Slik kan kompetansestyring sikre gode tjenester

Slik kan kompetansestyring sikre gode tjenester i din kommune

En av de viktigste ressursene i din kommune er arbeidstakerne og deres kompetanse. Det er de ansatte som sikrer at kommunen gir gode og riktige tjenester til sine innbyggere. Det er viktig å ha rett kompetanse på rett plass. Kompetansestyring er leders ansvar.

Hvordan benytter kommunen strategisk kompetansestyring og kompetanseutvikling som verktøy i sitt arbeid med å beholde og utvikle medarbeidere, rekruttere og utvikle tjenester?

Driver dere med strategisk kompetansestyring?

Det viser seg at det er et uutnyttet potensiale i kommunene for strategisk kompetansestyring. Over halvparten mener at de selv driver systematisk kompetanseutvikling, mens det bare er en tredjedel som har utarbeidet en overordnet kompetanseplan for hele kommunen.

KompetanseplanVariasjonene i kommunen gjør det nødvendig med både overordnet kompetanseplaner, som kan ivareta behovet for tverrfaglig og – etatlige kompetansetiltak, og delkompetanseplaner som ivaretar sektorspesifikke kompetansebehov.

Visma har utarbeidet en guide på hvordan lage en god kompetanseplan, denne kan være til hjelp i arbeidet.

Her finner du hjelp til å lage en god kompetanseplan

Politiske føringer og satsingsområder må gå som en rød tråd gjennom hele organisasjonens planarbeid. En plan må både forankres og følges opp, dersom den skal få betydning for kommunens virksomhet. Politisk forankring av kompetanseplanen vil kunne gi en indikasjon på hvorvidt kompetanse betraktes som en kritisk faktor for kommunens virksomhet, på linje med tilstrekkelige økonomiske midler.

Viktige elementer for å få til strategisk kompetansestyring

Strategisk kompetansestyring bør bestå av følgende hovedelementer:

  • Planlegging: sette mål, finne ut hvilken kompetanse som trengs for å utføre oppgavene, kartlegge kompetanse og lage kompetanseplan
  • Gjennomføring: hva fremmer og hva hemmer læring på en arbeidsplass? På hvilken måte skal læringen gjennomføres?
  • Evaluering: ble målene oppnådd?
  • Forbedring: justere det som eventuelt ikke fungerte så bra

Ikke alle former for læring og kompetanseutvikling medfører høye kostnader i form av utgifter til kurs, vikarer og lignende. Det finnes gode løsninger som kan gjennomføres i virksomheten. 5 tips til opplæring av ansatte.

Det bør være i kommunens interesse ikke å betrakte kompetansetiltak som rene ansattgoder eller kun nødvendige tiltak for å sikre oppfylling av formelle stillingskrav. Kommunen bør se på kompetanse som et kritisk virkemiddel for virksomheten, og da i større grad se bevilgninger til disse formålene som en investering og ikke kun som en utgift.

Riktig og god kompetanse sikrer kommunene kvalitet i tjenesten, effektiv ressursutnyttelse og godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass.

Kunnskap gir god mestring som igjen gir god trivsel og gode holdninger. Dette er viktige elementer for å sikre gode tjenester i virksomhetene.

Veilederen tilbyr e-læringskurs med opplæring på sentrale juridiske områder. Den enkelte ansatt får kursbevis ved bestått test, leder får rapport på kompetansehevingen. Slike kurs er også ideelle for refleksjon i fellesskap.

About

Hilde Ranum er rådgiver og produktansvarlig for Veilederen Helse­ og omsorg i Visma SmartSkill. Hun gir råd og veiledning på personaloppslagsverket. Hilde har 25 års erfaring fra det kommunale helsevesenet, både som sykepleier, hovedtillitsvalgt på heltid og som virksomhetsleder. Hun har videreutdanning i helserett og ledelse.
Connect with Hilde: