Klare for sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten?

Sommervikarer

Sommeren er spesielt utfordrende når det gjelder bemanning i helse- og omsorgstjenesten. Selv om de ansatte skal avvikle ferie, skal pasienter og brukere få trygge, forsvarlige tjenester av god kvalitet.

Visste du at det er leders ansvar å forsikre seg om at vikarene har den kompetansen og opplæringen som er nødvendig for oppgavene han eller hun blir satt til å gjøre?

– Kommunen har et overordnet ansvar for å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester, noe som følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Et av kravene er å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene. Dette gjelder selvsagt også i sommerferien, sier rådgiver Hilde Ranum i Visma Smartskill, som er produktansvarlig for Veilederen Helse og omsorg.

– Pasienter og brukere skal motta trygge, forsvarlige tjenester med god kvalitet selv om det er ferieavvikling, sier hun videre.

Må skaffe egnede vikarer

Ledere må skaffe egnede vikarer, nok vikarer og sette opp en sommerturnus som ivaretar kravet til forsvarlighet.Sommervikarer

– Nødvendig opplæring av sommervikarene er en forutsetning, understreker Ranum.

Kommunens plikt til undervisning og opplæring er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 8-1. Også arbeidsmiljøloven (§ 4-2) og hovedtariffavtalen (Hovedtariffavtalen, kapittel 3, punkt 3.3:”Kompetanse – læring og utvikling) stiller krav til opplæring.

– Dessuten skal lederen sørge for at ansatte til enhver tid har nødvendig kunnskap og forståelse av relevant lovverk, dette følger av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Det er ikke tilstrekkelig at vikaren blir fortalt at han eller hun har taushetsplikt og underskriver på taushetserklæring. Leder må sørge for å gi informasjon slik at vikaren faktisk forstår selve innholdet i taushetsplikten, og hvor langt den strekker seg, forklarer juridisk rådgiver Kari-Anne Andersen, som er faglig koordinator i Visma Smartskill.

– Vikaren må få opplæring i journalføring, og kunnskap om hva som faktisk skal skrives i journal, i tilfeller dette er relevant, sier hun videre.

Kompetanseplan

 

 

Visma har utarbeidet en guide på hvordan lage en god kompetanseplan, denne kan være til hjelp i arbeidet.

Her finner du hjelp til å lage en god kompetanseplan

 

 

Gjelder helsepersonelloven også for sommervikarer?

Helsepersonelloven er en pliktlov for helsepersonell, og regulerer blant annet kravet om forsvarlighet, pliktmessig avhold, forbud mot gaver, taushetsplikt, opplysningsplikt, dokumentasjonsplikt, informasjonsplikt og plikten til å melde avvik.

Men er ufaglærte sommervikarer bundet av loven?

– Det korte svaret er ja. Helsepersonelloven sier at ansatte i helse- og omsorgstjenesten er bundet uavhengig av størrelse på stilling, ansettelsesforhold og utdanning, sier Andersen.

– En ufaglært sommervikar er altså bundet av pliktene i helsepersonelloven, noe som innebærer at de har et selvstendig ansvar for å gi forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Blir de satt til oppgaver de ikke har kompetanse til å utføre, er de forpliktet til å si nei.

Husk arbeidsavtale!

Kommunen har et ansvar for at alle har en arbeidsavtale, uavhengig om det er fast eller midlertidig, kort eller lang tilsetting. Dette slår arbeidsmiljøloven (AML) § 14-5 fast. Du kan lese mer om mulighet til å inngå midlertidige avtaler i  AML § 14-9.

– Sommervikarer skal ha en arbeidsavtale uansett lengde på ansettelsesforholdet, understreker Ranum.

– Det følger også krav til innhold i arbeidsavtalen som også er uavhengig av form og lengde på arbeidsforholdet, men dette er minimumsbestemmelser. Det betyr at dere kan og bør avtale alle forhold som er vesentlige for forholdet, selv om det er forhold som ikke er listet opp i loven.

Hvilke rettigheter har sommervikarer hvis de blir syke?

Egenmelding
Muligheten til å benytte egenmelding er hjemlet i folketrygdlovens § 8-24. For å ha rett til å benytte egenmelding, må arbeidstaker ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 2 måneder. Ved et avbrudd i et bestående arbeidsforhold på mer enn 14 dager må arbeidstakeren som hovedregel igjen ha vært i arbeid i to måneder før egenmelding igjen kan benyttes.

– Sommervikarer som ikke har et ansettelsesforhold fra før i kommunen, vil vanligvis ikke ha rett til å bruke egenmelding siden de ikke har vært ansatt i minst 2 måneder. Arbeidsgiver kan derfor kreve sykmelding fra lege fra første fraværsdag, forteller Ranum.

SykemeldingSyk sommervikar
Rettigheter i forhold til sykemelding er hjemlet både i folketrygdloven § 8-7 og hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 1, § 8.1. Ansatte i en avtalt sommerturnus har rettigheter i henhold til HTA. Avtalen gir gode rettigheter med hensyn til lønn under sykdom når følgende to forutsetninger er oppfylt:

  • Arbeidstakeren må ha en fast ukentlig arbeidstid (en avtalt sommerturnus vil være et eksempel på dette)
  • Arbeidstakeren må ha tiltrådt stillingen

– Kravet om at sommervikaren må ha en fast ukentlig arbeidstid, innebærer at retten til full lønn under sykdom ikke omfatter tilfeldige vikartimer og lignende arbeid. For at sommervikaren skal ha tiltrådt stillingen, må han eller hun fysisk møtt frem på første vakt i turnusen før sykmeldingen, forklarer Ranum.

– Når disse to vilkårene er oppfylt, har sommervikaren rett til full lønn under sykdom, uavhengig av om vedkommende har opptjent seg rettigheter etter folketrygdlovens regler, sier hun videre.

Hvis det nå er slik at vilkårene etter HTA ikke er oppfylt, kan sommervikaren likevel ha rett til sykepenger etter folketrygdlovens bestemmelser. Vedkommende må da ha vært ansatt hos kommunen i minst 4 uker forut for sykemeldingen.

– Vær obs på at ekstravakter som kommer ved siden av en fastsatt sommerturnus må sees på separat. Det vil være to uavhengige avtaler, og ved sykdom på ekstravaktene må det gjøres nye vurderinger på om kravene i henhold til HTA eller folketrygdlovens bestemmelser er oppfylt.

Har sommervikaren vært ansatt i mindre enn 4 uker, kan man kreve refusjon fra NAV fra første fraværsdag dersom vikaren har sykepengerettigheter på bakgrunn av andre arbeidsforhold eller trygdeytelser som for eksempel dagpenger. Forutsetningen er at fraværet er dokumentert med sykmelding fra lege.

Har sommervikarer rett på overtid ved pålegg om å jobbe ut over avtalt arbeidstid?

Sommervikarer i en fastsatt sommerturnus, kan ha rett på overtid dersom de pålegges å arbeide ut over det som er fastsatt for full stilling per dag eller per uke.

Nærmere bestemmelser om dette fremgår av HTA § 6.

Veilederen gir rask og god opplæring til sommervikarer

Sommervikar tar ekursMed e-læringskursene i Veilederen kan du som leder på en enkel måte kvalitetssikre nødvendig kunnskap hos helsepersonell som skal yte tjenester i din virksomhet. Veilederen har blant annet e-læringskurs i journalføring, taushetsplikt, avvikshåndtering, ansvar for utdeling av medisiner, helsehjelp og tvang og selvbestemmelsesretten.

Arbeidsgiver får dokumentert kunnskap og opplæring gjennom kursbevis for den enkelte ansatt.

Veilederen – Kompliserte regler enkelt fortalt

 

Medforfatter: Kari-Anne Andersen

Kari-­Anne Andersen er juridisk rådgiver og faglig koordinator i Visma SmartSkill AS. Hun jobber med fagfeltet helserett på helse-­ og omsorgsområdet i Veilederen. Kari-­Anne er vernepleier med juridisk videreutdanning. Hun har bakgrunn fra kommunens helse-­ og omsorgstjeneste.

 

0