Gå til hovedsiden

Spesielt mange feil i ligningsskjemaene fra ANS og DA

Ifølge Skatteetaten er det så vanlig med feil når det gjelder føring av ligningsskjemaer fra deltakerlignede selskaper (ANS, DA mv) at de nå har sendt ut egen informasjon om hvilke feil som gjøres.

Det er særlig når det gjelder føringer av

– arbeidsgodtgjørelse og
– utdeling

til deltakere i deltakerlignede selskap (DLS), som blant annet ansvarlig selskap (ANS), selskap med delt ansvar (DA) og flere, at det ofte gjøres feil.

Skatteetaten har derfor valgt å lage et informasjonsbrev om problemene. Det blir sendt til regnskapsførere og revisorer for å forklare hvordan arbeidsgodtgjørelse og utdeling til deltaker skal føres.

Skatteetaten håper at dette informasjonsbrevet er til hjelp ved utfylling av ligningsoppgavene.

Brevet informerer blant annet om:

– Unngå vanlige feil
Brevet legger vekt på å vise hvordan man unngår en del vanlige feil i føring av arbeidsgodtgjørelse og utdeling i ligningsoppgavene.

Skattekontorene og regnskapsførere/selskap bruker ofte mye tid på å forstå de faktiske forhold som ligger til grunn for ligningsoppgavene.

Kan medføre sanksjoner og tilleggsskatt
Feil i selskapets oppgaver fører normalt også til feil i deltakernes ligningsoppgaver, noe som vil medføre endring av ligningen hos deltakerne og mulige sanksjoner fra Skatteetaten med ileggelse av tilleggsskatt.

Deltakerne har som kjent et selvstendig ansvar for at opplysningene i de ligningsoppgavene de leverer er korrekte. Man kommer ikke unna dette ansvaret selv om det er selskapet som i utgangspunktet har gjort feil.

Føring av arbeidsgodtgjørelse til deltakerne
I veiledningsbrevet fra Skatteetaten understrekes det at selskapet i næringsoppgaven skal føre den totale arbeidsgodtgjørelsen til deltakerne som en driftskostnad i post 5600.

– Dette innebærer blant annet at arbeidsgodtgjørelse ikke skal føres som en negativ korreksjon av skattemessig resultat på næringsoppgave 2 side 4, skriver Skatteetaten. Dette er en feil som mange selskaper gjør.

Den totale arbeidsgodtgjørelsen ført i post 5600 skal fordeles i sin helhet på deltakerne i deltakeroppgavene post 1124 eller 1125 (som alminnelig inntekt) og post 1160 eller post 1162 (som personinntekt).

En annen hyppig feil som må unngås: Beløp som behandles som arbeidsgodtgjørelse skal ikke i tillegg føres som utdeling i privatkontoen (RF-1175 post 2079/RF-1052 post 450) eller i deltakeroppgavene (RF-1233) post 201/203.

Føring av utdeling til deltakere som ikke behandles som arbeidsgodtgjørelse
Summen av utdelinger til deltakerne som ikke behandles som arbeidsgodtgjørelse, skal gå fram av privatkontoen i næringsoppgave 1 post 2079 eller i skjema for avstemming av egenkapital post 450 dersom det benyttes næringsoppgave 2.

Skatteetaten: – Utdeling til deltakere skal ikke føres som et negativt kontantinnskudd eller som en negativ egenkapitalkorreksjon.

Skatteetaten understreker også at det er viktig at det er kontinuitet mellom utgående egenkapital i selskapet ved avslutningen i det foregående inntektsåret og inngående egenkapital i selskapet ved starten av det inneværende inntektsåret.

Hele privatkontoen skal fordeles
Hele beløpet i privatkontoen næringsoppgave 1 post 2079 eller i skjema for avstemming av egenkapital post 450 skal fordeles på deltakerne i deltakeroppgavene post 201 og/eller post 203.

Merk! Dette gjelder også deltakeroppgavene til upersonlige deltakere som ikke omfattes av skatteloven § 10-42, selv om det ikke skal beregnes tillegg i alminnelig inntekt for dem.

Tilbakebetaling av innbetalt kapital
Hvis (deler av) utdelingen behandles som tilbakebetaling av innbetalt kapital, skal det tas hensyn til dette i deltakeroppgaven postene 205 og 630 kolonne I og II.

Behandling av utdeling som tilbakebetaling av innbetalt kapital forutsetter at deltakeren har minst tilsvarende positiv innbetalt kapital.

Det skal også foretas en fullstendig beregning av tillegg i alminnelig inntekt i deltakeroppgavene til personlige deltakere

Skatteetaen: – Det er altså ikke tilstrekkelig å føre det utdelte beløpet i deltakeroppgavenes poster 201/203

– Må levere riktig og fullstendig deltakeroppgave
Skatteetaten minner avslutningsvis om at alle deltakere har plikt til å levere en riktig og fullstendig deltakeroppgave til sin selvangivelse:

– Deltakeren er som utgangspunkt selv ansvarlig etter ligningsloven kapittel 4 for riktigheten og fullstendigheten av de opplysninger om inntekter og formue fra selskapet som deltakeren oppgir i sin selvangivelse med vedlegg.

Kilde: Økonomifallgruver i eget ANS/DA.

Mest populære