Gå til hovedsiden

Statsbudsjettet 2020 – Nytt for lønn og personal

Statsbudsjettet 2020 er lagt fram av regjeringen. Her får du oversikt over de viktigste endringene fra statsbudsjettet innen lønn og personal, og hva det betyr for deg og din arbeidsplass.

statsbudsjettet 2020
statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020 er lagt fram av regjeringen. Her får du oversikt over de viktigste endringene fra statsbudsjettet innen lønn og personal, og hva det betyr for deg og din arbeidsplass.

Arbeidsavklaringspenger – endringer i minsteytelse

Regjeringen foreslår to regelverksendringer for arbeidsavklaringspenger (AAP):

  • Redusere minsteytelsen i AAP fra 2G til 2/3 av 2G for nye mottakere under 25 år.
  • Avvikle ung ufør-tillegget i AAP for alle nye mottakere, uavhengig av alder (ikke for uføre).

Arbeidslivspakke

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 25 millioner kroner til en arbeidslivspakke som skal bidra til et trygt og seriøst arbeidsliv. Dette er nytt i budsjettet:

  • 6 millioner kroner mer til Arbeidstilsynet for å følge opp og kontrollere utsatte næringer og virksomheter.
  • 6 millioner kroner mer til Petroleumstilsynet for å følge opp sikkerheten i petroleumsvirksomheten.
  • 8 millioner kroner til norsk deltakelse i Det europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA). Det skal blant annet bidra til bedre samarbeid over landegrensene og styrket oppfølging av arbeidslivskriminalitet.
  • 2 millioner kroner til Arbeidstilsynet som skal følge opp ELA nasjonalt.
  • 3 millioner kroner til en nemndsløsning for behandling av saker om gjengjeldelse på grunn av varsling

Arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen prioriterer fortsatt grupper som stiller svakere i arbeidsmarkedet for arbeidsmarkedstiltak i 2020. Det vil si ungdom, langtidsledige og innvandrere fra land utenfor EØS-området.

Bevilgningen for 2020 vil gi rom for å gjennomføre om lag 56 000 tiltaksplasser for ledige og personer med nedsatt arbeidsevne.

Dagpenger – fiskeindustrien

Fiskeindustrien har en rekke særregler for permitteringer, blant annet for hvor lenge permitterte kan motta dagpenger. Bakgrunnen er at rammevilkårene for fiskeindustrien har vært mer uforutsigbare enn for andre næringer.

Over tid har antall permitteringer gått ned. Når vi også har et godt arbeidsmarked, mener regjeringen at maksimal periode med dagpenger under permittering kan reduseres fra 52 til 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Det tilsvarer reglene for permitterte i andre næringer. Tidligere har det vært opptil 52 uker. Perioden kan igjen bli bli utvidet inntil 52 uker ved ekstraordinære og uforutsette situasjoner.

Fiskeindustrien vil fortsatt ha andre særregler sammenlignet med regelverket for permitterte for øvrig.

Regjeringen foreslår at endringen trer i kraft 1. juli 2020.

Inkluderingsdugnaden

Regjeringen foreslår å styrke innsatsen under inkluderingsdugnaden med om lag 50 millioner kroner i 2020.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til arbeidsmarkedstiltaket individuell jobbstøtte og til ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet. Innsatsen under dugnaden legger også til rette for økt bruk av arbeidsmarkedstiltak som lønnstilskudd og mentor.

Tiltakene skal blant annet bidra til at arbeidsgivere kan ansette flere personer med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en.

Personvern

Datatilsynet skal bidra til god gjennomføring av ny personvernlovgivning.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 7,8 millioner kroner for å sette Datatilsynet i stand til å tilrettelegge egen virksomhet og veilede publikum og de som behandler personopplysninger. Dette gjelder blant annet kostnader knyttet til økt deltagelse i internasjonalt personvernarbeid og lovpålagt samhandling med andre personvernmyndigheter.

Regjeringen foreslår å styrke Klageorganet Personvernnemnda med 200 000 kroner.

Sykepenger

Regjeringen foreslår å bevilge 39,9 milliarder kroner til sykepenger for arbeidstakere. Det er en økning på 2,7 milliarder kroner sammenlignet med Saldert budsjett 2019.

Regjeringen foreslår en økning fordi det trygdefinansierte sykefraværet i 1. halvår 2019 har vært høyere enn det som ble lagt til grunn i Saldert budsjett 2019.

Differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å videreføre soner og satser for differensiert arbeidsgiveravgift som gjelder for inntektsåret 2019 til inntektsåret 2020.

Finansskatt

Regjeringen foreslår at skatt på lønn og overskudd i finansnæringen videreføres med henholdsvis 5 prosent og 25 prosent i 2020.

Besøksreiser med fly

Regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være en øvre beløpsgrense på 97 000 kroner for skattefrie pendlerreiser med fly innenfor EØS, som arbeidsgiver dekker.

Forslaget gjelder flyreiser til og fra pendlerbolig innenfor EØS-området, som arbeidsgiver dekker.

Fjerning av beløpsgrensen vil gi arbeidsgivere mer fleksibilitet. Dette gjelder blant annet ansatte i Forsvaret som pendler i tjenesten.

Fagforenings­fradraget

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalt fagforeningsfradrag med samme nominelle nivå som i 2019.

Forskuddssatser

Regjeringen foreslår at satser for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser som har betydning for forskuddsutskrivningen, kun fastsettes én gang og da i forskuddsutskrivningen før inntektsåret.

Frikortgrensen

Regjeringen foreslår at frikortgrensen for skattekort holdes uendret på 55 000 kroner.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartselskap

Regjeringen vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten.

Særreglene for opsjonsbeskatning i små oppstartsselskap utvides derfor slik at selskapet kan ha inntil 12 ansatte (tidligere 10 ansatte), og hver ansatt kan tildeles en opsjonsfordel på 1 millioner kroner (tidligere 500 000 kroner) per ansettelsesforhold.

Sjømannsfradraget

Regjeringen foreslår at det særskilte fradraget for sjømenn holdes uendret på 80 000 kroner.

Trinnskatten

Regjeringen foreslår å øke innslagspunktene i alle trinn med forventet lønnsvekst fra 2019 til 2020. Satsene holdes uendret.

Trygdeavgift

Regjeringen foreslår ingen endringer i trygdeavgiften.

Naturalytelser

Reglene for naturalytelser ble sist endret i Prop. 51 S (2018−2019). Det vises også til omtale i Skattedirektoratets Skatte-ABC.

Er du forberedt på neste års utfordringer?

I løpet av året er det mange store og viktige endringer på lønns- og personalområdet- , som alle bedrifter blir berørt av.

Les en av guidene våre og bli oppdatert!

Mest populære