Gå til hovedsiden

Statsbudsjett 2018 – hva må du vite?

Regjeringen har lagt fram forslag til nytt statsbudsjett 2018. Vi gir deg oversikt over de viktigste endringene.

Statsbudsjettet 2019

Statsbudsjett 2018 er lagt fram av regjeringen. Her får du oversikt over de viktigste endringene, og hva det betyr for deg og din arbeidsplass. 

Ikke lenger mulig å levere a-melding på papir

Regjeringen foreslår å oppheve unntaket som gjør at enkelte private arbeidsgivere i dag er fritatt fra hovedregelen om elektronisk innlevering av a-meldingen. Adgangen til å levere a-melding på papir vil dermed bortfalle.

Vurdering av permitteringsregelverket

En arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet vurderer ulike modeller for arbeidsgiverbetaling ved permitteringer, som i større grad enn i dag reflekterer samfunnsøkonomiske kostnader.

Arbeidsgruppen skal også vurdere om arbeidsgiverbetalingen skal variere med konjunkturene og graden av knapphet på arbeidskraft. Arbeidsgruppen skal sluttføre sitt arbeid senest i juni 2018.

Endringer i dagpenger ved etablering av egen virksomhet

Regjeringen foreslår endring i regelverket for dagpenger ved etablering av egen virksomhet. Det foreslås at man under kan søke om dagpenger for en periode på inntil tolv måneder, uten hensyn til om man er i utviklingsfase eller oppstartsperiode. Oppheving av faseinndelingen vil bidra til en mer smidig ordning for brukere og forvaltning.

Økte bevilgninger til arbeid med personvern

Datatilsynet skal bidra til god gjennomføring av ny personvernlovgivning som kommer i 2018. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Datatilsynet for å sette virksomheten i stand til å tilrettelegge egen virksomhet og veilede publikum og de som behandler personopplysninger.

Ny offentlig tjenestepensjon

Høsten 2017 vil regjeringen ta initiativ til en avsluttende prosess med partene i arbeidslivet med mål om å komme fram til enighet om en ny offentlig tjenestepensjon.

Ny godtgjøringsordning for sivilforsvaret

Regjeringen foreslår en ny godtgjøringsordning for de som deltar i sivilforsvarstjenesten. Ordningen skal legge til rette for at sivilforsvarstjenesten i form av opplæring, øvelser og innsatser ikke blir en betydelig økonomisk belastning for den enkelte.

Dette vil si at arbeidstakere som har ulønnet permisjon fra sin arbeidsgiver i forbindelse med slik tjeneste, vil kunne få endret størrelsen på kompensasjonen fra det offentlige.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er tilbud om varig arbeid til uføretrygdede med varig eller vesentlig nedsatt arbeidsevne. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen for å øke antall VTA-plasser. Regjeringens hensikt med dette tiltaket er å redusere ventetiden for personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for plass.

NAV Innkreving overføres til Skatteetaten

Regjeringen foreslår å innlemme NAV Innkreving i Skatteetaten. Regjeringen legger til grunn at dette vil kunne bidra til at NAV sitt arbeid i større grad rettes mot etatens primære samfunnsoppdrag. Tiltaket vil også legge til rette for en mer helhetlig og effektiv innkreving av offentlige krav ved å ytterligere styrke Skatteetaten som en statlig etat for innkreving.

Endringer i regelverket for naturalytelser

For å forbedre skattlegging av naturalytelser har Skattedirektoratet hatt på høring forslag til endring av regelverket. Blant annet ble det foreslått at arbeidsgiver skal være ansvarlig for innrapportering, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for alle skattepliktige ytelser arbeidstaker mottar i arbeidsforholdet, også når ytelsene kommer fra tredjeparter. Det kom også forslag om endring av reglene for bruk av personalrabatter.  

Det er bred enighet om at det er behov for endring av dagens regler, men det har også kommet inn merknader til forslagene om endringer. Det vil derfor bli jobbet videre med endringsforslagene.

Endringer i arbeidsgiveravgiften

Regjeringen foreslår å gjeninnføre ordningen med differensierte arbeidsgiveravgiftssatser for energi- og transportsektoren. Det foreslås ingen gjeninnføring av unntaksregelen for ambulerende virksomheter.

Uendret fradragsskatt for fagforeningskontigent

Det foreslås å holde fradragssatsen for fagforeningskontigent uendret på kr. 3 850,-.

Endringer i fradragsreglene for pendlere

Regjeringen foreslår å endre fradragsreglene om kost og losji for pendlere. Etter dagens ordning har pendlere rett til fradrag for merkostnader til kost, uavhengig av type bolig som benyttes på arbeidsstedet. Regjeringen foreslår å endre denne ordningen, ved at fradrag for merutgifter til kost fjernes dersom pendleren har egen pendlerbolig på arbeidsstedet. Forslaget begrunnes med at merutgiftene til kost vil være begrenset dersom du har kokemuligheter i pendlerboligen.

Nye regler for el-bil som firmabil

Per i dag gjelder en 50 % reduksjon av el-bilens listepris, før den skattepliktige fordelen beregnes. Reduksjonen på 50 % er foreslått fjernet. Det betyr at skattepliktig fordel av el-bil skal beregnes av ordinær listepris, på samme måte som bensin- og dieselbiler.

Uendret frikortgrense

Grensen for frikort er foreslått at holdes uendret på kr. 55 000,-.

 

Les også om Skatt og avgift i statsbudsjettet 2018.

Mest populære