Gå til hovedsiden

Varslingsfrister ved permittering

I denne artikkelen forklarer vi hvilke frister virksomheter må forholde seg til ved permittering.

Varslingsfrister ved permittering
Varslingsfrister ved permittering

Virksomheter bundet av tariffavtale

Hovedavtalen mellom LO og NHO slår i § 7-3 nr 1 fast at det  som hovedregel skal gis 14 dagers varsel ved iverksettelse av permittering. I samme bestemmelse nummer 3, finner vi at varselfristen starter å løpe «fra arbeidstidens slutt den dagen det gis».

Direkte gjelder tariffavtalen bare mellom bedriften og de arbeidstakerne som er medlem av den fagforeningen som har inngått tariffavtalen – likevel slik at arbeidsgiver utfra «tariffavtalens ufravikelighetsvirkning» er forpliktet til å benytte avtalens vilkår også overfor uorganiserte arbeidstakere i virksomheten.

Virksomheter som er bundet av andre tariffavtaler, må sjekke disse avtalene om særskilte bestemmelser om varslingsfrister.

Ikke tariffbundet virksomhet

Rettspraksis viser at også bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale vil som hovedregel kunne legge til grunn at det gjelder en varselfrist på 14 dager.

I ikke-tariffbundede virksomheter vil varselfristen på 14 dager normalt starte å løpe på det tidspunkt permitteringsvarselet er kommet frem til arbeidstakeren.

Særskilte varselsfrister

Mange opplevde akutte virkninger av smitteverntiltakene i forbindelse med covid pandemien. Hovedavtalen mellom LO og NHO åpner i §7-3 nr 2 for en varselfrist på 2 dager ved uforutsette hendinger som nevnt i arbeidsmiljølovens §15-3 (10) (ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser).

Om virksomheten er i en slik situasjon som nevnt over må vurderes konkret – slik at det ikke er mulig generelt å legge til grunn en 2 dagers varslingsfrist i alle tilfelle. Vi mener likevel at et myndighetspålagt tiltak etter omstendighetene kan utgjøre en «uforutsett hending» som tillater bruk av 2-dagers fristen.

NHO legger også dette til grunn på nettsidene sine«Den uforutsette situasjonen som har oppstått som følge av de pålegg som er gitt 23. januar, tilsier at den særlige regelen om permittering med frist på 2 dager kommer til anvendelse for de bedrifter som nå rammes av påleggene og på grunn av dette har saklig grunnlag for å permittere ansatte».

Vi har ingen særskilt lovregulering av varselfrister ved permittering – vi antar derfor at virksomheter som ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO også kan benytte varselfristen på 2 dager ved uforutsette hendelser.

Varselfristen ved forlengelse av permittering

Der virksomheten vurderer situasjonen slik at det er behov for å forlenge en permittering, så er dette mulig innenfor den totale permitteringsperioden. Der opprinnelig varsel om permittering er gitt med angivelse av varigheten – «inntil videre» eller det er tatt forbehold om forlengelse – mener vi at det kan informeres om en forlengelse uten at det må gis nytt varsel eller at det inntrer ny arbeidsgiverperiode.

Der opprinnelig varsel om permittering er angitt til en «eksakt dato» eller til «et bestemt antall dager/uker» – vil det være nødvendig med et nytt varsel om forlengelsen. Her vil 14 dagers varselfrist være hovedregelen. Varsles det i tide slik at permitteringen ikke avbrytes vil det ikke bli noen ny arbeidsgiverperiode.

Mest populære