Styrehonorar skal være lønn, aldri næringsinntekt

Skattereglene er glassklare på at styrehonorar alltid skal behandles som lønnsinntekt. Men en storkontroll viste at hvert fjerde styremedlem med mange styreverv hadde mottatt honoraret på andre måter. Resultat: De aktuelle styreproffene blir gransket av Skatteetaten. 

Godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, råd, utvalg ol skal behandles som lønn på alle måter. Dette gjelder også om mottakeren er selvstendig næringsdrivende, og det gjelder også om styrevervet mv er et ledd i næringen.

Det er spesielt personer med mange styreverv, og som i tillegg driver bedriftsrådgivning eller forretningsadvokatvirksomhet gjennom et selskap, som blir sjekket av Skatteetaten.

Dette omfatter profesjonelle styremedlemmer og ledere. Eksempler kan være tidligere banksjefer, forretningsadvokater og rådgivere.

Konsekvensen av feilaktig behandling vil medføre endring av ligningen og eventuelt tilleggsskatt opp til 60 prosent av den skatten som er forsøkt unndratt.

 

Oppnår konkurransefordel
Er styrehonoraret feilaktig behandlet som selskapsinntekt i stedet for som vanlig lønnsutbetaling, oppnås en konkurransefordel sammenlignet med de som følger reglene.

Er styrehonoraret utbetalt til styremedlemmets eget selskap, vil nemlig den totale skattebelastningen bli lavere enn om honoraret hadde blitt utbetalt direkte til styremedlemmet:

  • Lavere skattebelastning inntrer først og fremst ved at selskapet som utbetaler styrehonoraret ikke betaler arbeidsgiveravgift av ytelsen.
  • For styremedlemmer som mottar honoraret via sitt eget aksjeselskap er den største fordelen at de har mulighet til å utsette den fulle beskatningen til et senere år.

Les mer om beskatningen av styrehonorar hos kompetansesenteret Sticos

 

Skatt begrenset til 28 prosent
Reglene for beskatning av selskap og eier er utformet slik at selskapet beskattes for alminnelig inntekt etter en sats på 28 prosent.

Skjer det ikke noe mer i form av at eier (aksjonær) tar ut utbytte eller mottar andre godtgjørelser som vedkommende skal beskattes for, vil beskatningen av aksjeselskapets inntekt være begrenset til disse 28 prosent.

 

Utbytte et senere år
Sticos viser i en oppstilling at aksjonæren dessuten kan utsette beskatningen av styrehonorar ved å ta ut utbytte et senere år:

Utbytte ut over et skjermingsfradrag vil være skattepliktig for mottaker etter satsen for alminnelig inntekt, det vil si 28 prosent.

Dette vil innebære at samlet beskatning for selskap og aksjonær vil bli 48,16 av et utbytte på 100. Det vil si 100 x 28 prosent = 28 på selskapet + (100 – 28) x 28 prosent = 20,16 på aksjonær.

Dette vil være resultatet hvis det ses bort fra skjermingsfradraget.

 

Fasit: Alltid lønn
Styrehonorar skal behandles som lønn selv om arbeidet må ses som et ledd i mottakerens næringsvirksomhet.

Merk! Dette gjelder også om styrehonoraret er utmålt som tapt inntekt i næringsvirksomheten.

Dette vil si at det skal

  • foretas forskuddstrekk,
  • beregnes arbeidsgiveravgift og
  • foretas lønnsinnberetning.

av alle styrehonorarer.

 

Unntak: Upersonlig styreverv
Det finnes ett unntak, nemlig når godtgjørelsen ikke utbetales til styremedlemmet, men til styremedlemmets arbeidsgiver.

Dette kan være aktuelt når et styreverv er upersonlig ved at styremedlemmet sitter i styret som representant for arbeidsgiveren for å ivareta dennes interesser og ellers uten noen form for godtgjørelse for dette til det aktuelle styremedlemmet.

I slike tilfeller kan beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på styrehonoraret unnlates når den ordinære arbeidsgiveren ellers på vanlig måte foretar forskuddstrekk og beregner arbeidsgiveravgift av all lønn til arbeidstakeren.

Les også Økonomifallgruber i eget AS

 

I over 20 år har Visma Mamut gjort det enklere å starte og drive egen bedrift. Visma Mamuts administrative programvareløsninger og nettbaserte tjenester til små og mellomstore virksomheter, gjør driften av din virksomhet mer effektiv.
Kontakt Visma: