Digitalisering

Slik sikret Lesja kommune bedre kompetanseheving med digitale verktøy

Veilederen har gitt helseledere og ansatte økt kunnskap og forståelse for viktige helserettslige tema, sier Leder for helse, omsorg og folkehelse i Lesja kommune, Therese Gjersøe Hole.

Digitale fagprogram, løsninger og verktøy er på full fart inn i de fleste sektorer. Kommunene investerer i ny teknologi for å jobbe smartere, men opplever at den ikke alltid tas i bruk som forventet. Selv om verktøyene kan være til god hjelp i hverdagen, kan det gå trått å komme i gang. En del ansatte foretrekker å gjøre ting på “gamlemåten”. Hvordan ha en god prosess for å innføre nye måter å gjøre ting på? Hva skal til for å lykkes med innføring av digitale styringsverktøy?

Suksessfull innføring av digitale verktøy i Lesja kommune

Leder for helse, omsorg og folkehelse i Lesja kommune, Therese Gjersøe Hole, har under helselederutdanning ved BI gjennomført et prosjekt som så på ledelsesperspektivet ved implementering av digitale verktøy i egen organisasjon. Som case brukte hun e-læringsprogrammet “Veilederen”. Problemstillingen for prosjektet var følgende:

Hvilken betydning har ledelse og hvilken form for ledelse bør vektlegges ved implementering av “Veilederen” som styringsverktøy?

Therese hadde 2 arbeidshypoteser hun ville undersøke:

 1. Det finnes en positiv sammenheng mellom tydelig og motiverende ledelse og implementering av styringsverktøyet “Veilederen” i min sektor.
 2. Motstand hos ansatte skyldes manglende motivasjon og forståelse av oppgaven, har ikke tid, redd for det nye og ukjente, angst for manglende mestring eller at tema/innhold ikke er relevant for arbeidet.

Antall beståtte e-læringskurs ble mangedoblet i perioden. Lesja fant noen viktige suksesskriterier for innføring av digitale styringsverktøy.

Vil du vite hva hun kom fram til? 

Se intervjuet med Therese Gjersøe Hole der hun forteller om sine erfaringer og funn.

Se hele intervjuet fra Lesja kommune

Hvorfor innføre digitale styringsverktøy?

Myndighetene har tydelige forventninger og krav om at kommunene må tenke nytt og innovativt for å møte morgendagens utfordringer. Gjennom nye og bedre arbeidsrutiner og nye måter å levere tjenester på skal innovasjon bidra til bedre tjenestekvalitet og økt pasientsikkerhet. Innføring av digitale fagprogrammer, løsninger og verktøy vil være en viktig aksjon for å oppnå dette.

Hvilken betydning har ledelse ved innføring av digitale styringsverktøy?

Ledelse er knyttet til å ha ansvar for resultater. Ledelse i kommunen – hvordan lykkes du i rollen som leder? Sentralt i all ledelse er å ta beslutninger og skape oppslutning om disse beslutningene blant folk i organisasjonen. En leder som lykkes løfter blikket og får med seg sine medarbeidere på laget. Det er flere faktorer som er vesentlig for å skape oppslutning om å ta i bruk for eksempel digitale verktøy.

 • Involver medarbeiderne tidlig i prosessen
 • Gi god informasjon og veiledning
 • Vær tydelig på hvorfor verktøyene skal tas i bruk
 • Sett konkrete mål og avklar forventninger
 • Ha en gjennomføringsplan
 • Følg opp tett i prosessen
 • Motiver medarbeiderne gjennom hele prosessen
 • Gi positiv oppmerksomhet/feire resultater ved oppnåelse av delmål
 • Reflektere, evaluere og korrigere underveis

DemingssirkelDemingssirkel som modell for endringsarbeid

For å lykkes med med endringsarbeid, som innføring av digitale verktøy er, er det hensiktsmessig å tenke på arbeidet som en prosess. Hva gjør vi rett? Hva gjør vi feil? Hva kan vi lære av feilene? Hvordan kan vi gå fram på en annen måte?

I hele prosessen må man reflektere, forbedre det som ikke fungerer, planlegge neste trinn, prøve ut, evaluere om det fungerer, følge opp og korrigere. At leder er “på” er avgjørende – det vi gir fokus får fokus!

Forskrift om styring og ledelse i helse- og omsorgstjenesten stiller krav til internkontrollen, og konkretiserer ulike oppgaver leder må sørge for.  Ny forskrift stiller krav til kunnskap om regelverket – hva er leders ansvar?

 

Veilederen – Kompliserte regler, enkelt fortalt

Veilederen Helse og omsorg hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten. Veilederen inneholder over 40 e-læringskurs på sentrale juridiske temaer, som for eksempel taushetsplikt, brukermedvirkning, hverdagsrehabilitering, journalføring, tvang, ansvar ved utdeling av medisiner, forsvarlighetskravet m.m.

 

 

 

 

 

Kari-­Anne Andersen er juridisk rådgiver og faglig koordinator i Visma SmartSkill AS. Hun jobber med fagfeltet helserett på helse­ og omsorgsområdet i Veilederen. Kari-­Anne er vernepleier med juridisk videreutdanning. Hun har bakgrunn fra kommunens helse­ og omsorgstjeneste.
Connect with Kari-Anne: