort tid eller ring vår salgsavdeling på tlf. +47 470 259 50. Vi hører gjerne fra deg!