Tag Archives: regelverk

Feed Subscription
Solgt bolig i 2014? Husk å sende inn skjema RF-1318 til skattekontoret!

Solgt bolig i 2014? Husk å sende inn skjema RF-1318!

Skatteetaten har endret rapporteringsrutinene ved salg av bolig, fritidsbolig tomt og andel i boligselskap. Nytt for 2014, er at alle skattytere som har solgt boligeiendom eller liknende i løpet av 2014, må forholde seg til skjemaet RF-1318: «Salg av bolig, fritidsbolig eller tomt». Skatteetaten har rutinemessig sendt ut skjemaet til de aktuelle skattyterne som har solgt bolig eller liknende i ...
Oppdragsavtaler regnskapsfører og klient

Oppdragsavtaler og regnskapsførers rolle som rådgiver

Regnskapsførers arbeidsmåte er i stadig utvikling i takt med økende bruk av digitale verktøy. Kunders tilgang til nettbaserte økonomisystem kan gjøre rollefordelingen uklar; når utfører man et avtalt oppdrag, og når er man kun en rådgiver? Dette reiser noen problemstillinger for regnskapsfører: • For det første skal oppdragsavtaler som et utgangspunkt alltid foreligge uansett type oppdrag. • For det andre kan det ...
Viktig dom om mellomregningskonto

Viktig dom om mellomregningskonto

Det er relativt vanlig at aksjonær har en mellomregningskonto i aksjeselskapet sitt. Mellomregningskontoen brukes gjerne privat, og ved årets slutt vil situasjonen ofte være at aksjonæren skylder penger til selskapet. I den forbindelse oppstår spørsmålet om mellomværendet mellom partene er å anse som et lån, eller om realiteten er at skyldig beløp må regnes som lønn eller aksjeutbytte for aksjonæren. ...
A-ordning og leveringsfrister

A-ordningen – konsekvensene om du ikke leverer a-melding innen fristen

A-meldingen skal leveres senest den 5. i måneden etter utløpet av den kalendermåned opplysningene gjelder. Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag utskytes fristen til første påfølgende virkedag. Les mer om A-meldingen her   Hva skjer hvis man ikke sender a-melding som foreskrevet? Dersom en oppgavepliktig ikke sender inn de påkrevde opplysninger innen fristen, kan han bli ilagt enten tvangsmulkt ved ...
reiseregningsregler

Enklere reiseregningsregler

Statens reiseregulativ er også grunnlaget for mange bedrifter i privat sektor. Nå blir en del reiseregningsregler enklere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble høsten 2014 enige med hovedsammenslutningene om ny “Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands”.   Reiseregningsregler som gjelder fra 1. januar 2015 Avtalen gjelder fra 1. januar 2015, og er i utgangspunktet beregnet på ansatte i ...