Gå til hovedsiden

Valg av selskapsform – slik blir skatten

Er det skattemessig mest fordelaktig å være næringsdrivende med enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap, eller er det bedre å eie sitt eget aksjeselskap, NUF eller SA?

Valg av selskapsform – slik blir skatten
Valg av selskapsform – slik blir skatten

Dette er spørsmål som angår de fleste som driver eget firma.

Men det finnes ingen fasit som passer for alle. Den enkelte må selv plukke ut de viktigste punktene for det ene eller det andre alternativet ut fra momentene vi setter opp i det følgende.

BETALING AV FORETAKETS SKATT
AS: Selskapet betaler 28 prosent skatt av eventuelt overskudd. Aksjonærene betaler eventuell formuesskatt av aksjeverdien. – Personlig aksjonær ekstrabeskattes av faktisk mottatt utbytte som overstiger en skjerming på en fastsatt prosent av aksjeverdien. Skatten utgjør 28 prosent (som regnet sammen med selskapets skatt totalt blir 48,16 prosent). Personlig aksjonær ekstrabeskattes ikke for utbytte som ikke tas ut («sparebøsse»). Kun utbetalt lønn regnes som personinntekt og gir opptjening i folketrygden. – Aksjonær som er selskap skal inntektsføre en fastsatt prosent av mottatt aksjeutbytte.

NUF: Et norsk NUF som er del av et utenlandsk selskap med begrenset ansvar kommer inn under samme skattereglene som norske AS.

SA: Et SA beskattes i hovedsak tilsvarende et AS. Selskapet inntektsbeskattes av regnskapsmessig overskudd etter vanlige regler. Andelshaverne betaler formuesskatt av verdiene i selskapet, på samme måte som aksjonærene i et AS. – Er noen av eierne ansatt i selskapet, vil de vanligvis motta lønn i forhold til utført arbeid. Det de ellers tar ut av overskuddet i SA’et, følger samme regler som for utbytte i et AS: Beløpet regnes som inntekt, etter samme regler som utbytte i et AS eller utdeling i en ANS/DA.

ANS/DA: Eventuell skatt (28 prosent) på selskapets overskudd belastes deltakerne etter eierandel eller etter andel overskudd fastsatt av selskapsmøtet. Det gjelder også formuesskatt. – Personlig deltaker ekstrabeskattes av faktisk mottatt utdeling som overstiger en skjerming på en fastsatt prosent av verdien av deltakerens andel i selskapet. Skatten for deltakeren utgjør 28 prosent (som regnet sammen med selskapets skatt totalt blir 48,16 prosent). Personlig deltaker ekstrabeskattes ikke for utdeling som ikke tas ut («sparebøsse»). Kun utbetalt arbeidsgodtgjørelse regnes som personinntekt og gir opptjening i folketrygden. – Deltaker som er selskap beskattes ikke for mottatt utdeling.

ENK: Eventuell skatt belastes eieren med 28 prosent av overskuddet. – Etter 28 prosent skatt på overskuddet, går en skjerming på fastsatt prosent av foretakets verdi til fradrag når personinntekt beregnes.

LØNN/ARBEIDSGODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER/EIER
AS: Det skal foretas forskuddstrekk i lønnsutbetalinger til daglig leder, som kan benytte minstefradraget i sin selvangivelse. Selskapet må betale arbeidsgiveravgift. Det samme gjelder for lønnsutbetalinger til enhver aksjonær. Utenom eventuell lønn kan daglig leder som også er aksjonær naturligvis motta aksjeutbytte på linje med eventuelle andre aksjonærer.

NUF og SA: Tilsvarende som for AS.

ANS/DA: Godtgjørelse for utført arbeid for selskapet utbetalt til daglig leder eller ansatt som også er deltaker med ubegrenset ansvar beløpsmessig (gjelder alle deltakere i ANS og DA), er næringsinntekt, ikke lønn. Det skal dermed ikke foretas forskuddstrekk og heller ikke betales arbeidsgiveravgift. Inntekten gir dermed heller ikke grunnlag for minstefradrag for mottakeren. For deltakere er det ellers selskapets regnskapsmessige resultat ved årets slutt som avgjør størrelsen på inntekten og dermed skatten.

Er daglig leder ikke deltaker, er utbetalingen alltid vanlig lønnsutbetaling, med forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

ENK: Beløp som innehaver av enkeltpersonforetak tar ut, medfører ingen skatt eller avgift. Det er regnskapsmessig resultat ved årets slutt som avgjør skatten for innehaveren. Overskudd er næringsinntekt. Inntekten gir ikke grunnlag for minstefradrag. I tillegg kommer personinntekt etter fratrekk for skjerming.

Er daglig leder en annen enn innehaveren, er utbetalingen normalt vanlig lønnsutbetaling, med forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. (Men: Er daglig leder innehaverens ektefelle, er godtgjørelsen likevel næringsinntekt.)

VIRKNINGENE AV OVERSKUDD ELLER UNDERSKUDD
AS:
Aksjeselskapet har sitt eget regnskap, som kommer ut i pluss eller minus. Regnskapet berører ikke aksjonærene direkte. Eventuelt utbytte utbetales av nettoen etter at selskapet har betalt 28 prosent skatt av det regnskapsmessige resultatet (overskuddet).

For utbytte må personlige mottakere betale 28 prosent utbytteskatt – etter at skjerming på fastsatt prosent av verdien på mottakerens aksjer er trukket fra.

NUF/SA: Tilsvarende som for AS for utbetalinger til eiere/andelshavere.

ANS/DA: Regnskapet avgjør hvilket resultat – overskudd eller underskudd – som går inn i eierens/deltakerens selvangivelse og påvirker skatten på alminnelig inntekt. Eier du 1/4 av selskapet, går 1/4 av selskapets over-/underskudd inn i din selvangivelse, hvis ikke selskapsmøtet har fastsatt noe annet. Skatteeffekt: 28 prosent.

For utdelinger fra selskapet må personlige mottakere betale 28 prosent skatt – etter at skjerming på fastsatt prosent av deltakerens andel av selskapets verdi er trukket fra. Samlet skatt på utbetalte utdelinger for selskap og personlige deltakere sett under ett blir på 48,16 prosent – 28 + 20,16 prosent (det siste tallet er 28 prosent av netto 72 prosent etter skatt).

Underskudd i næring i et ANS/DA føres i deltakerens selvangivelse og har en fradragseffekt på opptil 28 prosent, hvis det er annen alminnelig inntekt å trekke fra i. 10.000 kroner underskudd i næring gir da opptil 2800 kroner i redusert skatt. Udekket underskudd i alminnelig inntekt skal videre trekkes fra i ektefelles inntekt. I den grad det fremdeles ikke er dekning for underskuddet i annen inntekt, føres resterende overskudd videre til fradrag året etter.

ENK: Resultatet i et enkeltpersonforetak går inn i eierens selvangivelse og påvirker skatten sammen med personinntekt etter skjerming på fastsatt prosent av foretakets beregnede verdi.

FORMUESSKATT AS: Aksjeselskapet betaler ikke formuesskatt. Hver aksjeeier betaler formuesskatt. Aksjer verdsettes til 100 prosent av aksjeverdien.

NUF: Selskapet betaler ikke formuesskatt. Hver eier betaler formuesskatt av selskapets verdi.

SA: Selskapet betaler ikke formuesskatt. Hver eier (andelshaver) betaler formuesskatt av selskapets verdi.

ANS/DA: Ansvarlig selskap betaler ikke formuesskatt. Hver deltaker betaler formuesskatt. Ligningsmessig verdi inngår med 100 prosent i deltakernes nettoformue.

ENK: Ligningsmessig verdi inngår med 100 prosent i innehavers nettoformue.

Kilde: Beste selskapsform

Mest populære