Behovet

Utdanningsdirektoratet har i oppdrag å støtte opp om barnehage- og skolesektorenes kvalitetsutvikling av egne barnehager, skoler og lærebedrifter. Utdanningsdirektoratet skal også bistå Kunnskapsdepartementet med å gjøre gode, kunnskapsbaserte vurderinger når de utvikler politiske tiltak. 

Tilbakemeldinger fra brukerne viste at det var forventet et høyere ambisjonsnivå for Udirs digitale løsninger enn det som ble tilbudt. De ønsket en mer enhetlig og oversiktlig inngang til statistikk, indikatorer, analyser og verktøy. I tillegg var den egenutviklede nettjenesten Skoleporten moden for revisjon, krevende å videreutvikle og kostbar å forvalte. 

Det ble derfor besluttet å etablere et prosjekt for innkjøp, utvikling og lansering av et nytt visualiseringsverktøy (en Business Intelligence-løsning) for Utdanningsdirektoratets kunnskapsgrunnlag.

Etter en anbudskonkurranse ble BI-verktøyet Qlik Sense valgt med Visma bWise som leverandør og implementeringspartner.

«Samarbeidet med bWise var godt helt fra starten av prosjektet. bWise har gjennomgående vært løsningsorientert og effektive. De beviste at de både hadde nødvendig kompetanse og personlig egnethet, selv om målbildet fra oss som kunde var noe uklart» 

Jonatan Smith-Isaksen Seniorrådgiver i avdeling for statistikk og databehandling hos Udir

Løsningen

Visma bWise har hjulpet Udir å skape et helhetlig og forståelig statistikkverktøy ved hjelp av Qlik Sense. For å få en oversiktlig løsning utviklet vi fire analysebrett. Et for barnehage, ett for grunnskole, ett for videregående skole og ett for fag- og yrkesopplæring. 


Analysebrettene er laget i Qlik Sense apper, og med en slik løsning får man en svært brukervennlig utforming. Konsulentene i Visma bWise har brukt Qlik Sense illustrasjoner som er enkle å forstå og som skaper en oversiktlig presentasjon av statistikken:

Screenshot 2021-12-21 at 09.00.45.png

Brukerne kan enkelt navigere rundt i Qlik Sense analysebrettene. De kan filtere og sammenstille data på tvers av kategorier.


Statistikkløsningen er tilgjengelig på Udir sine nettsider i dag og du kan se den her. Løsningen er offentlig, men for de som trenger å se alle tallene (for eksempel skoleleder eller skoleeier), er det mulig å logge inn. Objektene i analysebrettene er fra Qlik Sense, men er fullintegrert på UDIR sine hjemmesider.


Visma bWise har også bidratt med å utvikle en oppdatert mal for tilstandsrapport. Den årlige tilstandsrapporten/kvalitetsmeldingen inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 


Denne løsningen er utviklet i Qlik Sense, med bruk av NPrinting for nedlastingsmulighet. Brukerne navigerer rundt i en Qlik Sense app og gjør de filtreringene og utvalgene vedkommende ønsker. Deretter kan brukeren laste ned et word-dokument med de definerte valgene. Denne løsningen er også tilgjengelig på Udir sine hjemmesider. Mal for tilstandsrapport er kun tilgjengelig for skoleeiere og statsforvaltere, og verktøyet krever derfor pålogging.

Video laget av Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet er godt fornøyd med løsningen som bWise har utviklet. Det er et omfattende datagrunnlag og store forventninger til visualiseringsløsningen, men bWise har levert et verktøy som er oversiktlig, innholdsrikt og enkelt å bruke. Dette underbygges av tilbakemeldinger fra brukerne, som er positive til analysebrettene og ny mal for tilstandsrapport.

Jonatan Smith-Isaksen Seniorrådgiver i avdeling for statistikk og databehandling hos Udir

Kontakt oss

Ønsker din virksomhet å bli mer datadreven?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

I Visma bWise er vi 100 konsulenter som er eksperter innenfor analytics og business intelligence. Vi er et av Norges sterkeste fagmiljø og leverer noen av de største og viktigste prosjektene innen analytics og BI i landet.

Kristin Nyberg 400.png

Kristin Nyberg
Daglig leder i Visma bWise