Statsbudsjettet 2013: Lavere formuesskatt, høyere eiendomsskatt

Egen fast bolig skal fortsatt ha en ligningsverdi på 25 prosent av gjennomsnittsprisen for en bolig med tilsvarende størrelse i samme område. Reduserer prispress på bolig Økte ligningsverdier på næringseiendom og sekundærbolig skal redusere den skattemessige favoriseringen av investeringer i eiendom framfor sparing i bedrift og bank. Det vil dempe insentivene til å plassere penger […]

Egen fast bolig skal fortsatt ha en ligningsverdi på 25 prosent av gjennomsnittsprisen for en bolig med tilsvarende størrelse i samme område.


Reduserer prispress på bolig
Økte ligningsverdier på næringseiendom og sekundærbolig skal redusere den skattemessige favoriseringen av investeringer i eiendom framfor sparing i bedrift og bank.

Det vil dempe insentivene til å plassere penger i flere boliger for å spare skatt, og dermed gi et bidrag til å redusere prispresset på bolig, sier regjeringen.


Formuesskatt
En økning av bunnfradraget i formuesskatten fra 750 000 kroner til 870 000 kroner gjør at ektepar dermed får et samlet bunnfradrag på 1 740 000 kroner.

Andelen skattytere som må betale formuesskatt i 2013, anslås til 16 prosent. Det er en nedgang fra 33 prosent i 2005, altså en halvering på åtte år


Skatt på arbeid og aksjeinntekt
Satsstrukturen i lønnsbeskatningen og skattesatsen på aksjeinntekter opprettholdes i 2013.

Etter skattereformen i 2006 har det vært små forskjeller i høyeste marginalskatt på aksjeinntekt og arbeidsinntekt.


Lønnsbeskatningen – økt minstefradrag
Den reelle progresjonen i lønnsbeskatningen opprettholdes på samme nivå ved at personfradraget, maksimale minstefradrag i lønn og pensjon og innslagspunktene i toppskatten økes med forventet lønnsvekst (det vil si fire prosent).

Regjeringen skattelettelser til dem med lave lønnsinntekter ved å øke satsen i minstefradraget fra 38 til 40 prosent. I 2011 og årene før var satsen på 36 prosent.


Uendret næringsbeskatning
For så godt som hele næringslivet blir næringsbeskatningen uendret i 2013.

Et par endringer for spesielle næringer:

 • Fritaksmetoden skal ikke lenger gjelde for avkastning på midler som livsforsikringsselskapene og pensjonsforetakene forvalter på vegne av kundene.
 • Inntekt fra petroleumsutvinning i utlandet unntas fra skatteplikt. (Dermed opphører også retten til å fradragsføre disse kostnadene i Norge.)


Lavere omregistreringsavgift for brukte kjøretøy i næring
Omregistreringsavgiften reduseres med 40 prosent reelt for typiske næringskjøretøy og med 12 prosent for øvrige kjøretøy.

I engangsavgiften på kjøretøy skal det legges større vekt på CO2- og NOX-utslipp og mindre vekt på motoreffekt. Og vrakpanten økes fra 2 000 kroner til 2 500 kroner.


Merverdiavgift
Også når det gjelder merverdiavgift er det lite nytt. Blant annet har mange ventet på mva-endringer for digitalt innhold i medier og litteratur.

Det eneste regjeringen selv peker på i sin oversiktsmelding er at den foreslår å avvikle gjeldende mva-fritak for omsetning av tjenester til offentlig vei og bane fra 1. januar 2013.


Særfradrag for enslige forsørgere
Dagens ordning med skatteklasse 2 for enslige forsørgere avvikles. Fordelen ved klasse 2 skal i stedet videreføres i form av et eget særfradrag. Dette nye fradraget skal gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd.

Regjeringen: – Omleggingen bidrar til likere behandling av samboere og ektepar. Det nye særfradraget kan graderes etter antall måneder som enslig forsørger, og det kan lettere tilpasses tilfeller hvor foreldrene har avtalt delt bosted for barn etter separasjon og skilsmisse.


Andre endringer
Andre forslag til endringer:

 • Det maksimale fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3 750 kroner til 3 850 kroner. (Når fradraget øker med 100 kroner innebærer dette 28 kroner i lavere skatt.)
 • Skattefri kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil økes til samme nivå som satsene som er forhandlet fram mellom staten og hovedsammenslutningene i staten. Km-godtgjørelsen blir dermed skattefri også for andre enn statsansatte.
 • Gebyrene for tinglysing i fast eiendom reduseres betydelig.
 • Også gebyret på tollkredittdeklarasjoner blir redusert.


Uendrede beløpsgrenser
Enkelte beløpsgrenser holdes nominelt uendret fra 2012 til 2013. Dette innebærer en faktisk reduksjon siden forventet lønnsvekst altså er på fire prosent.

Uendret beløpsgrense i 2013 vil blant annet gjelde for:

 •  det særskilte fradraget i arbeidsinntekt,
 • foreldrefradraget for legitimerte utgifter til pass og stell av barn,
 • nedre grense for betaling av trygdeavgift,
 • særskilt fradrag i Nord-Troms og Finnmark,
 • jordbruksfradraget og fisker- og sjømannsfradraget,
 • nedre grense og km-satser i fradrag reise hjem-arbeid,
 • innslagspunktene i arveavgiften og
 • maksimal sparing i BSU.

Flere satser i Tall, satser, regulativ – bedriftens faktabank

Av Otto Risanger – www.risanger.no

 

Most popular