Gå til hovedsiden

Ungdom i arbeid i helse- og omsorgstjenesten

Hvilke regler gjelder når ungdom under 18 år skal jobbe i helse- og omsorgstjenesten?

Ungdom i arbeid i helse- og omsorgstjenesten
Ungdom i arbeid i helse- og omsorgstjenesten

Regler om forsvarlighet

All ansettelse må gjøres på bakgrunn av forsvarlighetskravet. Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 fastslår at alle tjenester som tilbys skal være forsvarlige. Dette innebærer at leder må sikre seg at de som skal utføre tjenesten har tilstrekkelig kompetanse og er i stand til å overholde lovpålagte plikter. Det enkelte helsepersonell har ansvar for å yte forsvarlige tjenester og gi omsorgsfull hjelp i tråd med helsepersonelloven § 4.  Leder må foreta en vurdering av den enkelte. Det kan være 16 -17 åringer som er modne nok til å ta ansvaret og utføre forsvarlig helse- og omsorgstjenester, og det kan være 18 åringer som er umodne og ikke klarer ansvaret.

  • Helsepersonelloven gjelder også for de under 18 år

Utfordringer er at ungdom ikke alltid tør å si fra om arbeidsoppgaver de ikke er i stand til å utføre. De har lite arbeidserfaring og kan ha problemer med å identifisere farer. Det er som sagt en individuell vurdering som må gjøres, både med hensyn til de oppgaver som skal utføres og den enkeltes erfaring og modenhet.

Regler om taushetsplikt

Når det gjelder taushetsplikt er det regler om taushetsplikt etter helsepersonelloven som gjelder.  Dere må vurdere hvorvidt den unge arbeidstakeren er moden nok til å forholde seg til de strenge reglene om taushetsplikt. Leder må sørge for opplæring og at den unge forstår innholdet i taushetsplikten. I tillegg må ungdommen undertegne taushetspliktskjema og være inneforstått med at det er et selvstendig ansvar.

Les mer om  Taushetsplikt for helsepersonell.

Regler for arbeidstid

Det er egne regler for arbeidstid for ungdom under 18 år. Etter arbeidsmiljøloven § 11-2 (1) skal arbeidstiden legges slik at den ikke hindrer skolegang. For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet eller 40 timer i uka. Arbeidsmiljølovens § 11-5 sier at det innenfor hver periode på 24 timer skal det være en sammenhengende arbeidsfri periode på minst 12 timer for ungdom mellom 15 og 18 som ikke er skolepliktige. For ungdom som er skolepliktig er reglene strengere. Personer under 18 år skal ha hvilepause i minst en halv time, om mulig sammenhengende, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time. Se også informasjonen på Arbeidstilsynet.

Leder har ansvar for opplæring

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten stiller krav om at ledelsen må sørge for at medarbeiderne har kunnskap og kompetanse i relevant lovverk. Dette gjelder også når medarbeiderne er under 18 år.

Her får du 5 tips til opplæring av ansatte.

Med e-læringskursene i Veilederen kan du som leder på en enkel måte kvalitetssikre nødvendig kunnskap hos helsepersonell som skal yte tjenester i din virksomhet. Veilederen har blant annet e-læringskurs i forsvarlighetskravet, taushetsplikt, journalføring, avvikshåndtering, ansvar for utdeling av medisiner, privat mobilbruk i tjenesten og tvang.

Leder får dokumentert opplæringen.

Prøv Veilederen gratis i dag

Bilder: Shutterstock

Mest populære