Statsbudsjettet 2019 – hva må du vite?

Du kan lese om statsbudsjettet for 2020 her.

Statsbudsjettet 2019 er lagt fram av regjeringen. Her får du oversikt over de viktigste endringene innen lønn og personal, og hva det betyr for deg og din arbeidsplass.

Skattefri kostgodtgjørelse

Regjeringen foreslår å nedjustere de skattefrie satsene for dekning av merutgifter på innenlandsreiser uten overnatting. For reiser mellom 6-12 timer foreslås en sats på 200 kroner (kr 297 i 2018). For reiser over 12 timer foreslås en sats på 400 kroner (552 kroner i 2018).

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter.

Overtidsmat

Beløpsgrensen for skattefri overtidsmat settes til 200 kroner. Gjelder ved refusjon etter bilag og når arbeidsgiver kjøper inn overtidsmat. Nytt er også at satsen gjelder ved 10 timers sammenhengende arbeid. Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet 10 timer, så lenge den totale arbeidstiden oppfyller kravet til varighet.

Fagforeningsfradraget

Regjeringen foreslår å holde fagforeningsfradraget uendret på kr. 3 850,-.

Finansskatt

Satsene for finansskatt foreslås uendret, med henholdsvis 5 % og 25 % på lønn og overskudd i finansnæringen.

Frikort

Det foreslås at frikortgrensen på kr. 55 000,- videreføres.

Frivillige organisasjoner

For frivillige organisasjoner gjelder fritak for beregning av arbeidsgiveravgift inntil fastsatte beløpsmessige begrensninger. Det har vært uavklart hvorvidt de beløpsmessige begrensningene gjelder for hele organisasjonen, eller per enhet innenfor organisasjonen. Regjeringen sier at dagens praksis videreføres inntil videre, som betyr at den beløpsmessige begrensningen før plikten til å beregne arbeidsgiveravgift inntreffer, gjelder per enhet i organisasjonen. Eksempelvis per fotballgruppe, skigruppe osv. i et idrettslag.

Personalrabatter

Beløpsgrensen for verdien av skattefrie personalrabatter settes til 7 000 kroner.

Kildeskatt

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2018 vedtok Stortinget enklere regler for arbeidstakere som er bosatt i utlandet og arbeider i Norge. Reglene, som vil tre i kraft fra 1. januar 2019, innebærer at lønnsmottakere kan bli skattlagt etter en bruttometode med en fast sats. Stortingets flertall sluttet seg til en sats på 25 prosent, og regjeringen fremmer forslag om en sats på 25 prosent.

Reisefradrag

Det gis fradrag i alminnelig inntekt for arbeidsreiser og ved besøksreiser til hjemmet for ansatte som er skattemessig pendlere. Regjeringen foreslår å innføre en øvre beløpsgrense på kr. 97 000,- som skal gjelde samlet for arbeidsreiser og besøksreiser til hjemmet. Beløpsgrensen skal gjelde for reiser både innenfor og utenfor EØS. Grensen vil i tillegg gjelde utgifter til bom, ferge og flybilletter på besøksreiser.
Bunnbeløpet i reisefradraget foreslås å økes fra kr. 22 350 til kr. 22 700 i 2019.

Sjømannsfradrag

Regjeringen foreslår at det særskilte fradraget for sjømenn holdes uendret på 80 000 kroner.

Tips (drikkepenger)

Regjeringen foreslår å innføre plikt for arbeidsgiver til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips slik at skatteplikten overholdes.

Etter gjeldende regelverk betales ikke arbeidsgiveravgift av lønn i form av tips, unntatt for prosentlønnet serveringspersonale. Det gir bedrifter hvor tips er utbredt, en konkurransefordel sammenlignet med andre bedrifter. Innføring av alminnelig plikt til å betale arbeidsgiveravgift av tips innebærer at avgiften skal beregnes av et høyere beløp enn før.

Arbeidsgiver må etter de nye reglene holde oversikt over pengestrømmen for tips innad i virksomheten, hvilket innebærer en økt byrde sammenlignet med gjeldende regler. De nye reglene må antas å påføre arbeidsgiver noe økt ressursbruk også sammenlignet med det som allerede følger av de vedtatte endringene i bokføringsforskriften, som følge av at arbeidsgiver må ha oversikt over tips mottatt av den enkelte ansatte, og ikke bare over samlet mottatt tips.

Permitteringsregelverket

Arbeidsledigheten har gått betydelig ned og etterspørselen etter arbeidskraft stiger. Regjeringen foreslår derfor endringer i reglene for dagpenger ved permittering. Det foreslås at maksimal periode med fritak fra lønnsplikt under permittering reduseres fra 49 til 26 uker for nye tilfeller fra 1.januar 2019. Samtidig foreslås det å fjerne arbeidsgiverperiode II.

Permitteringsperioden uten lønn er pr. i dag begrenset til 49 uker innenfor en 18-månedersperiode. Arbeidsgiver plikter å betale lønn i et bestemt antall dager i løpet av en permittering, dette kalles arbeidsgiverperiode. Arbeidsgiverperiode I løper f.o.m. den første dagen arbeidstaker ikke er på arbeid, eller arbeider redusert, fordi han/hun er permittert, denne varer i 10 arbeidsdager. Etter 30 uker med dagpenger ved permittering har arbeidsgiver lønnsplikt i 5 arbeidsdager, dette er arbeidsgiverperiode II.

Personvern

I forbindelse med ny personvernlovgivning foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Datatilsynet med 2 millioner kroner for at tilsynet skal kunne tilrettelegge egen virksomhet og veilede publikum og de som behandler personopplysninger på best mulig måte.

Klageorganet Personvernnemnda styrkes med 300 000 kroner.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 17,25 millioner kroner i 2019, beregningsteknisk anslått til om lag 200 plasser. Bevilgningen gir rom for å gjennomføre om lag 10 300 tiltaksplasser i VTA i 2019.

Tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) gir tilbud om varig arbeid til uføretrygdede med varig eller vesentlig nedsatt arbeidsevne. Økningen i antall plasser for 2019 foreslås med sikte på å redusere ventetiden for personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for en plass i dette tiltaket.

Ønsker du å lære mer om reglene innenfor lønn og personal?

Regelverket innenfor lønn og personal er i stadig endring. Jobber du innenfor lønn og personal er det viktig å holde seg oppdatert. Visma tilbyr et bredt spekter av kurs både innen fag og system.

Se oversikt over våre kurs

 

0