Veien blir til mens man bygger i Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

OPS Offentlig Privat Samarbeid (Foto: Shutterstock)

Nye Veier

Regjeringens nye veiselskap, Nye veier AS, har syv utvalgte hovedveier i sin oppstartsportefølje. Disse veiene skal bygges ut raskere og mer effektivt enn før. Målet er å skape en mer helhetlig veiutbygging. Et ord som går igjen i artikler og meningsytringer er OPS. Men hva betyr det egentlig?

 

OPS står for Offentlig Privat Samarbeid

Samfunnet, altså oss alle, har behov for en tjeneste, i dette tilfellet en ny vei. Det offentlige representert av en oppdragsgiver, for eksempel Statens Vegvesen, definerer hvordan oppgaven skal løses og inngår etter utlysning av en konkurranse, en kontrakt med et privat selskap. Det private selskapet står som byggherre for prosjektet.

For veiutbygginger innebærer bruk av en slik OPS-modell at et privat selskap får det totale ansvaret for en veistrekning i flere tiår, vanligvis 20-30 år. I denne perioden er det det private selskapets ansvar å sørge for finansiering, prosjektering bygging, drift og vedlikehold av veistrekningen.

Det offentlige (som i veiutbygginger frem til nå har vært representert av Statens Vegvesen), sørger for planlegging frem til og med utarbeidelse av reguleringsplan og kontrollerer at kravene i kontrakten med det private selskapet etterleves.  Det private selskapet får på sin side betalt med jevne mellomrom etter at veien er åpnet.

 

Fordeler og ulemper ved OPS-modellen

OPS (Foto:Shutterstock)

Fordelene med å benytte seg av en OPS-modell er mange. Erfaringer fra Norge, og ikke minst fra resten av Europa, viser at prosjektene gjennomføres mer effektivt og med en større grad av innovative løsninger. Vedlikeholdet har også vist seg å være bedre, da det er sikret gjennom kontrakten som inngås.

Det er imidlertid også noen ulemper med å velge denne modellen. Det offentlige er ikke lenger byggherre for prosjektet og dette stiller store krav til forarbeidet som legges ned i prosjektet fra det offentliges side, både med tanke på hvordan oppgaven skal defineres men også med tanke på valg av leverandør. Bruk av modellen stiller også store krav til leverandører som skal levere inn tilbud. Fra flere hold pekes det også på utfordringer knyttet til finansieringen av OPS-prosjekter.

 

 

Nye Veier til økt effektivitet

Når «Nye veier AS» skal realisere oppstartsporteføljen er det mye som tyder på at OPS vil være den foretrukne gjennomføringsstrategien. Dette henger godt sammen med ønsket om økt effektivitet.

Kanskje går «Nye veier AS» egne veier og videreutvikler det arbeidet som til nå er gjort med OPS-modellen her til lands? Det er ikke noe i veien for å bruke modellen smartere. Den som henger med i svingene får se.

 

Advokat Siri-Helen Egeland er Visma Advokaters spesialist i offentlige anskaffelser. Hun har bred erfaring både fra innkjøps- og leverandørsiden og med et glødende engasjement hjelper hun både tilbydere og offentlige innkjøpere å navigere i regelverket. Har du spørsmål om offentlige anskaffelser, ta kontakt med advokat Siri-Helen Egeland på tlf. 918 00 921 eller på epost.

0