Gå til hovedsiden

Nytt skatteinsentiv for investering i gründerbedrifter!

Ny skatteinsentivordning gjør det enklere for gründere å få med investorer i en oppstartsfase. Les mer om vilkårene som er knyttet opp til oppstartsselskapet og investor.

Nytt skatteinsentiv for investering i gründerbedrifter!
Nytt skatteinsentiv for investering i gründerbedrifter!

Aksjeinnskuddet kan enten ytes ved stiftelsen av oppstartselskapet eller senere ved såkalt kapitalforhøyelse. I begge tilfeller mottar investoren aksjer som motytelse for innskudd av kapital.

I denne bloggen går vi igjennom vilkårene som må oppfylles av oppstartsselskapet og investoren for å kunne benytte seg av fradragsretten.

Vilkår knyttet til oppstartselskapet

Vilkår 1: Rett selskapsform

Oppstartsselskapet må være organisert som et aksjeselskap og være hjemmehørende i Norge.
I tillegg gjelder ordningen for selskaper som er hjemmehørende i en annen EØS – stat som tilsvarer norske aksjeselskaper og som har begrenset skatteplikt til Norge.
Allmennaksjeselskap omfattes imidlertid ikke av ordningen.

Vilkår 2: offentlige organers kontroll av kapital – eller stemmerettsandeler

Offentlig organer kan ikke kontrollere mer enn 24% av kapital- eller stemmerettsandelene, alene eller sammen med andre offentlige organer, i oppstartsselskapet.
Er oppstartsselskapet en del av et konsern, må ikke offentlige organer ha slik kapital- eller stemmeandel i noen av konsernselskapene.

Vilkår 3: Krav til oppstartsselskapets aktivitetsnivå

Oppstartselskapet må hovedsakelig drive med annet enn passiv kapitalforvaltning. Med passiv kapitalforvaltning siktes det til f.eks. avkastning av bankinnskudd, verdipapirer eller utlån av verdipapirer.

Så hva menes med «hovedsakelig»? Lovforarbeidene legger til grunn at det er greit å drive med passiv kapitalforvaltning så lenge dette maksimalt utgjør ti prosent av det totale aktivitetsnivået.

Ti prosent er likevel kun et utgangspunkt, og vurderingen er således skjønnsmessig. Dette gjelder særlig hvor oppstartselskapet har lave driftsinntekter i en oppstartsfase og dermed raskt overstiger grensen på ti prosent. Departementet har varslet at de vil vurdere behovet for ytterligere avgrensinger på sikt.

MERK: Kjøp og salg av verdipapirer som har direkte tilknytning til aktiviteter som ikke er å regne som passiv kapitalforvaltning skal normalt sett ikke være med i beregningen av de ti prosentene.

Vilkår 4: Oppstartsselskapets likviditet

Oppstartselskapet må ikke være i økonomiske vanskeligheter på tidspunktet for kapitalforhøyelsen.
Dette betyr at oppstartsselskapet ikke kan ha iverksatt gjeldsforhandlinger eller at vilkårene for å åpne konkurs er tilstede på investeringstidspunktet.

Vilkår 5: Maksimal størrelse på driftsinntekter, balansesum og antall årsverk

Ordningen er begrenset til de oppstartselskaper som gjennomsnittlig har mindre enn 25 årsverk og årlige driftsinntekter og balansesum på under 40 millioner.

Ved beregning av årsverk inngår både heltidsansatte, deltidsansatte og innleide ansatte som er registrert i Arbeidstakerregisteret. Som utgangspunkt kan gjennomsnittlig antall årsverk beregnes på grunnlag av antall ansatte ved begynnelsen og slutten av året. Ved store variasjoner i antall årsverk, kan det være aktuelt å beregne gjennomsnittlig antall årsverk på en annen måte. Departementet viser her til reglene for beregning av årsverk etter regnskapslovgivningen (§ 7-30/§7-43 i regnskapsloven).

Inngår oppstartselskapet i et konsern, er det gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet som er avgjørende.

Vilkårene knyttet til årsverk, driftsinntekter og balansesum må være innfridd ved utgangen av året selskapet ble stiftet eller i investeringsåret.

Vilkår 6: Oppstartselskapets alder

Oppstartselskapet kan ikke være eldre enn seks år. Ved beregningen skal stiftelsesåret og det året kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret medregnes. Kapitalforhøyelsen må derfor registreres i Foretaksregisteret innen utløpet av det sjette året etter stiftelsesåret.

Eksempel: Aksjeselskapet stiftes 5. januar 2017. Oppstartselskapet kan benytte seg av ordningen hvis kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret innen utløpet av 2022.

MERK: Om oppstartselskapet er stiftet ved skattefri omdanning, regnes selskapets alder i forhold til det opprinnelige selskapets. Ved fisjon regnes seksårsfristen i forhold til stiftelsestidspunktet for det selskapet som det fisjonerte selskapet er utfisjonert i fra. Ved fusjon regnes fristen fra det eldste selskapet som inngikk i fusjonen.

Vilkår 7: Årlige lønnskostnader på 400 000 kr

Oppstartsselskapet må ha årlige lønnskostnader, som danner grunnlag for arbeidsgiveravgift, på minst 400 000 kr. Dette vilkåret må være innfridd enten det året selskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret eller ved utgangen av det etterfølgende året.

Vilkår 8: Krav til aksjeinnskuddet

Fradragsretten forutsetter at kapitaltilførselen enten skjer i form av aksjeinnskudd i forbindelse med stiftelsen av oppstartsselskapet, eller senere ved nytegning av aksjer.

NB: Man kan således ikke gjennomføre kapitalforhøyelse ved økning av aksjens pålydende!
Oppstartselskapet kan maksimalt motta 1,5 millioner kroner i årlige fradragsberettigede aksjeinnskudd.

Vilkår 9: krav til rapportering til skattemyndighetene

For å kunne nyte godt av fradragsretten, må oppstartsselskapet gi skattemyndighetene opplysninger om hvilke personlige skattytere som har foretatt aksjeinnskudd i tråd med vilkårene. Dette sikrer at fradragsretten kun kommer til anvendelse der hvor oppstartselskapet har tatt sikte på å hente inn kapital gjennom insentivordningen. En skattyter kan således ikke ensidig gjøre aksjeinnskudd i ett eller flere oppstartselskaper og ensidig kreve fradrag.

Vilkår knyttet til investor

Vilkår 1: Personlig aksjonær og maksimalt 500 000 i fradrag

Det er kun personlige aksjonærer som kan nyte godt av fradragsretten som insentivordningen gir. Det spiller ingen rolle om den personlige aksjonæren er bosatt i Norge eller i utlandet.

Aksjeinnskuddet må utgjøre minst 30 000 kr. Ved investeringer i flere oppstartsselskaper, må dette vilkåret oppfylles for hvert enkelt selskap.

Investoren får maksimalt fradrag for opptil 500 000 kr årlig. Dette uavhengig av hvor mange oppstartsselskaper investoren velger å investere i.

Eier en personlig aksjonær aksjer i et annet aksjeselskap og det er dette mellomliggende selskapet som yter aksjeinnskuddet, vil den personlige aksjonæren fortsatt kunne nyte godt av fradragsretten. På denne måten unngår man en diskriminering av de som har valgt å organisere seg i en holdingstruktur.

Er det flere aksjonærer i det mellomliggende selskapet, skal fradraget fordeles proporsjonalt ut fra skattyterens eierandeler i det mellomliggende selskapet.

MERK: Det foreligger ikke fradragsrett hvis det er mer enn ett selskap mellom den personlige aksjonæren og oppstartselskapet.

NB: Kravet om minimum 30 000 kr i aksjeinnskudd gjelder også hvor det er flere aksjonærer i et mellomliggende selskap som yter innskuddet. Hvis noen av aksjonærene ved en proporsjonal fordeling ikke oppfyller kravet om 30 000 kr, vil disse aksjonærene ikke kunne kreve fradrag.

Vilkår 2: krav til uavhengighet mellom oppstartselskapet og investor

Det er et vilkår at investor ikke har vært aksjonær eller ansatt i oppstartselskapet ved tidspunktet for aksjeinnskuddet. Ved konsern, kan ikke investor ha vært aksjonær eller ansatt i et av de andre selskapene i konsernet. Det samme gjelder for nærstående av investor. Definisjonen av nærstående finner man oppramset i aksjeloven § 1-5.

Har det oppstartsselskapet som det investeres i blitt stiftet ved fusjon, fisjon eller skattefri omdanning, er det et vilkår at investor heller ikke har vært aksjonær, eier eller ansatt i et tidligere selskap eller i et annet selskap i samme konsern.

Investor må heller ikke bli ansatt i selskapet, eller et selskap i samme konsern, i løpet av bindingstiden på tre år.

Vilkår 3: Krav til eiertid (bindingstid)

Investor må eie aksjene i minimum 3 år for å kunne opprettholde sin fradragsrett. Bindingstiden løper etter utløpet av det kalenderår oppstartsselskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Om investeringen har skjedd via et mellomliggende selskap (holdingstruktur), gjelder tilsvarende bindingstid for personlig aksjonærs eierandel i det mellomliggende selskapet.

Om en eller flere aksjer overdras før bindingstiden er over, mister skattyter retten til fradraget. Med den følge at tidligere fradrag må korrigeres, enten av skattemyndighetene eller ved at skattyter selv gjør endringer i tidligere skattefastsetting.

MERK: Overføring av aksjer ved arv eller uskifte anses ikke som brudd på bindingstiden.

Overdras aksjer i oppstartsselskapet i løpet av bindingstiden og skattyter eller det mellomliggende selskap både har gjort innskudd med rett til fradrag og innskudd uten rett til fradrag, anses de aksjer som ikke gir rett til fradrag for å være realisert først.

Hva som skjer ved konkurs er per i dag uavklart. Men det vil virke mot sin hensikt dersom konkurs medfører at fradragsretten bortfaller som følge av brudd på bindingstiden.

Vilkår 4: Ikke motta utbytte før det har gått 3 år

Skattyter, eller dens nærstående, kan ikke motta utbytte fra oppstartsselskapet før det minst har gått 3 år. Bindingstiden løper etter utløpet av det kalenderår oppstartsselskapet eller kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

NB: Som utbytte regnes også lån til aksjonæren som skal skattlegges som utbytte.

Oppsummert

Det er altså 9 vilkår som oppstartselskapet må påse at er oppfylt:

 • Rett selskapsform
 • Påse at offentlig organer ikke har for høyt eierskap
 • Påse tilstrekkelig aktivitetsnivå
 • Ha god nok likviditet
 • Ikke ha for høye driftsinntekter/budsjett og for mange ansatte
 • Ikke være eldre enn 6 år
 • Minst 400 000 i årlige lønnskostnader
 • Aksjeinnskuddet enten som innskudd ved oppstart, eller ved nytegning
 • Oppstartselskapet må gi tilstrekkelig opplysninger til skattemyndighetene

Investoren må på side påse at følgende 4 vilkår er oppfylt:

 • Han må være personlig aksjonær eller ha ytet innskuddet via mellomliggende selskap (holdingstruktur). Fradraget kan ikke overstige 500 000 pr. år
 • Investoren må være tilstrekkelig uavhengig. Dette gjelder også investorens nærstående.
 • Investoren, eller det mellomliggende selskapet, må eie aksjene i minimum 3 år
 • Investoren kan ikke motta utbytte de første 3 årene

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Skrevet av advokat Torbjørn Wiken – Skatt – Magnus Legal

Mest populære