Spesialundervisning kritisert av Barneombudet

spesialundervisning

Barneombudet lanserte nylig en grundig fagrapport, “Uten mål og mening”. Den tar for seg dagens tilbud om spesialundervisning til grunnskoleelever med spesielle behov. Den er tilgjengelig på Barneombudet sine hjemmesider på www.barneombudet.no.

Rapporten dokumenterer på en troverdig måte, at dagens tilbud om spesialundervisning til grunnskoleelever med spesielle behov ofte ikke holder mål.

De har snakket med barn, intervjuet foreldre og organisasjoner, gjennomgått forskning og vurdert saker fra et utvalg fylkesmenn og saker sendt inn til Barneombudets kontor. De historiene elevene og deres foresatte formidler gjør et sterkt inntrykk.

Det konkluderes med at mange elever som mottar spesialundervisning, ikke får et forsvarlig utbytte av opplæringen, og at de har et dårligere psykososialt skolemiljø enn andre elever. Elevene blir heller ikke nok lyttet til eller får medvirke i opplæringen.

PP-tjenesten har rom for forbedringer i sitt arbeid med sakkyndige utredninger i spesialundervisning

Selv om det er skolene som har ansvaret for selve spesialundervisningen, så rammer kritikken også PP-tjenesten direkte. Det er PPT som har ansvar for å utforme de sakkyndige utredningene som skal danne grunnlag for den individuelle opplæringsplanen, IOP. Mange av de sakkyndige utredningene er kjennetegnet av at de er for lite konkrete og handlingsrettet, og foreldrene føler seg ofte spilt ut på sidelinjen.

PPT er “sakens kyndige” – derav begrepet sakkyndig utredning. Det betyr at PPT besitter kunnskaper og ferdigheter som ofte skolene ikke innehar selv.

Et nært og gjensidig godt samarbeid mellom PPT, skole, foreldre og elev er viktig for hvordan en sakkyndig utredning fortolkes og følges opp. De tilrådninger som nedfelles i rapporten som PPT skriver må være forstått og “godkjent” av alle de involverte.

Dette betyr at PPT får et spesielt ansvar for å involvere de andre i hele prosessen ved å tilgjengeliggjøre vurderinger og forslag til tilrådninger underveis i sakkyndighetsarbeidet.

Nye Visma Flyt PPT gir helt nye muligheter for forbedret sakkyndige utredninger i spesialundervisning

Visma har utviklet et nytt skybasert fagsystem, “Visma Flyt PPT”, som vil gi helt nye muligheter for involvering og oppfølging.

Vi utvikler nå funksjonalitet som gjør at den PP-ansatte kan involvere elever, foresatte, lærere og andre underveis i sitt arbeid med sakkyndige tilrådinger. Gjennom samtykke fra foreldre/foresatte vil den ansatte kunne dele utvalgt informasjon fra fagsystemet med andre. Disse logger seg på via sikker pålogging på Id-Porten, og kan deretter lese og kommentere det de har fått tilgang til. Kommunikasjonen vil bli loggført fortløpende i elevens journal.

Dette systemet gir en rekke fordeler:

  • Saksbehandleren kan få synspunkter fra f.eks. lærer underveis slik at rapporten “treffer” best mulig.
  • Alle sparer tid ved at mye informasjon kan utveksles digitalt, og en kan redusere behovet for fysiske møter og brev via posten.
  • “Visma Flyt PPT” har også støtte for å sende og motta digital post gjennom KS-SvarUt/ SvarInn.
  • Og aller viktigst – for eleven selv vil slike verktøy bety at arbeidet med den sakkyndige tilrådningen vil gå raskere, samt ha høyere faglig kvalitet og treffsikkerhet.

Se hvordan Visma Flyt PPT tilrettelegger for forbedret sakkyndige utredninger.

Les mer og se demovideo »