Gå til hovedsiden

Styrehonorar skal være lønn, aldri næringsinntekt

Skattereglene er glassklare på at styrehonorar alltid skal behandles som lønnsinntekt.

Styrehonorar skal være lønn, aldri næringsinntekt
Styrehonorar skal være lønn, aldri næringsinntekt

Godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, råd, utvalg ol skal behandles som lønn på alle måter. Dette gjelder også om mottakeren er selvstendig næringsdrivende, og det gjelder også om styrevervet mv er et ledd i næringen.

Konsekvensen av feilaktig behandling vil medføre en endring av skattemeldingen og eventuelt tilleggsskatt opp til 60 prosent av den skatten som er forsøkt unndratt.

Feil behandling gir konkurransefordeler

Det er fristende å behandle styrehonorarer som selskapsinntekt da det gir konkurransefordeler sammenlignet med de som følger reglene.

Er styrehonoraret utbetalt til styremedlemmets eget selskap, vil nemlig den totale skattebelastningen bli lavere enn om honoraret hadde blitt utbetalt direkte til styremedlemmet:

  • Lavere skattebelastning inntrer først og fremst ved at selskapet som utbetaler styrehonoraret ikke betaler arbeidsgiveravgift av ytelsen.
  • For styremedlemmer som mottar honoraret via sitt eget aksjeselskap er den største fordelen at de har mulighet til å utsette den fulle beskatningen til et senere år.

Reglene for beskatning av selskap og eier er utformet slik at selskapet beskattes for alminnelig inntekt etter en sats på 24 prosent.

Skjer det ikke noe mer i form av at eier (aksjonær) tar ut utbytte eller mottar andre godtgjørelser som vedkommende skal beskattes for, vil beskatningen av aksjeselskapets inntekt være begrenset til disse 24 prosent.

Aksjonæren kan videre utsette beskatningen av styrehonorar ved å ta ut utbytte et senere år. Utbytte ut over et skjermingsfradrag vil være skattepliktig for mottaker etter satsen for alminnelig inntekt, det vil si 24 prosent. Fra og med 1.1. 2016 gjelder også en egen justeringsfaktor som utbyttegrunnlaget må justeres opp med. For inntektsåret 2017 er faktoren på 1,24.

Å utsette beskatningen på denne måten vil dermed gi en lavere marginalskatt på 46,6 % i forhold til marginalskatten på lønn som er 53,3% inkludert arbeidsgiveravgift.

Hovedregel: Styrehonorar behandles som lønnsinntekt

Hovedregelen er at styrehonorar skal behandles som lønn, uavhengig av om arbeidet må ses som et ledd i mottakerens næringsvirksomhet.

Merk! Dette gjelder også om styrehonoraret er utmålt som tapt inntekt i næringsvirksomheten.

Dette vil si at det skal

  • foretas forskuddstrekk,
  • beregnes arbeidsgiveravgift og
  • foretas lønnsinnberetning

av alle styrehonorarer.

Unntak: Upersonlig styreverv

Det finnes ett unntak, nemlig når godtgjørelsen ikke utbetales til styremedlemmet, men til styremedlemmets arbeidsgiver.

Dette kan være aktuelt når et styreverv er upersonlig ved at styremedlemmet sitter i styret som representant for arbeidsgiveren for å ivareta dennes interesser og ellers uten noen form for godtgjørelse for dette til det aktuelle styremedlemmet.

I slike tilfeller kan beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift på styrehonoraret unnlates når den ordinære arbeidsgiveren ellers på vanlig måte foretar forskuddstrekk og beregner arbeidsgiveravgift av all lønn til arbeidstakeren.

Styrehonorar ved beregning av finansskatten

Finansskatten som er innført fra 2017 består av to elementer:

  • 5 % finansskatt av lønnsgrunnlaget (arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget)
  • Høyere beskatning av overskuddet (25 % og ikke 24 %)

Hensikten med finansskatten er å korrigere for manglende merverdiavgift på finansielle tjenester. Finansskatten på lønn er fradragsberettiget i selskapets alminnelige inntekt og innrapporteres i a-meldingen hver måned.

Les mer om finansskatten her.

Slik reglene for finanskatten er utformet vil rene holdingselskaper uten ansatte og uten lønn ikke omfattes.

Det samme gjelder dersom foretaket bare utbetaler ordinære styrehonorar da ordinært styrearbeid ikke regnes som utøvelse av finansiell aktivitet.

MEN: Er imidlertid foretaket først finansskattepliktig, vil også styrehonorar inngå i grunnlaget for 5 % finansskatt på lønn.

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Skrevet av advokatfullmektig Torbjørn Wiken – Skatt – Magnus Legal

Mest populære