Gå til hovedsiden

Velferdstiltak uten skattesmell

«Velferdstiltak» er tiltak bedriften arrangerer for å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen og tilknytning til bedriften, oftest i form av et felles arrangement. Dette blogg innlegget beskriver hva arbeidsgiver kan arrangere uten at de ansatte blir beskattet.

Kriterier for at velferdstiltak skal være skattefritt for de ansatte

 • Velferdstiltaket må bestå av en «naturalytelse». Det betyr at det ikke kan gis kontanter.
 • Tiltaket må rette seg mot alle, eller en betydelig gruppe ansatte. I småbedrifter med typisk en eller få eiere, må det være andre ansatte enn nær familie, som tilsammen utgjør minst en hel stilling, som kan benytte seg av tilbudet.
 • Velferdstiltaket må være «rimelig». Ved denne vurderingen legges vekt på følgende momenter:
  • Om velferdstiltaket er vanlig i arbeidslivet
  • Verdien av velferdstiltaket
  • Om summen av velferdstiltak i løpet av året totalt er av mindre økonomisk verdi.

Skattefritaket gjelder alle ansatte (også deltids- og korttidsansatte) i bedriften, arbeidene aksjonærer og styremedlemmer.

Hvilke velferdstiltak er mest aktuelle?

 

Utgifter til bedriftskantine

Når de ansattes egenbetaling dekker arbeidsgivers selvkost for varene er ordningen skattefri. Ved en enklere kantineordning uten nevneverdige kostnader til tilberedning, kan ordningen ansees som et rimelig velferdstiltak selv om egenbetalingen ikke dekker arbeidsgivers selvkost fullt ut.

 

Forestillinger, idrettsarrangementer

Enkeltstående fellesarrangementer for de ansatte som teater, konserter eller fotballkamp vil være et velferdstiltak (ikke sesongkort til den enkelte). Skattefritaket omfatter også den ansattes families deltagelse innenfor rammen av hva som er rimelig.

 

Tilstelninger, hotellopphold mv.

Enkeltstående tilstelninger som for eksempel julebord eller jubileumsfest regnes som velferdstiltak. Enkeltstående tilstelninger som kombineres med kortere opphold på hotell, kan anses som velferdstiltak. Dette gjelder opphold med inntil 2 overnattinger, uavhengig av om oppholdet er knyttet til helg eller ikke. Skattefritaket for kortere opphold på hotell gjelder også for den ansattes familie innenfor grensen av hva som er rimelig.  Ved flere enn 2 slike hotellopphold i løpet av ett år, vil dette normalt være skattepliktig for den ansatte.

Består en reise både av velferdstiltak og tjenestereise (fagseminar e.l.) må hver del vurderes isolert. Dersom kravene til skattefritak for henholdsvis velferdstiltaket og tjenestereisen er oppfylt, er hele turen skattefri.

 

Firmahytte

Firmahytte er fritidsbolig anskaffet eller leid til bruk for de ansatte i fritiden. Likestilt med firmahytte er tidsparter som de ansatte har adgang til å benytte. Fordelen ved bruk av slik firmahytte er normalt ikke skattepliktig. Dette gjelder også bedriftshytter i utlandet.

Vilkår knyttet til denne skattefriheten er:

 • Det må være minst 10 heltidsansatte i bedriften (eller bedrifter med minst 10 ansatte).
 • Hytten er disponibel slik at alle eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften har lik rett til å disponere hytten hele året/sesongen.

 

Bedriftsidrettslag

Kostnader knyttet til bedriftsidrettslaget som startkontigent og leie av hall vil normalt være skattefritt for de ansatte. Dette gjelder også treningstøy som brukes til fellesarrangementer.

 

Trimkostnader – følgende kan dekkes uten beskatning:

 • Når arbeidsgiver selv innreder eller leier eget trimrom, så vil dette normalt være skattefritt hvis det har et rimelig kostnadsnivå.
 • Når arbeidsgiver arrangerer fellestreninger for de ansatte.
 • Når arbeidsgiver leier et helsestudio for bestemte tidsrom og dette har preg av fellesarrangement.
 • Når arbeidsgiver leier inn fysioterapeut eller aerobicinstruktør som skal trene de ansatte i bedriftens lokaler.

Arbeidsgiver kan ikke dekke kostnad til personlig medlemskap eller subsidiere personlig trenings- og turutstyr.

 

Bedriftshelsetjeneste – følgende kan dekkes uten beskatning:

 • Når bedriftshelsetjenesten hovedsakelig omfatter forebyggende helseundersøkelser, slik som å avverge sykdom eller belastningsskader.
 • Behandling som har til hensikt å forebygge skader og belastningslidelser, ansees som skattefrie. For eksempel trening av nakke/rygg for å unngå belastningskader.

Hvis arbeidsgiver dekker utgifter til individuell behandling for den ansatte er dette skattepliktig for den ansatte. Arbeidsgiver kan heller ikke dekke den ansattes kostnad for medlemskap til legesenter, uten at denne fordelen vil være skattepliktig for den ansatte.

 

Fradragsrett for arbeidsgiver

Arbeidsgiver har normalt fradragsrett for kostnader til velferdstiltak når kostnadene er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og er knyttet til arbeidsgivers inntektsskapende aktivitet, normalt ved direkte fradragsføring.

Ved velferdstiltak hvor det også deltar personer som ikke er knyttet til bedriften, gis det fradrag for de deler av kostnadene som etter en forholdsmessig vurdering faller på de personer som er knyttet til bedriften.

Av advokat Clas Olsen – Skatt – Visma Advokater

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under kategorien Lover og Regler på bloggen vår finner du de nyeste innlegg.

Mest populære