Gå til hovedsiden

Sykmeldinger: Tøffe sanksjoner mot arbeidsgivere fra 1. januar 2012

Det var Arbeidsdepartementet som besluttet at reglene om sanksjoner mot bedrifter som ikke har fulgt de nye reglene om sykefraværsoppfølging først gjelder fra 1. januar 2012. Det er i høst og på forvinteren gått ut rundt 21 000 forhåndsvarsler om sanksjon til arbeidsgivere. Departementet: – Tilbakemeldingen fra arbeidsgivere og partene i arbeidslivet er at de […]

Det var Arbeidsdepartementet som besluttet at reglene om sanksjoner mot bedrifter som ikke har fulgt de nye reglene om sykefraværsoppfølging først gjelder fra 1. januar 2012.

Det er i høst og på forvinteren gått ut rundt 21 000 forhåndsvarsler om sanksjon til arbeidsgivere.

Departementet: – Tilbakemeldingen fra arbeidsgivere og partene i arbeidslivet er at de nye reglene foreløpig ikke er godt nok kjent og at det har vært innkjøringsproblemer.

Arbeidsdepartementet besluttet derfor før jul at arbeidsgivere som har mottatt forhåndsvarsel om sanksjon før 1. januar 2012 ikke skal ilegges gebyr.

Noen få virksomheter som ble ilagt gebyr før jul, vil få dette refundert fra NAV.


Vanskelige skjemaer
En gjennomgang vi har foretatt av sykmeldingsskjemaene viser at de på mange punkter er uklare og vanskelige å forstå.

Særlig mindre bedrifter uten egen personalavdeling kan ha vanskelig å finne ut hvordan dette skal håndteres i praksis.

Sykmeldte ansatte som får med seg delvis utfylte sykmeldingsskjemaer på papir fra legen skal på egen hånd ta stilling til og fylle ut flere punkter og deretter videresende C- og D-kopiene av skjemaene samme dag til arbeidsgiver og eventuelt til NAV (hvis arbeidsgiverperioden er over).

Dette er personer som på dette tidspunktet er syke og ofte kan ha mer enn nok med å takle problemer på grunn av sykdommen sin.

NAV understreker at for å sikre at oppfølgingsinformasjonen fra arbeidsgivere blir hurtig og korrekt registrert hos dem, er det viktig å bruke elektronisk innsending via Altinn.

I praksis er det likevel slik at det ennå er mange – særlig mindre – bedrifter som ikke har et opplegg for eller kompetanse til å bruke Altinn til dette.


Strenge rutiner for oppfølging av sykmeldte
Det er ingen endringer fra nyttår i rutinene for oppfølging og arbeidsgivers plikter.

Merk! Arbeidsgivere risikerer altså å få et gebyr på 5 160 kroner hvis de ikke lager en oppfølgingsplan for sykmeldte ansatte før de har vært sykmeldt i fire uker.

Arbeidsgiveren skal senere også avholde dialogmøte samt rapportere om dette.

Her er arbeidsgiverens plikter i oppfølgingen av ansattes sykefravær:

  • 4 uker: Utarbeide oppfølgingsplan og sende denne til sykmelder.
  • 7 uker: Avholde dialogmøte 1 med den sykmeldte, eventuell bedriftshelsetjeneste og sykmelder.
  • 9 uker: Alltid sende rapporteringsskjema og som hovedregel også oppfølgingsplan til NAV.

NAV understreker at en arbeidsgiver som mener å være unntatt fra å utarbeide oppfølgingsplan og avholde dialogmøte, uansett skal sende inn rapporteringsskjema.

I dette skjemaet skal det gjøres rede for årsakene til at dialogmøte ikke er avholdt og/eller at oppfølgingsplan ikke er utarbeidet.


Skaffe seg faglig hjelp

En bedrift som får inn sykemelding for en ansatt er nå helt nødt til å følge opp – og det senest etter fire uker. Passivitet blir straffet på pungen, med økende beløp etterhvert som ukene går.

Tips! En bedriftsleder som føler at han eller hun ikke får grepet på de nye reglene, bør øyeblikkelig alliere seg med en regnskapsfører, revisor eller andre som kan følge opp de nødvendige tiltak, og ikke minst at de blir utført i tide. Det blir billigere i lengden.

Det finnes også hjelpemidler på nettet, både på nav.no og hos andre aktører.

Det er også klart at har en småbedriftsleder kjørt løpet elektronisk gjennom Altinn én gang, blir det lettere å administrere det hele ved neste sykmelding.

 

Kilde: Sykepenger og trygd i småbedriften

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Mest populære