Hvordan bruke styringsretten til konfliktløsning?

Styringsrett og konfliktløsning

På en arbeidsplass har arbeidsgiver det overordnede ansvaret for å håndtere konflikter slik at det ikke fører til arbeidsmiljømessige belastninger. Arbeidsgiver kan i kraft av styringsretten beslutte og gjennomføre visse endringer for å løse konflikter.

Hva er arbeidsgivers styringsrett?

Arbeidsgiver har styringsrett, dvs rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet innenfor rammene av arbeidsforholdet. Styringsretten handler i hovedsak om to ting:

  • organisere og beslutte hva virksomheten skal drive med i dag og i fremtiden. På dette området har arbeidsgiver relativt stor grad av styringsrett.
  • lede, kontrollere og fordele. På dette området er det snakk om beslutninger som i stor grad vil kunne påvirke eller gripe inn i den enkelte arbeidstakers liv og styringsretten er derfor mer begrenset.

Styringsretten begrenses av lover, tariffavtaler og den enkelte ansattes arbeidsavtale samt allmene saklighetsnormer.

Arbeidsgivers plikt til å håndtere konflikter

Som leder er det viktig å være klar over at man i kraft av styringsretten kan beslutte og gjennomføre visse endringer for å løse konflikter.  – f.eks i forhold til de ansattes arbeidsoppgaver eller arbeidssted. Det finnes flere eksempler fra rettspraksis på at domstolene aksepterer at arbeidsgiver gjør endringer i kraft av styringsretten for å løse konflikter. Ett eksempel finnes i Rt:2011-841. En kommune hadde etter årelange samarbeidsproblemer ved en skole, besluttet å omplassere tre av de ansatte i ledelsen til stillinger ved andre skoler i kommunen. Den ene av de tre, undervisningsinspektøren, mente at hun selv var uten skyld i samarbeidsproblemene og ikke kunne omplasseres. Høyesterett anså omplasseringen innenfor arbeidsgivers styringsrett selv om dette innebar endring av arbeidssted og økt reisevei med 50 minutter.

Arbeidsavtalens betydning

Arbeidsgivers mulighet til å kunne beslutte endringer i et løpende arbeidsforhold beror ofte på en tolkning av arbeidsavtalen. Det er derfor viktig å være bevisst ved utforming av arbeidsavtaler slik at arbeidsgiver skaper rom for endring og ikke innsnevrer styringsretten ved å skrive for detaljerte arbeidskontrakter.

Vil du lære mer om arbeidsgivers styringsrett?

Bli bedre kjent med reglene du som jobber med personal til enhver tid må være oppdatert på. Delta på et av våre mange nettkurs og webinarer om lover og regler.

Bli en oppdatert personalansvarlig!

0