Skip to main content

Større vekt på gradert sykmelding

Hvis du har ansatte, bør du merke deg at den nye sykmeldingen som tas i bruk fra nyttår er mer arbeidsrettet enn tidligere.

Gradert sykemelding
Større vekt på gradert sykemelding

Den nye sykmeldingen skal innhente målrettede og relevante helseopplysninger hvor det legges vekt på tidligst mulig aktivitet, tilrettelegging og økt bruk av gradert sykmelding, opplyser Nav.

 

Tettere dialog

Sykmeldingen legger opp til en tettere dialog om den sykmeldtes situasjon, muligheten for å være i arbeid og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Høsten 2014 skal noen arbeidsgivere være med på utprøving av den nye versjonen av sykmeldingen.

Det vil si: Det er ikke noe du som arbeidsgiver trenger å gå og tenke på. Det er bare enkelte arbeidsgivere som vil bli berørt, i form av at  de mottar arbeidsgivers utskrift av den nye sykmeldingen.

 

Tester løsningen i høst

Hvem som blir berørt, sier ikke Nav noe om. Det får komme som en overraskelse.
Leverandørene av elektroniske pasientjournaler vil fram mot årsskiftet gjennomføre en utprøving av den nye løsningen med et begrenset antall leger, manuellterapeuter og kiropraktorer.

Når løsningen tas i bruk for fullt fra 2015 vil arbeidsgivere få mulighet til å sende oppfølgingsplaner elektronisk til fastleger via Navs systemer.

 

Milepæler i sykmeldingsforløpet

Ved bestemte tidspunkt i sykmeldingsforløpet vil Nav ha mer spesifikke og oppdaterte helseopplysninger. Disse ”milepælene” er:

  • Etter 8 uker: Sykmelder gir en nærmere vurdering av muligheter/begrensninger når det gjelder arbeidsrelatert aktivitet, i tillegg til en bredere medisinsk vurdering som grunnlag for vurdering av videre oppfølging.
  • Etter 17 uker: Sykmelder gir en bredere medisinsk vurdering som ett av grunnlagene dialogmøte.
  • Etter 39 uker: Sykmelder må gi utdypende helseopplysninger når sykepengeåret nærmer seg slutten. Dette er noe av grunnlaget for ny vurdering av arbeidsmuligheter og eventuell søknad om alternative tiltak/ytelser.

 

Godt i gang med elektronisk innsending

Fra 2010 er alle leger pålagt å sende sykmeldingsattest og legeerklæring ved arbeidsuførhet elektronisk. Den nye sykmeldingen er en videreføring av den digitale utviklingen.

Mest populære