Gå til hovedsiden

Studiereiser, kurs, messer: Dokumentér betydning for næringen

Fradragsretten er knyttet til studiereiser mv med «faglig innhold som er relevant for skattyterens inntektsgivende aktivitet». Derimot er det ikke fradragsrett i forbindelse med emner av mer indirekte interesse for yrket som for eksempel samfunnspolitikk, lønnspolitikk eller foreningssaker. Fradragsretten er lik for selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere. Kombinasjon av faglige og andre aktiviteter Omfatter studiereiser mv […]

Fradragsretten er knyttet til studiereiser mv med «faglig innhold som er relevant for skattyterens inntektsgivende aktivitet».

Derimot er det ikke fradragsrett i forbindelse med emner av mer indirekte interesse for yrket som for eksempel samfunnspolitikk, lønnspolitikk eller foreningssaker.

Fradragsretten er lik for selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere.


Kombinasjon av faglige og andre aktiviteter
Omfatter studiereiser mv fagformål som gir rett til kostnadsfradrag, og andre aktiviteter som ikke gir fradragsrett, for eksempel videreutdanning eller ferie, vil det ifølge Lignings-ABC normalt være spørsmål om å gi fradrag for enten:

 • alle kostnader med unntak av kostnader som utelukkende gjelder ikke-fradragsberettigede formål, eller
 • ingen av kostnadene med unntak av kostnader som utelukkende gjelder fradragsberettigede formål.

Ved denne vurderingen skal det legges vekt på hva som er hovedformålet med reisen. Dersom skattyteren for eksempel etter at fagdelen er avsluttet, enten på eget initiativ eller i forbindelse med kurset mv, tar en rundtur/ferieopphold, skal det foretas en samlet vurdering. Der er antall dager for eksempel i forbindelse med forlenget opphold på grunn av ferie ikke avgjørende alene.

Merk! At skattyteren har fått impulser av betydning for yrket er ikke tilstrekkelig til å gi fradragsrett for kostnadene til en reise som hovedsakelig har privat karakter.

På studiereiser bør det legges vekt på om skattyteren har fulgt et organisert undervisningsopplegg.

I tvilstilfelle kan det legges vekt på om den informasjon som søkes oppnådd, kunne vært ervervet på annen måte, og om kostnadene står i rimelig forhold til utbyttet.

Skattekontoret kan ikke sette som noe krav for fradrag at kostnadene har direkte sammenheng med skattyterens inntekter samme år.

Tips! Har reisen både privat og yrkesmessig karakter, skal det foretas en fordeling av reisekostnadene. Du kan selv lage en oppstilling med en slik fordeling – 80/20 eller 50/50 eller hva du finner riktig – i et vedlegg.


Bokføringspliktiges fradrag
Selvstendige næringsdrivende skal føre kostnadene i sitt regnskap. Lignings-ABC sier det slik: «Kostnadene skal være dokumentert med originalbilag. Dersom skattyteren ikke oppfyller disse krav, må det etter forholdene tas standpunkt til om skattyter kan gis et skjønnsmessig fradrag. Bokføringspliktig skattyter har ikke krav på fradrag etter satsene i statlig regulativ (særavtale).»


Fradrag for kongresser, møter, seminarer, kurs mv
For å kunne vurdere fradragsretten i tvilstilfellene kan skattemyndighetene kreve nærmere opplysninger for kongresser, møter, seminarer, kurs mv om

 • hvem som har organisert kongressen mv,
 • hvilke emner som er behandlet,
 • tidsangivelse for hvert emne,
 • hva som er særlig viktig i relasjon til skattyters yrke/virksomhet,
 • hva skattyteren faktisk har deltatt på og
 • eventuelt trykt program.


Fradrag for studiereiser
For å kunne vurdere fradragsretten i tvilstilfellene kan skattemyndighetene kreve nærmere opplysninger for studiereiser om

 • reisens formål,
 • skattyteren har fulgt et organisert opplegg, og i tilfelle, hvem som har organisert reisen,
 • hvordan reisen er foretatt,
 • hvilke steder som er besøkt med tidsangivelse,
 • hva som er studert på hvert sted og
 • andre personer i samme bransje/virksomhet/yrke har deltatt.


Når kostnader blir dekket av leverandør
Særlig importører og produsenter av kapitalvarer gir ifølge Lignings-ABC ofte sine forhandlere eller deres ansatte reiser mv som belønning for salgsinnsats.

Kostnadene til slik belønning er som regel fradragsberettiget på yters hånd. Men dersom ytelsen må regnes som representasjon, er fradragsrett avskåret.


Skatt eller ikke for mottakeren
For den som mottar en reise finansiert av egen eller arbeidsgivers forretningsforbindelse, behandles reisen etter samme regler som ovenfor.

Er reisen en ren fag- eller studiereise, regnes bare dekning av kostnader til ikke-fradragsberettigede formål som inntekt.

Har reisen hovedsakelig feriemessig preg, vil verdien av reisen være skattepliktig inntekt, eventuelt med unntak for de kostnadene som utelukkende har sammenheng med fradragsberettigede formål.

 

Kilde: Reise og diett i småbedriften

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Mest populære