Gå til hovedsiden

Aktuelle støtteordninger fra Innovasjon Norge og Altinn

Det finnes mange støtteordninger rettet mot næringslivet. Kanskje kvalifiserer din idé eller nystartede bedrift til å få støtte gjennom etablerertilskuddet fra Innovasjon Norge?

Kvalifiserer din idé til å få støtte gjennom etablerertilskuddet fra Innovasjon Norge?
Det finnes mange støtteordninger rettet mot næringslivet.

Etablerertilskudd fra Innovasjon Norge

Grunnforutsetningen for å kunne søke etablerertilskuddet er at du har en forretningside som representerer noe vesentlig nytt i markedet.

Målgruppen er gründerbedrifter som har vekstambisjoner. Etablerertilskuddet skal, som navnet tilsier, bidra til at nødvendige tiltak blir gjennomført i den første fasen av bedriftens liv.

Innovasjon Norge deler etablerertilskuddet inn i to faser; markedsavklaring- og kommersialiseringsfasen. Du kan ikke søke til begge fasene samtidig. Hvilken fase du søker på, kommer an på hvor langt du har kommet i etableringsarbeidet.

Fase 1: Markedsavklaring:

Fase 1 er ment å gi støtte for å avklare hvor realistisk prosjektet er ved markedsavklaring. I fase 1 kan man få tilsagn på mellom 50 000 og 100 000 kroner alt etter hvor komplekst prosjektet er.
Innovasjon Norge har satt opp følgende kriterier for støtte:

  • Bedriften må være registrert som foretak for mindre enn 3 år siden.
  • Forretningsidéen er basert på et identifisert problem hos kunde.
  • Forretningsidéen representerer noe vesentlig nytt i markedet og du evner å beskrive det unike med forretningsidéen.
  • Foreløpig mulig løsning er definert eller utviklet.
  • Du har gjort innledende søk i markedet og kjenner mulige konkurrenter eller substitutter til løsningen.
  • Prosjektets aktiviteter er målrettet for å teste ut hypoteser for å redusere markedsrisiko; validere problem, løsning, betalingsvilje og/eller teste ut potensiell videreutvikling av idéen/løsningen.
  • Det må være redegjort for hva som er gjort så langt.
  • Markedsavklaringen må ha en tydelig målsetning og suksesskriteriene må være tydelige og definerte for å kunne gå videre med forretningsidéen etter endt fase.

Det er viktig å merke seg at man kun kan søke om støtte for fremtidige kostnader, og at det kun er eksterne kostnader som støttes i denne fasen. Eksempler på hva som støttes er:

 • Kundeundersøkelser
 • Brukerstudier og annen kartlegging for å få mer brukerinnsikt
 • Testing og videreutvikling av idéen/løsningen
 • Kostnader knyttet til nettverksbygging og styrking av kompetanse innen forretningsutvikling

I motsetning til ved mange andre støtteordninger, kan Innovasjon Norge i denne fasen finansiere inntil 100 prosent av det godkjente kostnadsoverslaget.
Merk at eventuelle tilskudd i fase 1 vil redusere maksrammen for støtte i fase 2.

Fase 2: Kommersialisering:

Hvis du allerede har fått avklart hvor realistisk din forretningside er, og har fått anerkjennelse hos potensielle kunder, kan du være klar for videre hjelp ut i markedet.
Innovasjon Norge har satt opp følgende kriterier for støtte til kommersialisering:

 • Bedriften må være registrert som foretak for mindre enn 5 år siden
 • Innledende markedsavklaring må dokumenteres sammen med din vurdering av hvor god denne er. Du må vise til både tilstrekkelig marked for forretningsidéen (behov og volum) og tilstrekkelig bekreftelse i et betalingsvillig marked (pris og forpliktelse).
 • Du må kunne dokumentere nyhetsverdien til prosjektet og kunne beskrive konkurransen i markedet.
 • Prosjektets team har kunnskap om forretningsutvikling og kan vise til god gjennomføringsevne.
 • Du har ambisjoner og ressurser tilgjengelig for å skape et foretak med vekstpotensial.
 • Forretningsmodellen er skalerbar.
 • Aktivitetene i fasen er målrettet mot første salg og videre kommersialisering.
 • Du har en klar strategi for hvordan introdusere dine produkter/tjenester i markedet og evner både synlig- og sannsynliggjøring av dine målsetninger og måloppnåelse.
 • Prosjektet må ha noe egen finansiering og selskapet må ha evne til å innhente ytterligere kapital.

I motsetning til fase 1, er det også mulig å få dekket interne kostnader (eget arbeid) i fase 2.
Innovasjon Norge har satt et tak for hvor høy timesats og hvor mange timer som kan søkes dekt. Timesatsen er 1,2 promille av avtalt årslønn, maksimalt 600 kroner pr. time, og det kan maksimalt føres 1 850 timer pr år for den enkelte ansatte. For enkeltpersonsforetak kan eget ulønnet arbeid godkjennes med en timesats på maksimalt 350 kroner.

Tilskudd til kommersialisering krever egenfinansiering, og man kan derfor ikke motta 100% dekning. Eksterne kostnader kan dekkes med inntil 75 % og interne kostnader med inntil 50 %.

Maksimalt etablerertilskudd for fase 1 og fase 2 er 500 000 kroner for prosjekter med nasjonalt potensial og 700 000 kroner for prosjekter med internasjonalt. Som i fase 1 kan man kun søke om å få dekket fremtidige kostnader.

Eksempel på aktiviteter som kan delfinansieres:

 • Produkt-/tjenesteutvikling (herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder)
 • Beskyttelse av immaterielle rettigheter
 • Utviklingsaktiviteter som sikrer en helhetlig og optimal markedsintroduksjon

Hvordan går man frem?

Uavhengig av om man søker om støtte til fase 1 eller 2, så lønner det seg å ta kontakt med en av de lokale Innovasjon Norge-kontorene i ditt distrikt . På denne måten kan man få en indikasjon på om man i det hele tatt er kvalifisert til støtte før man legger for mye arbeid ned i en søknad.
I tillegg har Innovasjon Norge en egen Gründer-telefon (800 50 789) som man kan ringe til for å sparre med en av rådgiverne til Innovasjon Norge.
Om man har kommet frem til at man ønsker å søke, går man inn på Innovasjon Norge og registrerer en søknad.

Andre tilbud fra Innovasjon Norge

Generell bedrifts- og prosjektfinansiering. Lån, tilskudd og garantier.
Såkornfond. For innovative bedrifter i en tidlig utviklingsfase.
Skattefunn. Skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling.
Finn enda flere tilbud fra Innovasjon Norge her.

Finn mange støttemuligheter hos Altinn

Den offentlige portalen Altinn.no har også en stor oversikt over aktuelle støttemuligheter. Her kan du også sile ut de aktuelle ordningene for din bedrift og bransje. Her finner du Altinns oversikt over aktuelle støtteordninger.

Av advokatfullmektig Torbjørn Wiken – Skatt – Visma Advokater

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Mest populære