Hvordan strukturere arbeidet med integrering i din kommune

Integrering i din kommune

I forbindelse med den betydelige tilstrømningen av flyktninger til Europa og Norge, blir det stadig flere kommuner som påtar seg viktige oppgaver i forhold til bosetting og integrering. Mange kommuner har jobbet strukturert med dette i lang tid, men for mange kommuner er dette relativt nytt, og det blir viktig å starte et mer strukturert arbeid.

Kraftig økning i antall enslige mindreårige asylsøkere til Norge

Fra januar til utgangen av november 2015 økte 4950 barn og unge asyl i Norge alene, uten følge av foreldre. Tallet har lagt ganske stabilt på rundt 1.000 de siste årene.  Flertallet av de enslige mindreårige har kommet i løpet av høstmånedene. Antallet enslige mindreårige asylsøkere i 2015 har altså nærmest eksplodert, i henhold til tallene fra Barne- Ungdoms- og Familie Direktoratet (BUFETAT).

I 2016 og 2017 kan bosetting av enslige mindreårige i kommunene 5- og 10-dobles for mange kommuner. Denne gruppen flyktninger skal spesialbehandles med egen oppfølging i hver kommune. For mange kommuner er det første gang de skal håndtere denne type bosetting.

Hvordan strukturere arbeidet med integrering?

Kommunenes ansvar er stort og oppgavene som skal løses for å sikre god integrering er omfattende. Det er derfor viktig for kommuner å ha gode verktøy for å jobbe strukturert, effektivt og i henhold til lover og regler.

Visma har gjennom flere tiår opparbeidet seg gode fagkunnskaper om integrering. Visma Flyktning og Visma Voksenopplæring er programvarer som bidrar til struktur og effektivitet i kommunens integreringsarbeid.

Visma Flyktning kan være et godt verktøy for å kartlegge flyktninggruppen som skal bosettes, gi dem en plan, administrere utbetalinger og journalføre alt som skjer med dem.  Dette gjelder, ikke minst gruppen for mindreårige enslige asylsøkere, hvor regelverket er nytt.

Les mer om Visma Flyktning »