Unngå skattesmell ved sponset tur til OL i Sotsji

Er du en av de «heldige» som har fått bli med en leverandør eller kunde til for eksempel OL i Sotsji? Da bør du være klar over at deltakelse på slike arrangementer kan få skattemessige konsekvenser.

Det er ikke uvanlig at bedrifter spanderer turer til store arrangementer på sine kunder og/eller forretningsforbindelser.

Slike tiltak anses normalt som representasjon når dette dekkes for kunder og forretningsforbindelser. Det får den konsekvens at den som har betalt turen ikke får fradrag for utgiftene i sitt eget regnskap. Fradragsretten er avskåret for alle kostnader, herunder reisekostnader, losjikostnader, matkostnader, inngangsbilletter, ol.

Selv om den som har dekket utgiftene ikke kan føre utgiftene til fradrag, kan det likevel være slik at den som har blitt med, og fått påspandert turen, må skattlegges.

Faglig innhold må vurderes

Rene faglige turer er fradragsberettiget for arrangøren, og deltakerne skal ikke skattlegges. Hverken kunder og forretningsforbindelser eller egne ansatte.

Turer av ikke-faglig karakter er fullt ut skattepliktige for de som deltar. Dette anses som representasjon og det gis ikke fradrag for utgiftene. Unntak kan foreligge for egne ansatte, se nedenfor.

For turer som har et kombinert formål, faglig og ikke-faglig, er det hovedformålet med turen som må vurderes.

For at turen skal kunne godkjennes som en faglig tur, må det faglige innholdet være dokumentert og av et visst omfang. Skattemyndighetene har ikke satt noen klar grense her, men man må bør nok legge inn rundt 6 timer faglig innhold pr dag.

I tillegg er det også et krav at det er nødvendig å foreta reisen til det aktuelle stedet. Kunne man oppnådd det samme i Norge skal det mye til for å få godkjent turen som en faglig tur. Denne vurderingen er strengere når turen går til steder utenfor EØS-området. Det at turen legges til et sted hvor det samtidig arrangeres OL gjør nok at det er vanskeligere å få denne akseptert som faglig og nødvendig.

Når må du skattlegges for deltakelsen?

Deltakeren skal utvilsomt skattlegges dersom det ikke er noe faglig innhold på turen.

Er det faglig innhold på turen, men hvor det ikke er nok til å oppfylle kravet om «hovedsakelig faglig formål» blir turen også skattepliktig. I det siste tilfellet blir alle utgifter arrangør har skattepliktig, med fratrekk av rene faglige utgifter. Reise og opphold anses ikke i den sammenheng som faglige utgifter.

Er turen av faglig karakter er turen skattefri for deltaker, med unntak av utgifter til ikke-faglige aktiviteter når disse er dekket av arrangør. Dette kan f eks være barbesøk, utflukter, teaterbesøk, ol.

Skattedirektoratet skriver i Lignings-ABC:

“Det vil være grunnlag for fordelsbeskatning hvis tiltaket hovedsakelig har karakter av ferie/rekreasjon/fornøyelse, hvor det faglige innslag er mindre vesentlig. Dette gjelder selv om mottakeren/forretningsforbindelsen deltar i sin arbeidsgivers interesse, og selv om vedkommende i utgangspunktet ikke ønsker å delta. Fordelsbeskatning vil typisk være aktuelt ved reiser, for eksempel i tilknytning til ulike sportsarrangementer. Ved vurderingen må det blant annet legges vekt på valget av reisemål, programmet for reisen og om ektefelle/ledsager deltar.”

Det er den faktiske deltakelsen som vurderes. Det tas ikke hensyn til om du er pålagt å delta av din arbeidsgiver eller at din tilstedeværelse er forventet.

En tur til OL vil alltid anses som en betydelig fordel.

Lønnsinnberetning, arbeidsgiveravgift og skattetrekk

Foreligger det en skattepliktig fordel må arrangøren lønnsinnberette fordelen på deltakeren(e).

Det skal trekkes skatt og beregnes arbeidsgiveravgift av slike fordeler. I situasjoner som vi beskriver her er det ofte ikke mulig i praksis å gjennomføre skattetrekket, pga at arrangøren ikke betaler lønn til deltakeren(e). Arrangør må i slike tilfeller lønnsinnberette fordelen, beregne arbeidsgiveravgift, samt gi beskjed til skattekontoret i deltakerens bostedskommune at det ikke er mulig å gjennomføre skattetrekket. Denne meldingen bør gis skriftlig.

Ansatte i arrangørbedriften som deltar på slike representasjonsturer

Er du ansatt i arrangørbedriften og får delta på slike arrangementer skal du også som hovedregel skattlegges. At du er forpliktet til å delta er uten betydning for skatteplikten. Også her er det den faktiske deltakelse som er avgjørende.

I noen sammenhenger kan det likevel være slik at ansatte opptrer som reiseledere eller lignende, hvor deltakelsen medfører reelle arbeidsoppgaver og ikke utelukkende oppgaver av representativ art.

For disse personene er det lagt til grunn at deltakelsen ikke medfører noen skattepliktig fordel. Forutsetningen er at “arbeidsinnsatsen står i en rimelig og saklig sammenheng med bedriftens virksomhet og inntjening.

Du har selv plikt til å gi opplysninger på selvangivelsen

Vær klar over at om arrangøren har unnlatt å innberette deg for fordelen så har du selv et ansvar for å opplyse om dette på din selvangivelse.

Sørger du ikke for å oppgi korrekte opplysninger i din selvangivelse risikerer du både etterberegning av skatt, samt tilleggsskatt. Det er ofte det siste som svir ekstra i lommeboken.

0