Gå til hovedsiden

Skattefradrag gjør at det kan lønne seg å ta ut pensjon tidlig

Mange som vurderer uttak av pensjon vil oppdage at det – iallfall skattemessig sett – kan være mer lønnsomt å ta ut lav pensjon over flere år enn høyere pensjon over færre år.

Dette skyldes Skattefradrag for pensjonsinntekt. Dette fradraget er spesielt, siden det reduserer skatten direkte. Det virker på denne måten: Jo mer du har i pensjon utover minstepensjon, jo lavere blir skattereduksjonen som du får.

Tidlig uttak gir lavere årlig pensjon og kan dermed gi større årlig skattefradrag.

Uavhengig av lønn, næring, kapitalinntekt
Et annet viktig poeng: Dette fradraget påvirkes ikke av hva du samtidig har i lønnsinntekter, næringsinntekter, kapitalinntekter mv. Skattefradraget beregnes kun ut fra hva du tar ut i pensjon.

Du skal ikke føre dette fradraget i skattemeldingen. Men du vil finne Skattefradrag for pensjonsinntekt i skattemeldingen eller skatteoppgjøret. Der vil du se hvilken reduksjon i skatt du har fått.

Fradrag opptil 30.300 kroner
Fradraget reduserer 2013-skatten din med opptil 30.300 kroner. Det ville ha krevd fradragsposter i skattemeldingen (minstefradrag, renteutgifter osv) på mer enn 108.000 kroner for å oppnå en like stor reduksjon i skatt.

Hvilke pensjoner gir skattefradrag?
For å få Skattefradrag for pensjonsinntekt må du ha én av følgende pensjonsinntekter:

  • Alderspensjon fra folketrygden
  • AFP i offentlig sektor
  • Gammel AFP i privat sektor (innvilget i 2010 eller tidligere)

Andre typer pensjonsinntekt gir ikke noen selvstendig rett til skattefradraget.

TIPS! Men når du først har fått retten til skattefradrag, teller så godt som all pensjonsinntekt med.

Pensjonsgrad, antall måneder
I den nye folketrygden kan alderspensjon tas ut etter fylte 62 år fra det tidspunktet du selv bestemmer.

I tillegg til valg av tidspunkt, kan du selv velge hvor mye pensjon du vil ta ut til enhver tid. Laveste uttaksgrad er 20 prosent, deretter er det en gradering på 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent.

TIPS! Har du gradert pensjon, bør du sjekke i skattemeldingen eller skatteoppgjøret at skattemyndighetene har brukt rett prosentsats.

Skattefradraget reduseres etter den pensjonsgrad du har tatt ut og etter hvor mange måneder i året du har mottatt pensjon.

Viktig for ektepar med pensjon
Er du gift eller meldepliktig samboer med pensjonsinntekt, blir ditt skattefradrag fastsatt uavhengig av din ektefelles/samboers inntekt. Skattefradraget gis i inntektsskatt og trygdeavgift, men ikke i formuesskatt.

Skatteetaten gir et konkret råd i Lignings-ABC 2012/13: – For pensjonistektepar kan det ha betydning for utnyttelsen av skattefradraget hvordan de i skattemeldingene sine fordeler kapitalinntekter, kapitalkostnader, samt andre inntekts- og fradragsposter som ektefellene kan fordele fritt mellom seg ved ligningen.

Vi legger til: – Hvis den ene ektefellen oppfyller kravene til fullt skattefradrag på 30.300 kroner, men på grunn av andre fradrag mv i skattemeldingen ligger an til en lavere samlet skatt, eksempelvis 20.000 kroner, vil det lønne seg å føre felles kapitalinntekter på denne ektefellen inntil skatten for 2013 blir 30.300 kroner. I praksis vil da disse overførte felles kapitalinntektene bli «skattefrie».

TIPS! Les mer om hvilke inntekts- og fradragsposter som kan komme inn i bildet her på skatteetaten.no. Gå til Lignings-ABC 2012/13, velg emnet «Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere», les punkt 2.4 og 2.5.

TIPS!skatteetaten.no finner du kalkulatoren «Enkel skatteberegning 2013». Der er det lett å regne ut årets skatt for deg/dere.

Hvordan pensjonsinntekt reduserer skattefradraget
Maksimalt skattefradrag på 30.300 kroner i 2013 forutsetter at pensjonisten tar ut alderspensjon/AFP (gammel AFP eller offentlig AFP) med pensjonsgrad på 100 prosent for hele året og at brutto pensjonsinntekt ikke overstiger 170.750 kroner.

  • Ved pensjonsinntekt utover dette nivået skal skattefradraget nedtrappes med 15,3 prosent av samlet brutto pensjonsinntekt som overstiger 170.750 kroner.
  • Overstiger pensjonsinntekten 259.800 kroner, skal skattefradraget reduseres med 6 prosent av overskytende beløp.
  • Ved samlet pensjonsinntekt i 2013 på 523.750 kroner eller høyere vil skattefradraget bli på null kroner.

Tabell: Pensjonsinntekt og skattefradrag
I denne tabellen har vi regnet ut skattereduksjonen ved ulik samlet pensjonsinntekt (ved 100 prosent uttak av pensjon i hele inntektsåret):

Pensjonsinntekt Skattereduksjon
170.750 30.300
200.000 25.825
250.000 18.175
259.800 16.675
300.000 13.425
350.000 10.425
400.000 7.425
450.000 4.425
500.000 1.425
523.750 > 0

Pensjonsinntekter som inngår i grunnlaget
Pensjonsinntekt som inngår i grunnlaget for skattereduksjonen skattlegges som personinntekt (inngår altså i grunnlaget for trygdeavgift med lav sats).

Dette gjelder følgende ytelser:

  • pensjoner i og utenfor arbeidsforhold,
  • føderåd,
  • livrenter som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold og
  • engangs- og avløsningsbeløp for ytelser nevnt her.

Også pensjonsinntekt fra utenlandske pensjonsordninger inngår i samlet pensjonsinntekt. For disse gjelder dette uavhengig av skatteplikt til Norge.

Skatteskjerpelse for noen
Noen pensjonister med lav til middels inntekt fikk vesentlig høyere skatt etter endringene i 2011. Her er det lagt opp til en gradvis økning av skatten i løpet av inntektsårene 2011, 2012 og 2013.

TIPS! Les om dette på skatteetaten.no. Gå til Lignings-ABC 2012/13, velg emnet «Skattefradrag for pensjonsinntekt» i ABC’en og gå til punkt 3.4 «Overgangsregler til endringer i pensjonsskattereglene».

 

Viktig: Les mer om reglene for skattefradraget
Det vi skriver om innenfor rammene for denne artikkelen vil ikke gjelde alle med pensjonsinntekt.

TIPS! Les flere detaljer om hvordan dette skattefradraget kan berøre deg på skatteetaten.no. Gå til Lignings-ABC 2012/13 og velg emnet «Skattefradrag for pensjonsinntekt».

 

Les også om Pensjons-ABC for småbedriften

 

Mest populære