Tromsø – Bedre tverrfaglig innsats i kommunen

Nå har vi et system for å unngå at barn og unge faller mellom to stoler

Gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) sikrer Tromsø kommune at de jobber i et felles system. Formålet er å sikre tidlig hjelp for barn og unge som trenger det.

– Med BTI-modellen har vi nå et system for å unngå at barn og unge faller mellom to stoler, forteller Bente Høiseth, prosjektleder for BTI-modellen i Tromsø kommune.

Tilpasset norske forhold

bentehoisethSamhandlingsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats er utviklet i Danmark. I desember 2011 fikk Helsedirektoratet tillatelse av Socialstyrelsen i Danmark, til å tilpasse BTI-modellen til norske forhold. I første omgang er åtte pilotkommuner i gang.

Kommunene skal tilpasse og prøve ut den danske BTI-modellen til norske forhold. I dette arbeidet inngår blant annet en elektronisk løsning for samhandling. Tromsø kommune valgte en annen elektronisk løsning enn de andre kommunene, og bruker i dag Stafettloggen som verktøy for samhandling.

Stafettloggen bygger på et konsept der foreldre involveres helt fra en bekymring avdekkes. Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives og evalueres. Den som er tettest på barnet i tjenestene, har ansvar for loggen. Loggen vil følge barnet gjennom barnehage- og/eller skoleløpet, og skal sikre god informasjonsflyt ved alle overganger.

Tromsø kommune går egne veier

– Vi så behovet for en elektronisk plattform som kunne samhandle og i tillegg inneholde alle løsninger. Deriblant StafettloggenIndividuell planIndividuell opplæringsplan for skoleelever og Individuell utviklingsplan for barnehagebarn. Barna det er her er snakke om er ofte barn som har behov for flere tjenester samtidig, og gjerne flere plantyper eller samhandlingsformer gjennom barndommen. Derfor var det viktig å utvikle en plattform som gagnet alle. Alternativet ville vært å anskaffe flere ulike elektroniske verktøy, men det ville ikke forenklet eller passet inn i BTI-tenkningen om involvering av foreldre, systematisering, effektivisering og tverrfaglig samarbeid, forklarer Høiseth.

Barn lar seg reparere

Den største verdien for Tromsø kommune er å jobbe tverrfaglig og bli flinkere til å samhandle tidligere.

– Vi ønsker å bli flinkere til å se barn og unge tidligere slik at livssituasjonen deres blir bedre. Målet er at det ikke skal bli mange instanser før vi klarer å snu et problem. Barn og unge lar seg reparere bare man er tidlig nok inne. Det å jobbe systematisk ser vi har en stor verdi for oss, og jeg tror at BTI-modellen vil være nyttig for alle kommuner på landsbasis. Mange kommuner har gjerne de samme utfordringene, poengterer Høiseth.

Ønsker du å vite mer om hvordan arbeidet går i Tromsø? Eller høre mer om Høiseths erfaringer? Se filmen under.


Ønsker du å vite mer om BTI?

 

 

0