Sommervikar i helse- og omsorgstjenesten

Klare for sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten?

Sommeren nærmer seg. For å få avviklet ferie må det tas inn en rekke vikarer. Hvilke rettigheter har vikaren? Hvilket ansvar har leder for at vikaren gir forsvarlige tjenester? Gjelder helsepersonelloven også for sommervikarer?

Arbeidsavtale for sommervikarer?

Kommunen har et ansvar for at alle har en arbeidsavtale. I henhold til arbeidsmiljøloven (AML) § 14-5 har alle krav på arbeidsavtale uavhengig om det er fast eller midlertidig, kort eller lang tilsetting. Sommervikarer har en typisk midlertidig ansettelse. Mulighet for å inngå midlertidige avtaler er hjemlet i AML § 14-9.

  • Sommervikarer skal ha en arbeidsavtale uansett lengde på ansettelsesforholdet

Det følger samme krav til innholdet i arbeidsavtalen, uavhengig av formen eller lengden på arbeidsforholdet. Dette følger av AML § 14-6. Kravene til innhold er minimumsbestemmelser. Det vil si at partene kan og bør avtale alle forhold som er vesentlige for arbeidsforholdet, selv om det er forhold som ikke er listet opp i loven.

Har sommervikarer rettigheter hvis de blir syke?

Sommervikar sykEgenmelding
Muligheten til å benytte egenmelding er hjemlet i folketrygdlovens § 8-24. For å ha rett til å benytte egenmelding, må arbeidstaker ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 2 måneder. Ved et avbrudd i et bestående arbeidsforhold på mer enn 14 dager må arbeidstakeren som hovedregel igjen ha vært i arbeid i to måneder før egenmelding igjen kan benyttes.

Sommervikarer som ikke har et ansettelsesforhold fra før i kommunen, vil vanligvis ikke ha rett til å bruke egenmelding siden de ikke har vært ansatt i minst 2 måneder. Arbeidsgiver kan derfor kreve sykmelding fra lege fra første fraværsdag.

 

Sykemelding
Rettigheter i forhold til sykemelding er hjemlet både i folketrygdloven § 8-7 og HTA kap 1, § 8.1. Ansatte i en avtalt sommerturnus har rettigheter i henhold til HTA. Avtalen gir gode rettigheter med hensyn til lønn under sykdom når følgende to forutsetninger er oppfylt

  • Arbeidstakeren må ha en fast ukentlig arbeidstid (en avtalt sommerturnus vil være et eksempel på dette)
  • Arbeidstakeren må ha tiltrådt stillingen

Kravet om at sommervikaren må ha en fast ukentlig arbeidstid, innebærer at retten til full lønn under sykdom ikke omfatter tilfeldige vikartimer og lignende arbeid. For at sommervikaren skal ha tiltrådt stillingen, må han eller hun fysisk møtt frem på første vakt i turnusen før sykmeldingen.
Når disse to vilkårene er oppfylt, har sommervikaren rett til full lønn under sykdom, uavhengig av om vedkommende har opptjent seg rettigheter etter folketrygdlovens regler.

Hvis det nå er slik at vilkårene etter HTA ikke er oppfylt, kan sommervikaren likevel ha rett til sykepenger etter folketrygdlovens bestemmelser. Vedkommende må da ha vært ansatt hos kommunen i minst 4 uker forut for sykemeldingen.

Vær obs på at ekstravakter som ansatte får ved siden av en på forhånd fastsatt sommerturnus må ses på separat. Det vil være to uavhengige avtaler. Ved sykdom på ekstravaktene må det gjøres nye vurderinger på om kravene i henhold til HTA eller folketrygdlovens bestemmelser er oppfylt.
Har sommervikaren vært ansatt i mindre enn 4 uker, kan man kreve refusjon fra NAV fra første fraværsdag dersom vikaren har sykepengerettigheter på bakgrunn av andre arbeidsforhold eller trygdeytelser som for eksempel dagpenger. Forutsetningen er at fraværet er dokumentert med sykmelding fra lege.

Har sommervikarer rett på overtid ved pålegg om å jobbe ut over avtalt arbeidstid?

Sommervikaren i en fastsatt sommerturnus, kan ha rett på overtid dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling per dag eller per uke.

Nærmere bestemmelser om dette fremgår av HTA § 6.

Hvilket ansvar har leder for at sommervikarer gir forsvarlige tjenester?

Forsvarlige tjenesterKommunen har et overordnet ansvar for å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester, dette følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Et av kravene er å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene. Dette gjelder også i sommerferien. Pasienter og brukere skal motta trygge, forsvarlige tjenester med god kvalitet selv om det er ferieavvikling.

Ledere må skaffe egnede vikarer, nok vikarer og sette opp en sommerturnus som ivaretar kravet til forsvarlighet. Nødvendig opplæring av sommervikarene er en forutsetning. Kommunens plikt til undervisning og opplæring er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1. Også arbeidsmiljøloven (§ 4-2) og hovedtariffavtalen (Hovedtariffavtalen, kapittel 3, punkt 3.3:”Kompetanse – læring og utvikling) stiller krav til opplæring.

  • Det er leders ansvar å forsikre seg om at den enkelte vikar har den kompetanse og opplæring som er nødvendig for de oppgaver vedkommende skal utføre

KompetanseplanLeder skal sørge for at ansatte til enhver tid har nødvendig kunnskap og forståelse av relevant lovverk, dette følger av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Det er ikke tilstrekkelig at vikaren blir fortalt at han/hun har taushetsplikt og underskriver på taushetserklæring. Leder må sørge for å gi informasjon slik at vikaren faktisk forstår selve innholdet i taushetsplikten, og hvor langt den strekker seg. Vikaren må få opplæring i journalføring, og kunnskap om hva som faktisk skal skrives i journal, i tilfeller dette er relevant.

Visma har utarbeidet en guide på hvordan lage en god kompetanseplan, denne kan være til hjelp i arbeidet.

Her finner du hjelp til å lage en god kompetanseplan

Gjelder helsepersonelloven også for sommervikarer?

Helsepersonelloven er en pliktlov for helsepersonell. Her reguleres blant annet

  • Kravet om forsvarlighet, pliktmessig avhold, forbud mot gaver, taushetsplikt, opplysningsplikt, dokumentasjonsplikt, informasjonsplikt og plikten til å melde avvik

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten som skal gi helse- og omsorgshjelp er bundet av helsepersonelloven. Dette uavhengig av størrelse på stilling, ansettelsesforhold og utdanning.

  • En ufaglært sommervikar er altså bundet av pliktene i helsepersonelloven

Dette innebærer at de har et selvstendig ansvar for å gi forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Blir de satt til oppgaver de ikke har kompetanse til å utføre må de si nei.

Veilederen gir rask og god opplæring til sommervikarer

Opplæring sommervikarerMed e- læringskursene i Veilederen kan du som leder på en enkel måte kvalitetssikre nødvendig kunnskap hos helsepersonell som skal yte tjenester i din virksomhet. Veilederen har blant annet e-læringskurs i journalføring, taushetsplikt, avvikshåndtering, ansvar for utdeling av medisiner, helsehjelp og tvang og selvbestemmelsesretten.

Arbeidsgiver får dokumentert kunnskap og opplæring gjennom kursbevis for den enkelte ansatt.

Veilederen – Kompliserte regler enkelt fortalt

 

Medforfatter: Kari-Anne Andersen

Kari-­Anne Andersen er juridisk rådgiver og faglig koordinator i Visma SmartSkill AS. Hun jobber med fagfeltet helserett på helse-­ og omsorgsområdet i Veilederen. Kari-­Anne er vernepleier med juridisk videreutdanning. Hun har bakgrunn fra kommunens helse-­ og omsorgstjeneste.

 

About

Hilde Ranum er rådgiver og produktansvarlig for Veilederen Helse­ og omsorg i Visma SmartSkill. Hun gir råd og veiledning på personaloppslagsverket. Hilde har 25 års erfaring fra det kommunale helsevesenet, både som sykepleier, hovedtillitsvalgt på heltid og som virksomhetsleder. Hun har videreutdanning i helserett og ledelse.
Connect with Hilde: