Gå til hovedsiden

Verdivurdering av virksomhet

Tenker du på å selge virksomheten, planlegger du andre endringer i selskapets eierstruktur eller ønsker du å refinansiere driften? I så tilfelle kan du ha behov for en verdivurdering av din virksomhet.

Formålet med en verdivurdering av virksomhet

En verdivurdering av en virksomhet er aktuelt ved ulike anledninger. Det kan være planlagte kjøp eller salg av virksomheter eller forestående generasjonsskifter, fusjoner, fisjoner, kapitaløkninger, nedskrivninger eller transaksjoner mellom nærstående.

Verdien av et selskap eller en eiendel vil variere for ulike eiere. Formålet med en verdivurdering er å komme frem til en antatt omsetningsverdi for en virksomhet eller deler av virksomheten. Det eksisterer ulike modeller som kan brukes i forhandlingssituasjoner. Det er likevel viktig å presisere at verdsettelsesprosesser ikke er en eksakt vitenskap. En virksomhets eller eiendels virkelige verdi kan kun bestemmes gjennom forhandlinger mellom uavhengige kjøpere og selgere.

Hvordan gjennomføres en verdivurdering av et virksomhet?

Selve verdivurderingsprosessen foretas ved at det innhentes informasjon om virksomheten. Informasjonen bearbeides for å klarlegge driftens verdi gjennom en analyse av blant annet regnskapsmaterialet. På bakgrunn av utarbeidete prognoser foretas det ulike beregninger, hvor tolkning av resultatene gir grunnlag for å bestemme en verdi eller en verdikorridor.

Ulike verdsettelsesmodeller

Kort oppsummert deles verdsettelsesmodellene i hovedgruppene balansebaserte- eller inntjeningsbaserte modeller.

Balansebaserte verdsettelsesmodeller

De balansebaserte modellene tar utgangspunkt i en verdivurdering av virksomhetens eiendeler i et annenhåndsmarked, og vil typisk være aktuelle ved verdsettelser av selskaper som driver innen eiendoms- eller skipsbransjen. Verdien av slike selskaper vil gjerne tilsvare det beløp virksomhetens eiendeler kan selges for etter at gjeld er trukket fra. Eksempler på verdivurderinger etter balansebaserte modeller er

  • Substansverdi som forutsetter fortsatt drift eller;
  • Likvidasjonsverdi som er den verdi eiere sitter igjen med etter avvikling av virksomheten

Inntjeningsbaserte verdsettelsesmodeller

De inntjeningsbaserte modellene egner seg ved verdsettelser av virksomheter hvor verdiene skapes ved en kombinasjon av kapital, goodwill eller andre immaterielle verdier og arbeidskraft. Gjennom disse modellene fastsettes verdien på selskapet etter en vurdering av hvilken risikojustert avkastning selskapet kan gi i fremtiden. For de inntjeningsbaserte modellene vil nivået på avkastningskravet ha stor betydning. Avkastningskravet fastsettes etter en konkret vurdering hvor det blant annet tas hensyn til risikojustert markedsrente og bedriftens finansielle stilling. De mest vanlige inntjeningsbaserte modellene er nåverdi av fremtidig kontantstrøm, normalresultatmetoden, P/E-verdi og utbytteverdi.

Hvilken modell for verdivurdering av virksomhet er best?

Det er flere faktorer som har betydning ved avgjørelsen av hvilken modell som best reflekterer virksomhetens markedsverdi. Blant annet vil bransjetype og virksomhetens modenhet være bestemmende for hvilken modell som bør benyttes. Tilgang på informasjon, tidsperspektiv og krav til pålitelighet er også viktige faktorer.

I en forhandlingssituasjon vil kjøper og selger selvsagt ha forskjellige interesser, herunder ulik oppfatning av blant annet risiko og eventuelle synergieffekter. Profesjonelt skjønn og markedskjennskap er viktige faktorer ved verdivurderinger. Det avgjørende for en virksomhets eller eiendels verdi, vil likevel være den pris som reflekteres i en bindende avtale mellom uavhengige parter.

Visma Advokater har bred erfaring med bistand knyttet til verdsettelse av virksomheter. Har du spørsmål om verdsettelser, ta kontakt med advokatfullmektig Anne Kristin Meyer på mobiltelefon  952 05 350 eller på e-post til anne.kristin.meyer@visma.com.

Mest populære