Styringsrett og konfliktløsning

Hvordan bruke styringsretten til konfliktløsning på arbeidsplassen?

På en arbeidsplass har arbeidsgiver det overordnede ansvaret for å håndtere konflikter slik at det ikke fører til arbeidsmiljømessige belastninger. Arbeidsgiver kan i kraft av styringsretten beslutte og gjennomføre visse endringer for å løse konflikter.

Hva er arbeidsgivers styringsrett?

Arbeidsgiver har styringsrett, dvs rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet innenfor rammene av arbeidsforholdet. Styringsretten handler i hovedsak om to ting:

  • organisere og beslutte hva virksomheten skal drive med i dag og i fremtiden. På dette området har arbeidsgiver relativt stor grad av styringsrett.
  • lede, kontrollere og fordele. På dette området er det snakk om beslutninger som i stor grad vil kunne påvirke eller gripe inn i den enkelte arbeidstakers liv og styringsretten er derfor mer begrenset.

Styringsretten begrenses av lover, tariffavtaler og den enkelte ansattes arbeidsavtale samt allmene saklighetsnormer.

Arbeidsgivers plikt til å håndtere konflikter

Som leder er det viktig å være klar over at man i kraft av styringsretten kan beslutte og gjennomføre visse endringer for å løse konflikter.  – f.eks i forhold til de ansattes arbeidsoppgaver eller arbeidssted. Det finnes flere eksempler fra rettspraksis på at domstolene aksepterer at arbeidsgiver gjør endringer i kraft av styringsretten for å løse konflikter. Ett eksempel finnes i Rt:2011-841. En kommune hadde etter årelange samarbeidsproblemer ved en skole, besluttet å omplassere tre av de ansatte i ledelsen til stillinger ved andre skoler i kommunen. Den ene av de tre, undervisningsinspektøren, mente at hun selv var uten skyld i samarbeidsproblemene og ikke kunne omplasseres. Høyesterett anså omplasseringen innenfor arbeidsgivers styringsrett selv om dette innebar endring av arbeidssted og økt reisevei med 50 minutter.

Arbeidsavtalens betydning

Arbeidsgivers mulighet til å kunne beslutte endringer i et løpende arbeidsforhold beror ofte på en tolkning av arbeidsavtalen. Det er derfor viktig å være bevisst ved utforming av arbeidsavtaler slik at arbeidsgiver skaper rom for endring og ikke innsnevrer styringsretten ved å skrive for detaljerte arbeidskontrakter.

Ønsker du å lære mer om arbeidsgivers styringsrett?

Kjøp nettkurs og oppdater din kunnskap når det passer deg:

Julianne Habberstad er advokat i Visma Software AS og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 2004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte og forretningsjuridiske temaer.
Connect with Julianne: