Syk på ferie i utlandet – hva med sykepenger?

Sykepenger ved utenlandsopphold

Arbeidsgivere må kjenne til reglene for rett til sykepenger ved utenlandsopphold. Ferielovens regler om å utsette ferie ved sykdom og folketrygdlovens vilkår for rett til sykepenger for sykdom som oppstår i utlandet samsvarer ikke. Kort oppsummert vil arbeidstakere som har blitt syke i utlandet ha rett til ny ferie i større grad enn de har rett til sykepenger ved opphold i utlandet.

Les også: Sykdom i ferien – hvilke regler gjelder? og/eller Nye regler for beregning av sykepenger

Når det gjelder rett til sykepenger, må vilkårene for sykepenger være oppfylt for at man skal ha krav på dette. Det kreves for eksempel i folketrygdloven at man varsler arbeidsgiver om sykefraværet første hele fraværsdag for å ha rett på sykepenger. Det er nok mange arbeidsgivere som aksepterer at varsling om sykefraværet først kommer når arbeidstaker kommer tilbake fra ferie, men dette er ikke noe arbeidsgiver må akseptere.

NAV sin praksis

Dersom en arbeidsgiver utbetaler sykepenger i arbeidsgiverperioden når arbeidstakeren oppholder seg i utlandet uten rett til sykepenger eller uten å ha søkt om å beholde sykepengene ved utenlandsoppholdet, kan ikke dette regnes som avvikling av arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiveren vil i et slikt tilfelle risikere å måtte betale arbeidsgiverperioden på ny regnet fra det tidspunkt arbeidstakeren kommer tilbake til Norge.

Hovedregel

Sykepenger skal som hovedregel bare ytes til arbeidstakere som oppholder seg i Norge, jf. folketrygdloven § 8-9. Dette gjelder som utgangspunkt både for arbeidstakere som blir syke i utlandet og for arbeidstakere som er arbeidsuføre når de reiser ut av landet. Egne regler gjelder dersom personen omfattes av EØS-avtalen og dersom sykdommen inntreffer under opphold i et EØS land.

Les også: Digital sykemelding og refusjonskrav

NAV har uttalt

Dersom man blir syk under opphold i utlandet, bør NAV ikke gi dispensasjon fra oppholdskravet. Dette selv om arbeidstakeren fremlegger sykmelding fra utenlandsk lege og er arbeidsufør ved tilbakekomsten.

Hovedregelen er altså at arbeidstaker i disse situasjonene ikke har krav på sykepenger før man er tilbake i Norge. Det er åpnet for at det kan innvilges sykepenger i disse tilfelle når arbeidstakeren blir innlagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regning eller for dekket oppholdet etter avtale med et annet land om trygd.

Hvis sykepenger ytes på dette grunnlaget kan arbeidstaker få sykepenger for de dager man er innlagt på institusjon. I slike tilfeller anbefaler vi alltid at arbeidsgivere tar kontakt med NAV for å undersøke om den ansatte har rett på sykepenger.

Vil du vite mer om regler for sykepenger?

Fra 1. januar 2019 gjelder nye regler for beregning av sykepenger. Ønsker du å oppdatere deg på de nye reglene? Vi har kurs over hele landet, både fysisk og på nett.

Delta på kurset om beregning av sykepenger

0