Gå til hovedsiden

Spesialregler for firmabil: Aksjonær, pensjonist, lastebil, buss

De vanlige reglene for beskatning av ansatte som disponerer arbeidsgivers bil privat – firmabil – er vel kjent. I denne artikkelen ser vi på skatteregler hvis det er en ikke-ansatt aksjonær eller pensjonist som disponerer firmaets bil. Vi ser også på spesielle skatteregler når «firmabilen» er en lastebil eller buss.


A) Aksjonær, pensjonist: Personer som går utenom personkretsen standardreglene normalt gjelder for
Det forekommer at andre skattytere enn arbeidstakere får stilt bil til disposisjon på en slik måte at bilbruken må anses som en skattepliktig fordel.

Dette kan for eksempel gjelde en aksjonær som ikke utfører arbeid for aksjeselskapet, hvor eventuell fordel ved bruk av aksjeselskapets bil vil kunne beskattes som utbytte.

Videre kan det gjelde pensjonister som får benytte tidligere arbeidsgivers bil etter at arbeidsforholdet er opphørt.

Det skal da foretas en individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk.

Bilen brukes hele året
Brukes bilen hele året av aksjonær eller pensjonist, kan firmabilfordelen beregnes ved å ta utgangspunkt i bilens listepris og prosentsatsene etter standardregelen (30 prosent og 20 prosent).

Resultatet skal deretter divideres med en gjennomsnittlig normalkjørelengde på 15.000 km.

Den fordelen per kilometer kjøring som kommer fram av dette regnestykket skal multipliseres med det faktiske antall kilometer bilen er benyttet til privat bruk i løpet av inntektsåret.

MERK! Denne beregningsmetoden kan benyttes med mindre en annen metode gir bedre uttrykk for «omsetningsverdi», ifølge Lignings-ABC.


B) Når fordelen ved privat bruk ikke står i forhold til listeprisen
I særlige tilfeller, hvor fordelen ved den private bruk av firmaets bil ikke står i forhold til listeprisen, skal fordelen fastsettes ved skjønn. Dette gjelder også for personer som er ansatt i bedriften.

MERK! Denne unntaksbestemmelsen skal bare brukes «når avviket er betydelig».

Unntaksbestemmelsen brukes både når standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav.

Her er punktene der unntaksbestemmelsen kan slå inn:

  • Bil registrert som lastebil med en vekt fra 3500 kg inntil 7500 kg og enkelte større eller spesialinnredede varevogner (for høy beregnet fordel basert på listepris).
  • Dersom det er foretatt svært omfattende ombygging eller restaurering av bilen som fører til at markedsverdien langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering (for lav beregnet fordel basert på listepris).
  • Veteranbiler med en markedsverdi som langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering.

Varer firmabilordningen hele året, blir fordelen fastsatt til 48.000 kroner for inntektsåret 2012.

Dette fordelsbeløpet  medfører på vanlig måte arbeidsgiveravgift for firmaet og inntektsbeskatning for den ansatte brukeren av kjøretøyet.


C) Lastebil, buss: Når bruken ikke kommer inn under standard firmabilregler
For biler som ikke faller inn under standardreglene, for eksempel lastebiler over 7500 kg eller busser med mer enn 15 passasjerplasser, fastsettes fordelen på grunnlag av faktisk bruk.

For privat bruk av arbeidsgivers bil fastsettes fordelen etter en årlig fastsatt kilometersats for faktisk privatkjøring.

MERK! Denne satsen – kr 3,25 per km i 2012 – brukes både for arbeidsreiser og for annen privatkjøring, med unntak for arbeidsreiser og besøksreiser som overstiger 4000 kilometer.

Overstiger arbeidsreisene/besøksreisene 4000 kilometer til sammen i året, brukes en sats på kr 1,50 for overskytende antall kilometer.

Les mer i Billigste bilhold i småbedriften

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Mest populære