Gå til hovedsiden

Ikke bedriv risikosport – vær bevisst ansvaret som følger med styrearbeid

Å bli forespurt om å tre inn i et styre er en tillitserklæring. Styrearbeid bør være både utfordrende og stimulerende for den enkelte, og verdiskapende for selskapet. Samtidig blir kravene til styremedlemmer stadig større. Det er derfor viktig å skaffe seg kunnskap om lover og regler, så ikke styrearbeidet blir en risikosport å regne!

Styrearbeid
Vær bevisst ansvaret som følger med styrearbeid

 

Kvalitetssikring av styrearbeidet

Vi ser tegn på en stadig større grad av rettslig pågang, både sivilrettslig og strafferettslig, mot styremedlemmer som ikke oppfyller de krav som stilles. En kvalitetssikring av styrearbeidet, gjennom kunnskap om regelverket og de sentrale styredokumentene, vil bedre beslutningsgrunnlagene og redusere risikoen for å bli stilt til ansvar.

 

3 hovedregler for styrearbeid

Her følger en oversikt over de viktigste reglene som gjelder for styrets arbeid, hovedsakelig i aksjeselskaper, men tilsvarende regler gjelder hovedsakelig for andre selskapsformer også.

Forvaltningsplikt

Styrets hovedoppgave er forvaltning av selskapet. Styrets forvaltningsplikt inkluderer:
• Forsvarlig organisering av selskapet
• Å legge føringer for selskapets nærmere målsetninger, herunder ansvar for å fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.
• Ansette daglig leder

Tilsynsplikt

Styret har ansvar for å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. I tillegg har styret tilsynsplikt; som innebærer ansvar for å føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet for øvrig.

Handlingsplikt

Styret må også være aktivt. Styrets handlingsplikt speiler oppgavene knyttet til forvaltning og tilsyn nevnt over. I tillegg har aksjeloven oppstilt konkrete handlingsplikter, som for eksempel at egenkapitalen og likviditeten til enhver tid må være forsvarlig, bedømt ut fra risikoen ved, og omfanget av, virksomheten i selskapet. Loven har en forsvarlighetsstandard, som angir hva som skal til for å beskytte selskapskapitalen. Hvis denne standarden ikke er oppfylt utløses en handlingsplikt for styret.

 

Streng rettspraksis rammer hardt

De siste årenes rettspraksis, især etter aksjeloven av 1997, viser at styreansvaret overhodet ikke er et teoretisk ansvar, men et ansvar som regelmessig ilegges styremedlemmer. Og siden erstatningsansvaret er personlig og ubegrenset, kan det ramme svært hardt. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av aksjelovens bestemmelser kan også medføre straffeansvar. Vanligvis er det snakk om bøter, men under skjerpende omstendigheter kan man dømmes til fengsel.

 

Hvordan redusere risikoen ved styrearbeidet?

Aksjeloven oppramser så mange plikter for styret, at det i praksis er lettest å komme i et såkalt unnlatelsesansvar ved at man overser plikter som pålegges styrets arbeid. For å redusere risikoen for styreansvar må et hvert styremedlem innta en reflektert og bevisst holdning til styrets ansvarsområde, samt ha et nært og godt engasjement i styrearbeidet. Hovedpoenget er at man må være seg bevisst sitt ansvar, og innta en aktiv rolle i styrearbeidet.

 

Det er lov å vurdere feil, men ikke å unnlate å vurdere.

Av advokat Andreas Hennyng – Forretningsjus – Visma Advokater

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Les flere innlegg fra Visma Advokater her i kategorien «Lover og Regler» på bloggen vår.

Mest populære