Utbytte fra 1. juli 2013

Fra 1. juli 2013 blir det innført en rekke endringer i aksjeloven som følge av at regelverket nå skal forenkles. Reglene om utbytte endres, slik at den tekniske utbytteberegningen vi har i dagens aksjelov § 8-1 tones noe ned. Den nye utbytteregelen legger opp til en mer skjønnsmessig vurdering av hva som kan tas i utbytte. I dette skjønnet står kravet til forsvarlig egenkapital sentralt.

Nytt etter 1. juli er også at det åpnes for utdeling av utbytte mellom 1. januar og avholdelse av ordinær generalforsamling, slik at det som tidligere er omtalt som sperreperioden vil bortfalle.

Lovendringen vil gi smidigere regler om utbytte, og grunnlag for en riktigere tilpasning av kapitalen til det enkelte selskaps behov. Den nye utbytteregelen skal innebære en større fleksibilitet for selskapene, og hindre uhensiktsmessig innlåsing av kapital i selskapene. Dette er forventet å kunne ha en gunstig samfunnsøkonomisk effekt.

Selv om man slipper opp på de formelle kravene, vil ikke endringen medføre at aksjeeierne gis større tilgang til selskapets midler på bekostning av kreditorene. De skjønnsmessige kravene etter § 3-4 får en mer sentral rolle. Aksjeloven § 3-4 vil utvides og vil etter 1. juli ha følgende ordlyd (ny tilføyelse er understreket):

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

Dette legger et betydelig ansvar på styret og innebærer at det stilles større krav til styrets vurderinger av hva som vil være en forsvarlig utbytteutdeling. Styret er ansvarlig for at selskapet har en forsvarlig egenkapital, så vel som tilstrekkelig likviditet. Bestemmelsen i aksjeloven § 3-4 er sanksjonert ved styreansvaret i aksjeloven § 17-1, og det antas at lovpresiseringen samt at dette nå er knyttet opp mot utdeling av utbytte vil gi økt bevissthet omkring selskapets økonomiske situasjon.

For styremedlemmer er det således viktig å sørge for at selskapet har så ajourførte regnskaper som mulig og at det tas ut løpende regnskapsrapporter som styremedlemmene forstår, og som de kan bruke som grunnlag for å foreta disse vurderinger. Vi vil anbefale at man ber regnskapsfører ta en gjennomgang av regnskapene sammen med styret, og diskuterer hvilke rapporter som er viktige i en slik sammenheng og hvordan disse skal forstås.

Visma avholder kurset “Hvordan lese regnskap” med jevne mellomrom. Ta kontakt med ditt lokale Vismakontor for nærmere informasjon!

– Laila Kristijansson, Visma Advokater AS

Se www.visma.no/advokater for informasjon om hva Visma Advokater kan bistå med.

0