Tilpasningsdyktig i et omskiftelig marked

MarkUp Consulting har skrevet en interessant artikkel om ‘agile marketing’ og hvordan bedrifter i dag må være både analytisk og handlekraftig for å kunne respondere raskt på endringer i omgivelsene.

De har identifisert fire analyseområder som kan hjelpe organisasjoner å innovere raskere, billigere og med lavere risiko:

1. God situasjonsforståelse
Det er viktig å ta pulsen på markedet. Gjør man markedsanalyser og jobber regelmessig med kvalitativ innsikt så oppnår man god situasjonsforståelse. Ved å holde seg oppdatert på sosiale og kulturelle trender får man dessuten bedre forståelse for hvordan forbrukernes preferanser vil forandre seg, og man kan dermed tilpasse produkter og tjenester fortløpende.

2. Velfungerende intuisjon
I et marked som forandrer seg raskt er det avgjørende å kunne handle raskt. De som har størst evne til å tilpasse seg hurtig er som regel de som har god intuisjon, og det bygger ofte på erfaring og forståelse for bransjen man jobber i. Det å interagere med kundene, besøke salgskanaler og få tilbakemeldinger fra salgsapparatet og distribusjonsleddet kan ofte være mer gunstig enn kostbare undersøkelser.

3. Utvikling av nye ideer
I mange selskaper er det tekniske muligheter og interne prosesser som initierer og driver innovasjon og forbedringer. Markedsanalyse som rammeverk for eksterne prosesser, både som supplement og i samspill med de interne prosessene, er også en viktig drivkraft. Eksterne prosesser som blir tatt i bruk kan for eksempel være åpne nettsamfunn, fokusgrupper og workshops hvor potensielle kunder får gi sine forslag, innspill og tilbakemeldinger.

4. Eksperimentering
Utfordringen i dagens marked er at man ikke alltid rekker å gjennomføre tilpasninger før markedet har endret seg. Det er derfor behov for å eksperimentere på en smart, rask og billig måte. Avhengig av bransje og marked er det forskjellige måter å foreta eksperimenter på, men noen verktøy som ofte er brukt er conjoint og pilottester. Man kan ved bruk av disse metodene vurdere potensialet for en nylansering på prototypenivå og gjøre eventuelle endringer før den sendes ut på markedet.

Det å være tilpasningsdyktig forutsetter altså god situasjonsforståelse, en velutviklet intuisjon og relevante og gode data som beslutningsgrunnlag. Gode analyse- og eksperimenteringsverktøy kan brukes til å skape, utvikle og teste nye ideer.

Lisa works in the Corporate Marketing department in Visma. Before joining Visma in 2011 she lived several years in London working for international companies, as well as working one year in New York. Lisa holds a Bachelor Degree in International Marketing from BI Norwegian School of Management.
Connect with Lisa: