Gå til hovedsiden

Syk på ferie i utlandet – hva med sykepenger?

Har du rett på sykepenger når du blir syk på ferie i utlandet? Lær mer om hvilke regler som gjelder.

Sykepenger ved utenlandsopphold
Sykepenger ved utenlandsopphold

Les også: Sykdom i ferien – hvilke regler gjelder?

Når det gjelder rett til sykepenger, må vilkårene for sykepenger være oppfylt for at man skal ha krav på dette. Det kreves for eksempel i folketrygdloven at man varsler arbeidsgiver om sykefraværet første hele fraværsdag for å ha rett på sykepenger. Det er nok mange arbeidsgivere som aksepterer at varsling om sykefraværet først kommer når arbeidstaker kommer tilbake fra ferie, men dette er ikke noe arbeidsgiver må akseptere.

NAV sin praksis

Dersom en arbeidsgiver utbetaler sykepenger i arbeidsgiverperioden når arbeidstakeren oppholder seg i utlandet uten rett til sykepenger eller uten å ha søkt om å beholde sykepengene ved utenlandsoppholdet, kan ikke dette regnes som avvikling av arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiveren vil i et slikt tilfelle risikere å måtte betale arbeidsgiverperioden på ny regnet fra det tidspunkt arbeidstakeren kommer tilbake til Norge.

Les også: Nye regler for beregning av sykepenger

Hovedregel

Sykepenger skal som hovedregel bare ytes til arbeidstakere som oppholder seg i Norge, jf. folketrygdloven § 8-9. Dette gjelder som utgangspunkt både for arbeidstakere som blir syke i utlandet og for arbeidstakere som er arbeidsuføre når de reiser ut av landet. Egne regler gjelder dersom personen omfattes av EØS-avtalen og dersom sykdommen inntreffer under opphold i et EØS land.

Les også: Digital sykemelding og refusjonskrav

NAV har uttalt

Dersom man blir syk under opphold i utlandet, bør NAV ikke gi dispensasjon fra oppholdskravet. Dette selv om arbeidstakeren fremlegger sykmelding fra utenlandsk lege og er arbeidsufør ved tilbakekomsten.

Hovedregelen er altså at arbeidstaker i disse situasjonene ikke har krav på sykepenger før man er tilbake i Norge. Det er åpnet for at det kan innvilges sykepenger i disse tilfelle når arbeidstakeren blir innlagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regning eller for dekket oppholdet etter avtale med et annet land om trygd.

Hvis sykepenger ytes på dette grunnlaget kan arbeidstaker få sykepenger for de dager man er innlagt på institusjon. I slike tilfeller anbefaler vi alltid at arbeidsgivere tar kontakt med NAV for å undersøke om den ansatte har rett på sykepenger.

Meld deg på nyhetsbrevet Regelnytt her

Mest populære