Slik innberetter du honorar til selvstendig næringsdrivende

Mange opplever at innberetning av honorar til næringsdrivende er vanskelig og uklart.

I henhold til ligningsloven § 6-2 skal også honorar som betales til selvstendig næringsdrivende innberettes på lønns- og trekkoppgaven.

Selv om dette ikke er å anse som lønn, krever ligningsmyndighetene likevel at dette innberettes. Det er kun honorar for tjenester som skal innberettes. Merverdiavgiften som eventuelt står på fakturaen skal ikke tas med i beløpet som oppgis på lønns- og trekkoppgaven. Rene varekjøp er ikke noe som kreves innberettet. Er det derimot en faktura med begge deler, både timefakturering og betaling for vareinnsats, må man ta med begge beløpene.

I praksis kun enkeltpersonforetak

Det er i utgangspunktet kun snakk om honorar for tjenester som betales til enkeltpersonforetak som er innberetningspliktig i kode 401, men det finnes et unntak. Dersom enkeltpersonforetaket driver virksomheten fra et fast forretningssted kan også dette honoraret unnlates innberettet. Hva som er et fast forretningssted er ikke alltid enkelt å vurdere.

«Virksomhet undergitt stedbunden beskatning etter sktl. § 3-3, vil i alminnelighet bli ansett som drevet fra fast forretningssted. Likeledes vil kontor med leid hjelp, kontorfellesskap med andre og hjemmekontor kunne anses som fast forretningssted. Dette gjelder særlig i de tilfellene hvor virksomheten gjøres kjent for offentligheten med henvisning til dette som fast forretningssted.

Hvis det foreligger tvil om mottakeren driver selvstendig virksomhet fra fast forretningssted, skal oppgave inngis eller lokale skattemyndigheter forespørres.»

Som Skattedirektoratet skriver så foreligger det en innberetningsplikt dersom utbetaler er i tvil om oppdragstakeren driver fra et slikt fast forretningssted.


Når vurderer du utbetalingen i forhold til lønnsinnberetningsplikten?

Det er mange oppdragsgivere som venter til årsoppgjøret med å vurdere om slike honorarer skal innberettes eller ikke. Vår anbefaling er å ikke vente så lenge, men ta denne vurderingen før man betaler honoraret. En grunn til å ikke vente er at det være vanskelig å vurdere om vedkommende driver fra et fast forretningssted eller ikke, lenge etter at fakturaen er betalt.

Det viktigste argumentet imidlertid er at den som betaler slike honorarer også har en selvstendig plikt til å vurdere om mottaker (oppdragstakeren) faktisk er næringsdrivende. Er ikke vedkommende næringsdrivende må honoraret håndteres som lønn og ikke som næringsinntekt. Det får den konsekvens at det må trekkes skatt og betales arbeidsgiveravgift av utbetalingen, og innberetning må foretas i kode 111-A.

Dette er ofte svært vanskelige vurderinger. I tvilstilfeller bør oppdragsgiveren rådføre seg med skattemyndighetene f eks skattekontoret eller skatteoppkreveren.

 

0