Gå til hovedsiden

Skattemessig emigrert til Spania? Pass på korrekt beskatning av din pensjon fra Norge!

Personer som er skattemessig emigrert fra Norge, skal i utgangspunktet betale såkalt «kildeskatt» på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser som utbetales fra Norge fordi de har såkalt «begrenset skatteplikt». Det gjelder imidlertid et unntak fra skatteplikt i Norge på mottatt pensjon.

Skattemessig emigrert til Spania?
Skattemessig emigrert til Spania?

Kildeskatten som trekkes i Norge er på 15 % og gjelder alle typer pensjoner, uføretrygd fra folketrygden og andre uføreytelser.

Det gjelder imidlertid et unntak fra skatteplikt i Norge på mottatt pensjon.

Skatteavtalen mellom Norge og Spania

Etter artikkel 18 i Skatteavtalen mellom Norge og Spania, skal pensjon og uføreytelser bare beskattes i det landet hvor du er «bosatt». Dette unntaket gjelder således:

  • Personer som kan dokumentere at de er bosatt i Spania etter skatteavtalen mellom Norge og Spania.
  • Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden (typisk krigspensjon)

Bare personer som kan legge frem en bostedsbekreftelse (Residencia Fiscal en Espania Convenio) utstedt av spanske skattemyndigheter, som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt i Spania etter skatteavtalen med Norge, gir skattefritak.

Det er ikke tilstrekkelig at man ansees som bosatt i Spania etter spanske internrettslig regler. Forholdet må vurderes opp mot skatteavtalen mellom Norge og Spania, og bekreftelsen må uttrykkelig konkludere med at man er bosatt i Spania etter skatteavtalen.

Kan man ikke fremskaffe slik dokumentasjon, er man skattepliktig i Norge for pensjonen eller uføreytelsen og det trekkes kildeskatt.

For skattytere som er bosatt i en annen EØS-stat og hvor mer enn 90 % av inntekten skattlegges i Norge, så kan man i stedet velge å få beregnet skatten etter de samme regler som for personer som er bosatt i Norge. Disse vil også ha krav på skattefradrag for pensjonister etter skatteloven § 16-1, femte ledd.

Forskuddstrekk for inntektsåret 2015

Mener du at pensjonen eller uføreytelsen din er skattefri i Norge, må du henvende deg til skattekontoret og søke om fritak for forskuddstrekk såkalt frikort.

Søker du om slik frikort for 2015 må du

• Opplyse om hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen
• Legge ved bostedsbekreftelse fra spanske skattemyndigheter

Bostedsbekreftelsen må være i original eller utskrift fra spanske skattemyndigheter sine nettsider med en autorisasjonskode. Bekreftelsen må ikke være eldre enn 3 måneder.

Det må søkes om nytt frikort for hvert enkelt inntektsår.
Dersom du fikk frikort for inntektsåret 2014 er det imidlertid tilstrekkelig å:

• Opplyse om hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen
• Vedlegge en egenerklæring som viser at du fortsatt er bosatt i Spania og at du ikke har planer om å flytte til et annet land i 2015.

Du vil få tilsendt informasjon om din skattetrekksmelding i stedet for skattekort. Her får du informasjon om det skal trekkes skatt med en evt. skatteprosent eller om du har fått frikort.

Utbetaler av pensjonen/uføreytelsen innhenter frikortet elektronisk fra skatteetaten, så det er ikke noe mer du trenger å foreta deg i sakens anledning.

Ligningen for inntektsåret 2015

Dersom du ved innlevering av skattemelding for inntektsåret 2015 mener at pensjonen/uføreytelsen ikke skal beskattes må du:

  • Sende inn skattemelding
  • Sende inn bostedsbekreftelse (Residencia Fiscal en Espania Convenio) som bekrefter at du er skattemessig bosatt i Spania etter skatteavtalen med Norge.

Bekreftelsen må ikke være eldre enn 6 måneder.

Hvis ikke du sender inn den nødvendige dokumentasjon med skattemeldingen får du 15 % skatt på pensjonen.

Selv om du har mottatt frikort, må du sende inn skattemelding med dokumentasjon, da frikortet ikke er bindende for likningen.

Ikke skattemessig emigrert

Når det gjelder personer som fortsatt ansees som skattemessig bosatt i Norge etter utflytting til Spania, beskattes disse etter de vanlige norske reglene for beskatning av pensjon (ikke kildeskatt).

Trygdeavgift

For pensjonister som er bosatt i utlandet vil plikten til å betale trygdeavgift være avhengig av om de er pliktig medlem av folketrygden eller ikke. Pensjonister som er pliktig medlem av folketrygden og betaler trygdeavgift med lav sats 5,1 % (offentlig pensjon), kan få redusert hele eller deler av utlignet trygdeavgift med skattefradraget. Ved private pensjoner bør NAV Internasjonalt kontaktes for avklaring av plikt til å betale trygdeavgift.

Mest populære