Syk i ferien rettigheter

Syk i ferien

I forbindelse med ferieavvikling dukker det gjerne opp tilfeller der arbeidstaker blir syk enten før, eller under ferieavvikling. Hvordan skal arbeidsgiver håndtere dette?

Ferieloven § 9, nr. 1 inneholder regler om ferieavvikling i forbindelse med sykdom. Bestemmelsen regulerer arbeidstakers rettigheter når sykdom inntrer før ferieavviklingen eller når sykdommen inntrer i ferien.

Syk før ferien

Når det gjelder sykdom som inntrer før ferien, kan arbeidstaker kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Det stilles krav om at arbeidstakeren må være helt arbeidsufør for å få utsatt ferien. Det holder altså ikke med at man for eksempel, har en gradert sykmelding. Arbeidsuførheten må også dokumenteres med en legeerklæring. Kravet om å få utsatt ferien må fremsettes senest innen utløpet av siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før feriens start.

Syk i ferien

Når det gjelder sykdom som inntrer i ferien, kreves det også her hel arbeidsuførhet for å ha rett til å utsette ferien. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Syk i utlandet

For å ha rett til sykepenger er et av vilkårene at man oppholder seg i Norge eller eventuelt i et EØS-land. Husk at krav til dokumentasjon for arbeidsuførheten må være oppfylt.

Dersom arbeidstakeren blir syk på ferie i et land utenfor EØS, vil personen ha rett til å få erstattet de feriedagene man er syk selv om de oppholder seg i et land utenfor EØS. Dette fordi ferieloven ikke stiller noe krav til hvor man er for å få utsatt ferien ved arbeidsuførhet. Men man har ikke rett til å få økonomisk kompensasjon i form av sykepenger da man verken har oppholdt seg i Norge, eller et EØS-land.

Hva utsetter man?

Dersom man får utsatt ferien sin pga sykdom i ferien, får arbeidstaker kun tilbake de dagene han/hun faktisk var syk i ferien. Har arbeidstaker hatt 4 uker ferie, men var syk i 8 av disse dagene, er det 8 dager han/hun da kan kreve utsatt til senere i ferieåret. Dersom arbeidstaker derimot benytter seg av muligheten til å utsette ferien på grunn av sykdom som inntrer før ferien, utsettes hele ferieperioden. Har arbeidstaker for eksempel avtalt tre uker ferie, men velger å utsette denne på grunn av sykdom før ferien, må han/hun tilbake på jobb så snart man blir frisk, selv om dette er i løpet av disse tre ukene. Arbeidstaker kan ikke forlange å få ta ut resten av ferien som var planlagt her.

Er du fylt 60 år?

Da kan du glede deg over mer feriepenger og lengre ferie. Les mer om rettighetene dine her. 

 

 

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: