Gå til hovedsiden

Skatt ved arbeidsopphold i utlandet

Om du skal jobbe i et fremmed land vil du normalt være skattepliktig dit. Samtidig vil du i utgangspunktet fortsatt være skattepliktig til Norge og ha selvangivelsesplikt til norske skattemyndigheter i utreiseåret + 3 år.

Om du skal jobbe i et fremmed land vil du normalt være skattepliktig dit. Samtidig vil du i utgangspunktet fortsatt være skattepliktig til Norge og ha skattemeldingsplikt til norske skattemyndigheter i utreiseåret + 3 år.

Skatteavtalen regulerer

I de fleste tilfellene vil en skatteavtale mellom Norge og arbeidslandet regulere hvor du skal beskattes. Hvis du er lønnet fra Norge og arbeidsforholdet varer under 183 dager, vil du normalt ikke bli skattepliktig i arbeidsstaten. Hvis du derimot blir lønnet fra arbeidsstaten, vil du normalt bli skattepliktig i arbeidsstaten. Du kan da komme i en situasjon hvor lønnsinntekten din først blir beskattet i arbeidsstaten og så i tillegg skal oppgis på skattemeldingen i Norge.

3 hovedmetoder for å unngå dobbelt skatt ved arbeidsopphold i utlandet

1) De fleste skatteavtalene Norge har i dag bygger på Kreditmetoden.
Den innebærer at man betaler skatt på vanlig måte til arbeidsstaten, og krever fradrag for skatt betalt i arbeidsstaten ved ligningen i Norge. Kreditfradraget har visse begrensninger og kan ikke overstige norsk skatt på den inntekten som er opptjent i utlandet. Hvis skattenivået er høyere i arbeidsstaten enn i Norge, vil man bare få kreditfradrag for et beløp som er identisk med beregnet norsk skatt på utenlandsinntekten.

Kreditfradraget kan heller ikke overstige faktisk betalt skatt i arbeidsstaten. Ved lavere skattenivå i arbeidsstaten enn i Norge, vil du ved ligningen i Norge få kreditfradrag for faktisk betalt skatt i arbeidsstaten. I Norge vil inntekten bli beskattet med vanlig norsk sats og man vil i slike tilfeller ikke nyte godt av den lave satsen i arbeidsstaten, da faktisk beskatning vil skje etter norsk skattesats.

For å kreve kreditfradrag må skjema RF-1147 fylles ut og leveres med skattemeldingen, sammen med dokumentasjon på at skatt er betalt i arbeidsstaten.

2) Unntaksmetoden er en annen metode for å unngå dobbelt skatt ved arbeidsforhold i utlandet. Denne benyttes i noen få skatteavtaler f.eks. med Bulgaria, og innebærer at den inntekt som er opptjent i arbeidsstaten, ikke skal tas med ved ligningen i Norge. I slike tilfeller beskattes lønnen kun med skattesatsen i arbeidsstaten.

3) Den tredje måten for å unngå dobbelt skatt er den Alternative fordelingsmetoden. Dette innebærer at den utenlandske inntekten medregnes i beskatningsgrunnlaget i Norge. Den beregnede skatten settes så ned med et beløp som tilsvarer den forholdsmessige del av skatten som faller på utenlandsinntekten. Denne metoden gjelder blant annet ved arbeidsopphold i de nordiske land.

Ettårsregelen for skatt ved arbeidsforhold i utlandet

For land Norge ikke har inngått noen skatteavtale med, f.eks. De forente arabiske emirater, gjelder en regel i norsk internrett: Den såkalte ettårsregelen, som norske skattytere på visse vilkår kan kreve skal legges til grunn ved ligningen i Norge.

• Arbeidsoppholdet må være på minst 12 måneder sammenhengende
• Opphold i Norge kan ikke overstige 72 dager i enhver 12 måneders periode (dvs. i snitt ikke mer enn 6 dager pr. måned – men kan tas ut samlet ved ferie)
• Norge må ikke i skatteavtale e.l. ha eksklusiv beskatningsrett til lønnsinntekten
• Arbeidet må ikke finne sted på arbeidsstatens kontinentalsokkel og gjelder ikke for sjøfolk i internasjonal fart.

Denne regelen kan være særlig gunstig for de som har et arbeidsopphold i et land, hvor man enten ikke betaler skatt i arbeidslandet eller hvor skattenivået på lønnsinntekter er lavt. Først beregnes vanlig norsk skatt av inntekten. Deretter får skattyter en skattenedsettelse i Norge som tilsvarer den andel av den totale skatten som gjelder utenlandsinntekten, uavhengig av hvilket beløp som er betalt i arbeidsstaten.

Skal man kreve skattenedsettelse etter ettårsregelen må man fylle ut skjemaet RF -1150 som et vedlegg til skattemeldingen.

Trygdeavgift ved arbeidsforhold i utlandet

Skattenedsettelsen gjelder ikke trygdeavgift. Hovedregelen er at man er trygdet i arbeidsstaten og at medlemskapet i Folketrygden opphører umiddelbart når man starter jobb i utlandet, men det eksisterer visse unntak. Arbeidstaker må innhente en bekreftelse fra NAV Internasjonalt på at medlemskapet i Folketrygden er opphørt, for å slippe å betale trygdeavgift ved ligningen i Norge. Det er alternativt mulig å søke om frivillig medlemskap i Folketrygden under et midlertidig arbeidsopphold i utlandet, men det vil normalt være relativt kostbart.

Mest populære