Dette gir deg rett til velferdspermisjon

Opplysningsplikt

«I hvilke tilfeller har jeg krav på fri og når bør jeg få fri?» Dette er et vanlig spørsmål å stille seg opptil flere ganger i karrieren. Med velferdspermisjon menes en arbeidstakers rett til å være hjemme fra arbeidet av en velferdsårsak, enten årsaken er lovfestet eller ikke. Her ser vi nærmere på når loven gir deg rett på fri, og hvilke situasjoner som normalt kan gi fri – selv om de ikke er lovfestede.

Barn gir rett på permisjon i lovens navn

Alle går igjennom ulike faser i livet; å få barn er en av dem. Her har arbeidstakeren lovfestet rett på permisjon i forbindelse med en rekke aktiviteter, kontroller og annet som gjelder egen og barnas velferd. Dette dreier seg om svangerskapskontroll, svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon, permisjon ved overtakelse av fosterbarn, utvidet foreldrepermisjon, delvis foreldrepermisjon, amming, barn og barnepassers sykdom, barns sykehusbehandling og nødvendig opplæring for å ivareta syke barn.

Les også: Hvor mange dager med egenmelding kan du ha på rad?

Andre lovfestede årsaker til permisjon

Permisjon ved pleie av nærstående i livets sluttfase, nødvendig omsorg for pårørende, nødvendig omsorg for funksjonshemmet barn over 18 år, utdanning, militærtjeneste, offentlig verv og religiøse høytider for de som ikke hører til den norske kirke, er alle områder der man kan ha en lovfestet rett til permisjon etter arbeidsmiljølovens kapittel 12. Husk bare at selv om du har lovfestet rett til fri, betyr det ikke nødvendigvis at du har krav på lønn.

Avtalefestet rett på fri dekkes ikke av loven

Flere tilfeller kan etter avtale gi rett på permisjon, men er likevel ikke en lovfestet rettighet. Tilvenning av barn i barnehage, første skoledag, besøk hos lege/tannlege/fysioterapeut/kiropraktor osv., flytting, bryllup, blodgivning, dødsfall, begravelse og akutte sykdommer i hjemmet er eksempler på korte velferdspermisjoner som ofte kan være avtaleregulert.

Les også: Nye regler for beregning av sykepenger

Arbeidsgiver har siste ord

Hvis en virksomhet ikke har regler om velferdspermisjoner i tariffavtaler, og heller ikke har lokal avtale eller praksis om dette, bestemmer arbeidsgiver i hvert enkelte tilfelle om det skal innvilges permisjon. Videre bestemmer arbeidsgiver hvorvidt permisjonen skal innvilges med eller uten lønn.

Er du oppdatert på regelverket?

Regelverket endres stadig, og flere oppgaver blir digitalisert og gjort tilgjengelig i apper. Dette gjelder alle bransjer både i offentlig og privat sektor, også for lønns- og personalfaget. Det er viktig å henge med i utviklingen og være oppdatert på endringene som påvirker arbeidshverdagen.

Sjekk ut kurstilbudet fra Visma her

0